למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

האסיפה הכללית ה-73 של הלשכה תיערך ב-18 ביוני

לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון (ע"ר) תקיים את האסיפה הכללית ה-73 שלה ביום שלישי, 18 ביוני 2019, בשעה 15:30 במשרדי הלשכה, דרך העצמאות 53, חיפה.
עפ"י תקנון הלשכה, מנין חוקי לקיום האסיפה הכללית יתהווה ע"י נוכחותם של רוב חברי הלשכה. בהעדר מנין חוקי בשעה הקבועה, תידחה האסיפה לחצי שעה, ואז ייחשבו החברים הנוכחים למניין חוקי.

על סדר היום:
• דו"ח כללי על פעולות הלשכה
• אישור דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2018
• דו"ח ועדת ביקורת
• אישור דו"חות  מילוליים של הלשכה לשנת 2018
 
הערות:
• כל חבר בלשכה זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית (חברים המעוניינים להשתתף במפגש, מתבקשים להירשם אצל דפנה היינברג בדוא"ל: dafna@haifachamber.org.il   
חבר לשכה, שהוא תאגיד, ישתתף באסיפה הכללית באמצעות הנציג הקבוע של התאגיד, או באמצעות נציג חליף. הנציג שמונה יהיה רשאי לשמש נציג התאגיד לצורך הצבעה ולהצביע בשמו בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום.

• נציג שהוא בעל מניות או שותף ביותר מתאגיד אחד אשר חבר בלשכה, יהיה רשאי לשמש כנציג התאגידים כולם לצורך ההצבעה באסיפה כללית.

• חבר לשכה, שאינו תאגיד, ישתתף באסיפה כללית בעצמו או באמצעות כתב הצבעה חתום על ידיו, המפרט את תאריך האסיפה, שבה הוא מבקש להצביע, ואת עמדתו בנושאים שעל סדר היום. כתב ההצבעה יועבר למזכירות הלשכה לא יאוחר מ-24 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה.

• הדו"ח המילולי והדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2018, יהיו פתוחים לעיון החברים בלשכה יומיים לפני האסיפה (נא לפנות לחשבת הלשכה אלומה פניאס לתאום מראש בטל' 04-8302105).