למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

פיצויים למעסיקים ששילמו שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה במבצע "שומר החומות"

לטובת חברי הלשכה שיש לחברות שלהם סניפים בדרום הארץ:

בחודש יוני פורסמו תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשפ"א-2021, שבהן נקבעו התנאים לפיצוי מעסיקים ששילמו שכר לעובדיהם, שנעדרו מהעבודה עקב המצב הביטחוני בתקופה שמיום 10 במאי 2021 ועד ליום 21 במאי 2021, על פי ההכרזה על מצב מיוחד בעורף.

הפיצוי יינתן למעסיקים בגין שכר ששילמו לעובדים, שנעדרו מעבודתם בשל הוראה של פיקוד העורף על סגירת מוסד חינוך ברשות מקומית באזור מיוחד, שניתנה בתקופת ההכרזה.

 

"יום היעדרות בשל המצב הביטחוני" מוגדר בתקנות כיום שבו לא עבד עובד בעבודתו בכל מקום שהוא בשל המצב הביטחוני, למעט יום שבו נעדר בשל מחלה, שהייה בבידוד, תאונה, חופשה שנתית, מילואים או בשבת ובחג וביום ששי - למעט מי שעובד באופן רגיל בימים אלה, ואם העובד אינו מתגורר באזור שבין 0 ל-7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, ובלבד שמתקיים בו גם אחד מאלה:

 

  1. הוא נעדר מעבודתו עקב הוראה על סגירת מוסד החינוך שבו העובד מועסק או בשל איסור על התקהלות;
  2. הוא אדם עם מוגבלות כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות או שהוא הורה של אדם כאמור, שנעדר מעבודתו לצורך השגחה עליו ובלבד שמתקיימים לגבי האדם עם המוגבלות שני אלה:

א. מוגבלותו ידועה למעסיק, או שהוא או ההורה, לפי העניין, המציא למעסיק אישור או תיעוד רפואי המעיד עליה;

ב. הוא אינו יכול להגיע למקום העבודה או לשהות בו משום שמוגבלותו או מוגבלות ילדו שעליו הוא משגיח, לפי העניין, מונעת ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף בתקופת ההכרזה;

  1. הוא נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, עקב הוראה על סגירת מוסדות חינוך במקום מגוריו, המצוי באזור המיוחד, או עקב סגירת מוסד החינוך שבו לומד או שוהה הילד, ובלבד שמוסד החינוך מצוי באזור המיוחד, והכל ובלבד שאין במקום העבודה של העובד או של בן זוגו מסגרת נאותה להשגחה על הילד ומתקיימים אחד מאלה:

א. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה עצמאי של הילד;

ב. בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי - נבצר ממנו להשגיח על הילד;

"מסלול שכר עבודה" קובע פיצוי בסך 430 ש"ח לכל יום עבודה ששולם על ידי המעסיק בעד יום היעדרות של העובד בשל המצב הביטחוני (להלן "שווי הנזק"). לא עבד עובד חלק מיום העבודה, יהיה הנזק החלק היחסי משווי הנזק בהתאם לשעות בהן לא עבד ובלבד שמספר השעות שבהן לא עבד העובד גבוה משעה אחת. לעובד המועסק במשרה חלקית, יהיה הנזק החלק היחסי משווי הנזק לפי מספר שעות עבודתו הרגילות ביום של העובד ביחס לסך שעות העבודה במשרה מלאה.

תביעה לפיצויים תוגש למנהל באופן מקוון החל מיום 16 ביולי 2021. ניתן יהיה להגיש תביעה לפיצויים בתוך 90 ימים מהמועד האמור.

הגופים שלהלן לא יהיו זכאים לפיצוי: המדינה; גוף מתוקצב; חברה ממשלתית; קופת חולים; מוסד ציבורי למעט מוסד ציבורי זכאי וכן ניזוקים נוספים כמפורט בתקנות.