למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

עדכון לתקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה - 26 במאי 2021

תקנות אלו תקפות עד ל-8 ביוני 2021, והן בנוסף לתקנות הגבלת פעילות הכלליות
לפניכם תקציר תקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה:

הגבלת התקהלות במקום העבודה 

אסור לקיים או להשתתף בהתקהלות, כולל תפילה או טקס דתי, שמספר האנשים בה עולה על 50 אנשים במבנה ו 500 אנשים בשטח פתוח, אלא אם כן הדבר נדרש לצורכי עבודה, ובהתאם לתקנות אלו.

כללי התו הסגול - מה מותר ואסור

(1.) כל מעסיק (הגדרת מעסיק היא – מי שמעסיק מעל 10 עובדים) רשאי לאפשר שהייה של עובדים במקום העבודה בהתקיים כל התנאים הבאים:

 • הוא מינה ממונה על ענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המנויים בסעיף 2 להלן. וכן, החובה בסעיף 3 להלן.
 • הוא יידע את העובדים במקום לגבי הכללים האמורים באמצעות הצבת שלט במקום העבודה במקום בולט לעין.
 • המנכ"ל והממונה על ענייני קורונה חתמו על הצהרה בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה. חובת הגשת ההצהרה לא תחול במידה ונחתמה בעבר מכח תקנות שעת החירום.


(2.) מעסיק במקום עבודה יעשה ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כללים אלה:

 • שמירת מרחק ככל האפשר של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם.
 • מעסיק רשאי לאפשר קיום פגישות מקצועיות, לרבות בהשתתפות מי שאינם עובדיו, בכפוף למגבלות ההתקהלות.
 • אם מצויה מעלית במקום העבודה – יתלה המעסיק שלט ובו יצוין מספר הנוסעים המותר, שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית (למעט אנשים הגרים באותו מקום).
 • המעסיק ינחה את עובדיו על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.

       המעסיק רשאי לאפשר את הפעולות המפורטות להלן בכפוף לתנאים הקבועים לצידן:

 • ישיבה בשטח פתוח בחדר אוכל המיועד לשימוש העובדים, ובלבד שהשולחנות יוצבו במרחק שלא יפחת משני מטרים בין שולחן לשולחן;
 • השתתפות בכנס מקצועי בשטח פתוח בכפוף לתקנה 9(א5) לתקנות הגבלת פעילות; (באירוע ישיבה בלבד בשטח פתוח – ייקבע מנגנון לוויסות מספר האנשים, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על 500).
 • שהייה במכון כושר או סטודיו במקום העבודה בכפוף לתקנה 8א(14) ו-9(א) לתקנות הגבלת פעילות;

(3.) מעסיק יידע את עובדיו בדבר החובה לעטות מסיכה כאמור בצו בריאות העם.

מה מחייב הצגת אישור "תו ירוק"
מעסיק ראשי לאפשר שהייה של עובדים אשר הציגו תו ירוק, במקומות הבאים:

 • ישיבה בחלל סגור בחדר אוכל המיועד לשימוש העובדים, ובלבד שהמעסיק מאפשר איסוף עצמי לכלל העובדים, בכפוף לתנאים הבאים:
  (א.) הצבת השולחנות במרחק שלא יפחת מ-2 מטרים בין שולחן לשולחן, והצבת סדרן שתפקידו לוודא שמירת מרווחים כאמור בכל עת;
   (ב.) בכפוף להוראות המנהל (מנהל שירותי הרפואה), ובכלל זה לעניין תנאים תברואיים ושמירה על היגיינה;
   
 • כנס מקצועי ובלבד שתותר השתתפות בכנס גם באמצעי מקוון שיאפשר השתתפות של עובדים מרחוק.

סגירת מקום עבודה עקב הדבקה
אם ראש שירותי בריאות הציבור או רופא מחוזי קבעו כי אחד העובדים נדבק בקורונה במקום העבודה – הוא רשאי להורות בהודעה בכתב (בשים לב בין היתר להשלכות סגירת המקום) על סגירת מקום העבודה, כולו או חלקו, לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עם סיום החקירה האפידמיולוגית, ובלבד שסגירה כאמור לא תעלה על 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש השירות עד 120 שעות. ניתן להגיש השגות על ההחלטה – בהתאם להוראות התקנה. 
תקנה זו לא תחול על מפעל למתן שירותים קיומיים (כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום) שאינו חברה ממשלתית או תאגיד, על גופים ומסגרות רווחה, ועל מקום עבודה המפורט בתוספת השנייה.

(*) מעסיק ציבורי רשאי להתיר לעובד להגיע למקום עבודה שנסגר – בתנאים המנויים בתקנה 7 לתקנות.
(*) יש סעיף עונשין להפרת ההתחייבוית האמורות - תקנה 10 לתקנות.
(*) אין באמור בתקנות אלה כדי לגרוע מהאמור בתקנות הגבלת פעילות, ובכלל זה ההוראות שנוגעות לקבלת קהל.

קישור לתקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה מעודכן ליום 19.5.2021