למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

תקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה - מעודכנות ליום 18.10.2020

תקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה - מעודכנות ליום 18.10.2020
לפניכם בכתבה המלאה תקציר תקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה. 
על כל בית עסק המעסיק מעל עשרה עובדים, לבחון האם הוא נמנה על רשימת העסקים כאמור בתוספת השנייה לתקנות. במידה וכן - זה רלוונטי ל 2 הוראות חוק כמפורט להלן (סעיף 3 -לעניין עבודה משרדית וסעיף 5 להלן):
תקנות אלה תקפות עד ליום 11.11.2020  

(1.) הגבלת התקהלות במקום העבודה - אסור לקיים או להשתתף בהתקהלות 

שמספר האנשים בה עולה על המספר המירבי המותר לפי תקנה 4(א) לתקנות הגבלת פעילות, אלא אם כן הדבר נדרש לצרכי עבודה, ובהתאם לתקנות אלו.

(2.) כל מעסיק (הגדרת מעסיק היא – מי שמעסיק מעל 10 עובדים) רשאי לאפשר שהייה של עובדים במקום העבודה בהתקיים כל התנאים הבאים:

 • הוא מינה ממונה על ענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת 9 הכללים המנויים בסעיף 3 להלן.
 • הוא יידע את העובדים במקום לגבי הכללים האמורים באמצעות הצבת שלט במקום העבודה במקום בולט לעין.
 • המנכ"ל והממונה על ענייני קורונה חתמו על הצהרה בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה. חובת הגשת ההצהרה לא תחול במידה ונחתמה בעבר מכח תקנות שעת החירום.


(3.) מעסיק במקום עבודה יעשה ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כללים אלה:

 • שמירת מרחק ככל האפשר של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם.
 • לכל עובד יוקצה ככל האפשר ציוד אישי קבוע, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי. אם לא ניתן להקצות – יש לבצע חיטוי קפדני לפני כל העברה מעובד לעובד.
 • אם מועסקים בד"כ במשמרות – המעסיק ישבץ ככל האפשר את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
 • יוסדר ביצוע מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לעובדים הנכנסים למקום. לא תותר כניסה לעובד עם חום גוף של מעל 38 מעלות.
 • בעבודה משרדית יחולו הוראות אלה:
  (א.) עובד ישב ככל האפשר בעמדה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע.
  (ב.) בכל חדר יישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם, זולת אם ישנה מחיצה למניעת העברת רסס. במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי או מערכת גילוי אש ועשן – תותקן המחיצה מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר. הוראה זו לא תחול על מפעל למתן שירותים קיומיים (כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום) שאינו חברה ממשלתית או תאגיד, על גופים ומסגרות רווחה, ועל מקום עבודה המפורט בתוספת השנייה.
  (ג.) מעסיק רשאי (למעט ישיבת מועצת רשות מקומית) לאפשר קיום פגישות מקצועיות בהשתתפות של עד 50 איש, לרבות בהשתתפות מי שאינם עובדיו, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

- המעסיק או הממונה קורונה מטעמו קבעו כי קיימים טעמים שבשלהם לא ניתן לקיים את הפגישה באמצעי דיגיטלי חלופי.
- במהלך הישיבה יישמר מרחק של 2 מטר לפחות בין אדם לאדם או שישנה מחיצה למניעת העברת רסס.
- במסגרת ישיבה לא יוגש אוכל למשתתפים.

 • אכילה או שתייה תתבצע ככל האפשר בחדרו הקבוע של העובד.
 • מעסיק יקבע לגבי עובדים שעל פי שיקול דעתו יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה, מתכונת עבודה אשר תאפשר להם לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה, והכל בכפוף לצורכי העבודה וליכולת המעסיק.
 • אם מצויה מעלית במקום העבודה – יתלה המעסיק שלט ובו יצוין מספר הנוסעים המותר, שלא יעלה על מחצית מהמספר המירבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית (למעט אנשים הגרים באותו מקום).
 • המעסיק ינחה את עובדיו על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.

(4.) מעסיק יידע את עובדיו בדבר החובה לעטות מסיכה כאמור בצו בריאות העם.

(5.) אם ראש שירותי בריאות הציבור או רופא מחוזי קבעו כי אחד העובדים נדבק בקורונה במקום העבודה – הוא רשאי להורות בהודעה בכתב (בשים לב בין היתר להשלכות סגירת המקום) על סגירת מקום העבודה, כולו או חלקו, לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עם סיום החקירה האפידמיולוגית, ובלבד שסגירה כאמור לא תעלה על 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש השירות עד 120 שעות. ניתן להגיש השגות על ההחלטה – בהתאם להוראות התקנה. 

תקנה זו לא תחול על משרד ממשלתי, מפעל למתן שירותים קיומיים (כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום) שאינו חברה ממשלתית או תאגיד, על גופים ומסגרות רווחה, ועל מקום עבודה המפורט בתוספת השנייה.

(6.) מעסיק ציבורי רשאי להתיר לעובד להגיע למקום עבודה שנסגר – בתנאים המנויים בתקנה 7 לתקנות.


(7.) יש סעיף עונשין להפרת ההתחייבוית האמורות - תקנה 10 לתקנות.

אין באמור בתקנות אלה כדי לגרוע מהאמור בתקנות הגבלת פעילות, ובכלל זה ההוראות שנוגעות לקבלת קהל.

קישור לתקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה מעודכן ליום 18.10.2020