למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

יפעת מכרזים

דוגמאות למידע על מכרזים ממאגר יפעת מכרזים


מכרזים בתחומי המזון

אספקת מוצרי מזון, שתיה וניקיון עבור המועצה. פומבי/כללי 

מספר מכרז: 6/2020

המפרסם: מועצה מקומית קדימה-צורן

http://www.kadima-zoran.muni.il :אתר המפרסם

מועד והערות ההגשה:  17/08/2020  בשעה  16:00פתיחת הצעות באותו יום שעה  16:30

מועצה מקומית קדימה-צורן מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לאספקת מוצרי מזון, שתיה

וניקיון עבור המועצה. נשתתפות במכרז כרוכה בתשלום  300 ש"ח כולל מע"מ שלא יוחזרו. שאלות

ובקשות להבהרות עד ליום  27.7.2020 שעה  12:00למייל moria@fsrlaw.co.il

ענפים: הסעדה, מזון, נקיון

 

אספקת מוצרי מזון ושתיה קלה. פומבי/כללי 

מספר מכרז: 20/2020

המפרסם: עיריית קרית מלאכי

אתר המפרסם:  www.k-m.org.ilלינק למכרז

מועד ההגשה:  11/08/2020 בשעה 09:00

עיריית קרית מלאכי מפרסמת בזאת מכרז לאספקת מוצרי מזון ושתיה קלה. עלות המכרז: 200 ש"ח לפרטים: itzhak@k-m.org.il  08-8500876 . איש קשר: יצחק כרמלי

ענפים: הסעדה, מזון

 

אספקת מוצרי מזון וצריכה עבור העירייה. פומבי/כללי

מספר מכרז: 24/2020

המפרסם: עיריית לוד

https://www.lod.muni.il : אתר המפרסם

מועד והערות ההגשה: 26/07/2020 בשעה 12:00 הגשה לתיבה בלשכת גזבר העירייה.

עיריית לוד מפרסמת בזאת מכרז לאספקת מוצרי מזון וצריכה עבור העירייה. לבירורים: מח'

טל' 08-9279006 . יש לשלם 1,000 ש"ח שלא יוחזרו ahuvaf@lod.muni.il המכרזים מייל

באמצעות העברה בנקאית לח-ן העירייה עד למועד הגשה ולהדפיס את חוברת המכרז מאתר

העירייה

ענפים: הסעדה, מזון

 

הצבת והפעלת פודטראקים (נקודות מכר ניידות על גלגלים) ו/או עגלות מזון ו/או דוכני מזון ו/או מזנונים.

פומבי/כללי  

מספר מכרז: 41/2020

המפרסם: עיריית רעננה

www.raanana.muni.il : אתר המפרסם

 מועד ההגשה: 02/08/2020 בשעה 15:00

עיריית רעננה מפרסמת בזאת מכרז להצבת והפעלת פודטראקים (נקודות מכר ניידות על גלגלים)

ו/או עגלות מזון ו/או דוכני מזון ו/או מזנונים. מחיר 300 ש"ח. טל' 09-7610252

בתאריך 19/07/2020 שעה 09:00 . השתתפות חובה! סיור חובה יתקיים ברחבת בית יד לבנים

אחוזה 147 רעננה

ענפים: הסעדה, מזון

 

שירותי אספקת ארוחות חמות למועדון אזרחים וותיקים, מועדוניות (משך השנה)

ולמסגרות חינוך מיוחד בחופשות.

פומבי/כללי

מספר מכרז: 04/2020

המפרסם: מועצה מקומית קדימה-צורן

http://www.kadima-zoran.muni.il : אתר המפרסם

. מועד והערות ההגשה: 02/08/2020 בשעה 12:30 הגשה לתיבה בבית המועצה. פתיחת מעטפות באותו יום שעה 13:00

מועצה מקומית קדימה-צורן מפרסמת בזאת הצעות לשירותי אספקת ארוחות חמות למועדון

אזרחים וותיקים, מועדוניות (משך השנה) ולמסגרות חינוך מיוחד בחופשות. השתתפות במכרז

כרוכה בתשלום 300 ש"ח כולל מע"מ שלא יוחזרו.

ענפים: הסעדה, מזון


 

מכרזים בתחום כלי עבודה וציוד טכני

אספקת כלי עבודה וחומרי בנייה ואינסטלציה עבור המועצה המקומית קדימה צורן. פומבי/כללי 

מספר מכרז: 8/2020

המפרסם: מועצה מקומית קדימה-צורן

מועד והערות ההגשה:  17/08/2020בשעה  16:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה, בלשכת מננ"ל המועצה, ברחוב הרצל  ,1קדימה צורן. פתיחת ההצעות תתקיים ביום  17/8/2020בשעה  16:30

במשרדי המועצה.

המועצה המקומית קדימה צורן מזמינה בזאת הצעות לאספקת כלי עבודה וחומרי בנייה

ואינסטלציה עבור המועצה, הכל כמפורט במסמכי המכרז. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המועצה בכתובת: -www.kadima-zoran.muni.il  ההשתתפות במכרז כרוכה

תשלום בסך של  300 ש"ח,  כולל מע"מ כדין, אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ביצוע התשלום הינו

כמפורט במסמכי המכרז. שאלות ובקשות להבהרות בקשר למכרז ניתן להעביר עד לא יאוחר

מיום  27/7/2020 עד השעה  12:00 באמצעות דואר אלקטרוני:  moria@fsrlaw.co.ilיש לעקוב

באתר המועצה אחר עדכונים בקשר למכרז

ענפים: חומרי בניה, כלי עבודה, ציוד אינסטלציה

 

אספקת כלי עבודה מסוגים שונים. פומבי/כללי 

מספר מכרז: 13/2020

המפרסם: שירות בתי הסוהר

מועד ההגשה: .24/08/2020

פרטים: שירות בתי הסוהר מפרסם בזאת מכרז לאספקת כלי עבודה מסוגים שונים. לפרטים www.ips.gov.il

ענפים: חומרי בניה, כלי עבודה 

 

מתן שירותי אספקת חומרים, ציוד וכלי עבודה. פומבי/כללי

מספר מכרז: 08/2020

המפרסם: עיריית קרית מלאכי

מועד והערות ההגשה:  11/08/2020בשעה  09:00בהגשה ידנית בתיבת המכרזים שבמשרד ס. ראש העיר, קומה ב,' בניין העיריה, ז'בוטינסקי  20קריית מלאכי.

עיריית קריית מלאכי מפרסמת מכרז מסגרת לאספקת חומרים, ציוד וכלי עבודה. רכישת

מסמכים: ללא עלות. איש קשר: יצחק כרמלי  ,08-8500876מייל:  itzhak@k-m.org.il יש לעיין

במסמכי המכרז ולהתעדכן בשינויים ו/או בהבהרות ו/או בעדכונים ביחס למכרז באתר העירוני.

ענפים: בטיחות וגיהות, חומרי בניה, טקסטיל, כלי עבודה, מתכות, פלסטיק, ציוד אינסטלציה

 

 

אספקה והתקנת מערכות כיבוי אש במים במבנים ומחסנים. פומבי/כללי

מספר מכרז: בנ-2959/2020

המפרסם: חברת נמל אשדוד בע"מ

אתר המפרסם:  www.ashdodport.co.ilלינק למכרז

מועד והערות ההגשה:  17/08/2020 בשעה  12:00 ההצעות יוגשו לתיבת המכרזים המצויה בבניין לוגיסטיקה והנדסה (סמוך לשער ה) קומה א,' בחדר רמ"ד מכרזים והתקשרויות בנמל אשדוד.

חברת נמל אשדוד בע"מ מעוניינת לקבל הצעות לאספקה והתקנת מערכות

כיבוי אש במים במבנים ומחסנים בנמל אשדוד.  לוח זמנים לביצוע: העבודות

יבוצעו תוך תקופה כוללת של  5חודשים קלנדאריים, מהיום שיקבע בצו התחלת עבודה, שיימסר

לזוכה על ידי חברת הנמל, ובהתאם להזמנות ולוח זמנים שיקבעו על ידי חברת הנמל. רכישת

מסמכים: עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של חברת הנמל. לקבלת מידע נוסף, ניתן לפנות

בכתב בלבד, למתאמת התקשרויות מירב בורבא-פייס, עד ליום  11/8/2020 בשעה  12:00 לפקס -08

8517523 סיור קבלנים: בתאריך  05/08/2020שעה  14:00. השתתפות חובה! סיור מציעים למכרז, שההשתתפות בו חובה, ייערך בנמל אשדוד ויצא מחדר דיונים בבניין לוגיסטיקה והנדסה, מחלקת בינוי קומה ב' בנמל אשדוד.

במהלך השנים  2017-2019ביצע המציע: פרויקט אחד של עבודות לאספקה והתקנה של מערכת

כיבוי אש במים, הכולל מינימום  500מתזים; או שלושה פרויקטים של עבודות אספקה והתקנה

של שלוש מערכות כיבוי אש במים, שכל פרויקט כולל מינימום  250מתזים; וגם המציע השתתף

בסיור המציעים. סיווג קבלנים:  190א.1

ענפים: בטיחות וגיהות, כיבוי אש

 

למדור ייצור. פומבי/כללי C.N.C אספקת מקדחה מכרסמת

מספר מכרז: 20-078

המפרסם: שח"מ מקורות ביצוע בע"מ

http://www.emsmekorotprojects.co.il : אתר המפרסם

. מועד ההגשה: 26/07/2020 בשעה 12:00

למדור ייצור CNC שח"מ מקורות ביצוע בע"מ מזמינה בזה הצעות לאספקת מקדחה מכרסמת

SOURCINGVISION עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום אמצעות מקוונת

(משיק). לרישום וקבלת קישור למערכת בדוא"ל יש לפנות לגב' רוני לידג'י במייל

rlidgi@mekorot.co.il

ענפים: כלי עבודה, מתכות, ציוד כבד


התקשרות לאספקת חבקים לכבלים. פומבי/כללי

מספר מכרז: 103037070

המפרסם: חברת החשמל לישראל בע"מ

לינק למכרז www.iec.co.il : אתר המפרסם

מועד והערות ההגשה: 02/08/2020 בשעה 11:00 באמצעות התיבה האלקטרונית.

חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן "החברה") מבקשת לרכוש הטובין, השירותים וביצוע

העבודות, כמפורט להלן: התקשרות לאספקת חבקים לכבלים. סיווג המכרז: פומבי רגיל, עם שלב

מיון מוקדם והליך תחרותי נוסף ממוכן. רכישת מסמכים: פרטים אופן הגשת ההצעה באמצעות

התיבה האלקטרונית למצוא האינטרנט של חברת החשמל או באמצעות המכרז, ערן רדנסקי,

Eran.radenski@iec.co.il במייל

טפסי המכרזים, כולל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרזים לעיל וכן תקופת ההתקשרות,

אופציות וכמויות, נמצאים באתר האינטרנט של חברת החשמל. ההשתתפות במכרזים הינה ללא

עלות, אלא אם כן צוין אחרת. הנוסח המלא והמחייב של המכרזים נמצא באתר

בו ניתן גם להצטרף לרשימת הדיוור המקוון. יש לעקוב אתר עדכונים שוטפים, לרבות דחיית

מועד הגשה, באתר האינטרנט של החברה.

ענפים: חשמל, כלי עבודה, מתכות, פלסטיק

 מכרזים בתחומי הבנייה והתשתית

מתן שירותי קונסטרוקציה. פומבי/כללי 

מספר מכרז: 133/20

המפרסם: קרן קימת לישראל

אתר המפרסם:  http://www.kkl.org.ilלינק למכרז

מועד ההגשה:  13/08/2020בשעה .12:00

קרן קיימת לישראל מפרסמת מכרז פומבי - מתן שירותי קונסטרוקציה. מועד אחרון להגשת

שאלות הבהרה עד  5/8/20שעה  .24:00לבירור פרטים בלבד למר עשהאל לדוא"ל

asaell@epstein.co.il

רכישת מסמכים: לעיון/הורדת מסמכי ההליך ומועדים, יש להיכנס לאתר קק"ל בכתובת

 www.kkl.org.ilתחת הכותרת מכרזים.

פרטים:

תאריך פרסום: 27/07/2020

ענפים: בניה, מתכות, תכנון יעוץ אדריכלי

 

פינוי עודפי עפר בכביש 531. פומבי/כללי

מספר מכרז: 91/20

המפרסם: נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ

מועד והערות ההגשה:  16/08/2020בשעה  12:00 לתיבת ההצעות במשרדי החברה, רח' אריאל שרון 3 אור יהודה.

נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ מבקשת בזה הצעות לפינוי עודפי עפר

בכביש 531 עבור נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ. לוח זמנים לביצוע

השירותים: תקופת ההתקשרות תחל עם הוצאת צו התחלת עבודה לקבלן. משך ביצוען הכולל של

העבודות לא יעלה על 150 ימים קלנדריים ממועד הצואת צו התחלת העבודה. רכישת מסמכים:

הורדת מסמכי המכרז מאתר האינטנט של החברה,  WWW.IROADS.CO.ILיתאפשר, החל

מיום  27/7/2020 בשעה 16:00 עיון באתר החברה או במשרדי החברה, רח' אריאל שרון 3 אור

יהודה. בתאריך  04/08/2020 שעה 10:00 השתתפות חובה! סיור מציעים יתקיים בתחנת דלק דור אלון, יקום. ההשתתפות בסיור המציעים חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז. באחריות נציג המציע

למלא טופס השתתפות במפגש מציעים וכן להפקידם בידי נציג החברה.

ענפים: הובלות, חומרי בניה, תשתית


להצטרפות לשירות ניתן לפנות לרונית שגב,

טל' 04-8302113 או במייל ronit@haifachamber.org.il 

או בהשארת פרטים כאן: https://lp.vp4.me/jwxw 

****חדש מבית יפעת מכרזים****


לעסקים קטנים המעוניינים להכיר את עולם המכרזים, מוצע מנוי חודשי מתגלגל במחיר של 165 ש"ח לחודש + מע"מ לענף אחד או 285 ש"ח +מע"מ לחודש ללא מגבלת ענפים. המנוי ניתן לביטול אחת לחודש. על מחיר זה לא ניתנת הנחה לחברי הלשכה.