למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

הנחיות להגבלת פעילות במרחב הציבורי, הפרטי והעסקי:

הנחיות להגבלת פעילות במרחב הציבורי, הפרטי והעסקי - 19.8.2020

ההגבלות המפורטות להלן חלות במרחב הציבורי, הפרטי והעסקי והן יהיו בנוסף למגבלות במקומות העבודה כמפורט לעיל:


(1.) הגבלות על נסיעה ברכב פרטי - 

נהג ברכב פרטי לא יסיע יותר מ- 2 נוסעים באותו רכב נוסף על הנהג, למעט מי שגר באותו מקום. חובה זו לא תחול כאשר יש צורך חיוני בנסיעה של מספר אנשים גדול יותר.

(2.) הגבלת התקהלות במרחב הציבורי, הפרטי והעסקי (כללי) -

מותר לקיים או להשתתף בהתקהלות שמספר האנשים בה הינו כדלקמן:

  • במבנה: עד 20 אנשים;
  • בשטח פתוח: עד 30 אנשים;

(3.) הנחיות להפעלת מקום ציבורי או עסקי -

(א.) הצהרה - מחזיק או מפעיל של מקום עסקי או ציבורי שנפתח לאחר 11.8.20, יגיש לרשות המקומית, לפני פתיחת המקום לציבור, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא מקיים את ההוראות המפורטות להלן. הצהרה תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית (קישור טופס ההצהרה) ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה ולרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית זה היבטי הפיקוח אל מול הגורם האחראי על המקום

(ב.) ממונה קורונה – המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות וימסור את שמו בטופס ההצהרה;

(ג.) התקנת מחיצה - בדלפק שירות, אם ישנו במקום, יתקין המחזיק או המפעיל של המקום מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות למקבל השירות; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר;

(ד.) תשאול - בטרם כניסה למקום, למעט בית עסק המצוי בקניון או בשוק המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים, למעט עובדי המקום, את השאלות האלה:

• האם אתה משתעל?
• האם חום גופך הוא 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור ב– 48 השעות האחרונות?
• האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, לא יתיר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת;

(ה.) מדידת חום - המחזיק או המפעיל של המקום יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר; לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה;

(ו.) עטיית מסיכה -

• חל איסור להכניס למקום א לתת שירות לאדם שאינו שאינו עוטה מסכה והמחוייב לעטות מסכה בהתאם לצו בריאות העם;
• יש לתלות במקומות בולטים לרבות בכניסה שלט בדבר חובת עטיית מסכה;
• במקום שיש בו מערכת כריזה , יש להודיע אחת לחצי שעה לפחות על חובת עטיית מסיכה;

(ז.) שמירת מרחק – יש להקפיד ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים לרבות בתורים, וכן לפעול ככל האפשר למניעת הצטופפות של אנשים במקום אחד, לרבות הצטופפות בכניסה למקום;

(ח.) סימון מקומות ושילוט - המחזיק או המפעיל של המקום יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק של 2 מטרים זה מזה; המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;

(ט.) מעלית – תליית שלט בכניסה למעלית, בו יצוין מספר הנוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום;

(י.) כללי היגיינה - המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות;
"משטחים פנימיים" - משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם;

(יא.) הצבת מתקן חיטוי - המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים;

 

(4.) תפוסה מרבית מותרת (כללי) -

המחזיק או המפעיל של המקום יפעיל מנגנון לוויסות כניסת אנשים למקום (למעט עובדי המקום) לרבות באמצעות תאום הגעה מראש כך שיתקיים אחד מהתנאים הבאים:

(א.) בכל עת לא ישהו במקום יותר מ- 20 אנשים במבנה ויותר מ- 30 בשטח פתוח, ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם;

(ב.) בכל עת לא ישהו אנשים במקום, ביחס של יותר מאדם אחד לכל 7 מ"ר; הוראה זו תחול על האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה.


(5.) תפוסה מרבית מותרת במקומות ספציפיים -

על אף האמור לעיל במקום ציבורי או עסקי במקומות הבאים התפוסה המותרת תהיה כדלקמן:

(א.) בבית אוכל - במבנה: עד 20 אנשים בשטח פתוח: עד 30 אנשים;

(ב.) בבית אוכל בבית מלון – בבית אוכל המיועד לאורחי המלון מספר הלקוחות לא יעלה על 35% מהתפוסה המותרת לפי רישיון העסק;

(ג.) בבריכת שחיה ומקווה - לא ישהו בכל עת ביחס של יותר מאדם אחד לכל 6 מ"ר;

(ד.) במוסדות תרבות - במקום לעריכת מופעים, בית קולנוע, תיאטרון, או מוסד תרבות אחר, למעט מוזאון, מספר הלקוחות במבנה: עד 20 אנשים; בשטח פתוח: עד 30 אנשים;


(6.) הצבת שילוט של מספר השוהים המותר -

המפעיל או המחזיק של מקום ציבורי או עסקי יציב שלט בדבר מספר השוהים המותר במקום.

(7.) הוראות מיוחדות למקום ציבורי או עסקי שהוא קניון או שוק קמעונאי -

בנוסף להנחיות המפורטות לעיל, קניון או שוק קמעונאי יפעלו גם בכפוף לתנאים הבאים:

(א.) המחזיק או המפעיל של המקום לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה במתחם מזון משותף;
(ב.) לא יציב שולחנות וכסאות לאכילה בשטח המקום, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה;
(ג.) יתלה שלטים במקומות בולטים לעניין איסור אכילה במקום. הוראה זו לא תחול על בית אוכל המצוי בקניון.

(8.) שרות משלוחים -

בשירות משלוחים למקום מגורים המשלוח יונח מחוץ לבית המגורים בסמוך לפת, אולם לבקשת אדם עם מוגבלות אשר זקוק לסיוע,  ניתן להכניס את המשלוח לביתו. 

(9.) סגירת מקום -

ראש השירות או רופא מחוזי רשאי להורות, בהודעה בכתב, למפעיל של מקום ציבורי או עסקי לסגור את המקום, כולו או חלקו, אם שהה בו אדם הנושא את נגיף הקורונה, לתקופה שינקוב בהודעה, ובלבד שסגירתו לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית לא תעלה על 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש השירות - על 120 שעות, וזאת בשים לב, בין השאר, להשלכות של סגירת המקום. 
הגשת השגה - ניתן להגיש השגה על סגירת המקום למנהל; החלטה בהשגה תינתן לא יאוחר מ– 48 שעות ממועד הגשת ההשגה; ההחלטה על הסגירה תעמוד בתוקפה אלא אם התקבלה החלטה אחרת בהשגה.
תקנה זו לא תחול לעניין הגעת עובדים למקומות עבודה שהוחרגו.

(10.) מקומות שנאסר עליהם לפעול -

חל איסור להפעיל מקום הפתוח לציבור או בית עסק, בדרך של פתיחתו לציבור במקומות המפורטים הבאים: דיסקוטק; בר; פאב; פארק מים; בריכת זרמים (ג'קוזי שהיא עסק טעון רישוי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים; פארק שעשועים כולל לונה פארק, לרבות במבנה; אולם או גן לשמחות ולאירועים; מקום לעריכת ירידים.

(11.) הגבלת אירועים -

חל איסור לארגן או להשתתף באירוע כמפורט להלן, שמספר המשתתפים בו עולה על 10 במבנה ומעל 20 במקום הפתוח לציבור, בין אם האירוע הוא במרחב הציבורי או הפרטי ובין אם הוא מתקיים במקום ציבורי או עסקי: מסיבה; כנס; טקס, לרבות טקס דתי; פסטיבל; טיול מאורגן; מופע בידור או אומנות למעט מופע שניתן לו אישור מהמנהל.

חל אסור לארגן ולהשתתף באירוע ספורט עם קהל .

(12.) עונשים - 

בשל הפרת הוראות המנויות בתקנות  - תוטל סנקציה פלילית של קנס עד 14,400 שקלים חדשים ובשל הפרת ההוראות המנויות בתוספת השלישית יוטל קנס מנהלי בסכומים המפורטים לצד ההפרה. קישור לפירוט ההפרות בתקנות ובתוספת בעניין קנס מנהלי (ראו סעיף 16).