1

אפשר לסחור עם עיראק

משרד האוצר פרסם הרשאה כללית, לפיה, למרות פקודת המסחר עם האויב, ינהגו בעיראק לצרכי סחר כאילו איננה אויב, כמשמעותו בפקודה זו.
תוקף ההרשאה עד סוף שנת 2017.
במשרד האוצר מבקשים להבהיר כי אין בהרשאה זו משום היתר או הרשאה לכל דין אחר מלבד פקודת המסחר עם האויב.
מצ"ב לידיעתכם הארכת ההרשאה לסחר עם עיראק עד לתאריך 31.12.17 , חתומה ע"י שר האוצר.