למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

ריכוז שאלות ותשובות ביחסי עבודה בעקבות משבר נגיף הקורונה

עובדים הנמצאים בבידוד בית
משרד הבריאות קבע  באופן גורף כי כל  השבים לישראל מכל יעד בעולם החל מתאריך 9 במרץ 2020 נדרשים להיכנס לבידוד ביתי למשך 14 יום. כמו כן, מי שהגיעו לישראל בין התאריכים 24 בפברואר 2020 ועד 9 במרץ 2020, ומפתחים תסמינים של חום מעל 38 מעלות, שיעול, קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר, נדרשים להיכנס לבידוד ביתי באופן מידי .
כמו כן, עובדים, שצריכים להיות בבידוד הם כל מי שנחשפו או שבאו במגע עם חולי קורונה מאומתים.

זכאות לדמי מחלה של עובד בבידוד בית והצהרת עובד על היותו בבידוד בית
בהתאם לצווים הממשלתיים, עובדים, שנעדרים ממקום עבודתם עקב הימצאותם בבידוד בית עפ"י הקריטריונים הללו, זכאים לתשלום דמי מחלה בהתאם לחוק דמי מחלה. בהתאם לצווים הממשלתיים קיימת  תעודת מחלה גורפת של שבועיים לעובדים הנמצאים בבידוד ביתי כך שאין צורך ללכת למרפאה אלא מורידים מהאינטרנט את תעודת המחלה הממוכנת ומוסרים אותה למעסיק בצירוף לטופס הצהרה. מספר ימי מחלה המגיע לעובד ושיעורם הנו עפ"י חוק דמי מחלה. כלומר, עובד שיש לו פחות מ-14 ימי מחלה צבורים, ישלם לו המעסיק רק עבור הימים, שהוא זכאי להם.
חוק דמי מחלה מגדיר את הזכות לדמי מחלה כנגזרת מ: "אי כשרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע, על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי". בידוד לאדם בריא אינו עונה על הגדרת מחלה, אולם בהתאם לצווים של משרד הבריאות, שתוקפם כחוק, הוצאה לעובדים תעודת מחלה גורפת. כנגד פעולה זו הוגשו עתירות לבתי  המשפט, אולם לא ידוע מה תהיה תוצאתן. יש לפעול בהתאם לתעודת המחלה ולחוק דמי מחלה ולשלם בהתאם.
 
האם עובד זכאי להיעדר עקב בידוד בית של בן משפחה?
אין הנחייה חד משמעית בעניין. מכיוון שצו הבידוד הביתי מזכה את המבודד בתעודת מחלה יש להניח כי היעדרות של עובד כדי לדאוג לבן משפחה הנמצא בבידוד ביתי תיחשב היעדרות שמזכה בדמי מחלה, עפ"י הכללים הרגילים, הקבועים בחוק דמי מחלה, לגבי היעדרות מסוג זה. היעדרות בשל מחלת ילד, מחלת בן זוג, מחלת הורה  וכו'

האם עובד בריא שבחר להתבודד בניגוד לצו זכאי לדמי מחלה?
לתעודת מחלה זכאי עובד שחזר מחו"ל או שבא במגע עם חולה מאומת. אם עובד בוחר לבודד את עצמו מתוך חשש להידבק הוא אינו זכאי לדמי מחלה. אין הנחיות אחרות לגבי עובדים, הנמצאים בסיכון גבוה עקב מחלות כרוניות שלהם. ייתכן כי היעדרות של עובד בריא, תיחשב  היעדרות בלתי מוצדקת והפרה של חוזה העבודה.

מה הזכאות של עובד חולה שלא במחלת הקורונה שנמצא בבידוד עפ"י ההנחיות הממשלתיות?
אם העובד נמצא בבידוד, והוא גם חולה במחלה, שלגביה קיבל תעודת מחלה מרופא של קופת חולים,  אז היעדרותו והתשלום עבורה יהיו כרגיל, וללא מגבלה של 14 יום.

האם ניתן לחייב עובד בבידוד בית לעבוד מהבית?
אם העובד נמצא בבידוד ואינו חולה במחלה, שלגביה קיבל תעודת מחלה,  מותר למעסיק לבקש מהעובד לעבוד ואם העובד מסכים, אז הוא יקבל שכר רגיל ולא ינוכו לו ימי מחלה. המצב המשפטי בנוגע לשאלה אם ניתן לכפות על עובד בבידוד לעבוד מהבית אינו ברור. השאלה חשובה במקרים, שבהם  מדובר בעובד חיוני או שלא נראית בעיה לבצע את העבודה מהבית. מצופה מהמעסיקים ומהעובדים לנהוג בתום לב .
אם עובד מסכים לעבוד מהבית בתקופת הבידוד אזי הוא זכאי לתשלום שכר עבודה ולכן אין לנכות לו ימי מחלה מהצבירה.

האם עובד בבידוד בית יכול לנצל ימי חופשה אם לא צבורים לו ימי מחלה?
מעסיק יכול לסכם עם עובד, שלא נותרה לו צבירה של ימי מחלה, כי יקבל תשלום עבור היעדרותו על חשבון ימי חופשה צבורים של העובד
חוק דמי מחלה מגדיר את הזכות לדמי מחלה כנגזרת מ: "אי כשרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע, על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי". לכאורה בידוד לאדם בריא אינו עונה על הגדרת מחלה. יחס עם זאת יש לזכרו כי בהתאם לצווים של משרד הבריאות הוצאה לעובדים תעודת מחלה גורפת. כנגד פעולה זו הוגשו עתירות לבית המשפט ולא ידוע מה תהיה תוצאתן. אנו מציעים בשלב זה לפעול בהתאם לתעודת המחלה ולחוק דמי מחלה ולשלם בהתאם.

 חופשות רגילות של עובדים על רקע משבר הקורונה

האם ניתן להוציא את העובד לחופשה בתשלום?
יש לזכור כי המעסיק הוא הקובע את מועדי החופשות, וכן כי זכותו של המעסיק עפ"י חוק חופשה שנתית להוציא עובדים לחופשות של מספר ימים ללא התראה מראש. במצבים, שבהם יש ירידה בכמות העבודה עקב משבר הקורונה או מסיבות אחרות, יכול  המעסיק  להוציא את העובדים לחופשה בתשלום ולאלץ את העובדים לנצל את ימי החופשה הצבורים שלהם. המעסיק צריך לוודא שלכל עובד תישאר יתרת חופשה של שבוע ברוטו לפחות בכל שנה קלנדרית, שעליה העובד קיבל התראה של 14 יום מראש לפחות. אפשר גם  להסכים עם העובד על יציאה לחופשה ארוכה בתשלום גם ללא אתראה של 14 יום מראש. מומלץ לתעד בכתב הסכמה זו.

האם ניתן למנוע מעובד חופשה בחו"ל ?
מאחר שאישור של המעסיק לחופשה לחו"ל גורר גם היעדרות נוספת של שבועיים עקב הצו לבידוד ביתי,  נראה כי סירוב של מעסיק להתיר חופשה לשם יציאה לחו"ל יכול להיחשב כלגיטימי בנסיבות המצב, ולכן אפשר להתנות עם עובד אישור של החופשה רק אם לא ייסע לחו"ל במהלכה. ברור כי גם במצב זה נדרשים המעסיק והעובד לנהוג בתום לב, ואם הנסיעה אינה למטרת חופשה, אלא בשל אילוץ, כגון: נסיבות משפחתיות חריגות, מחלה סופנית או מוות של בן משפחה קרוב וכו', מומלץ לשקול כל מקרה לגופו.

האם ניתן למנוע מעובד חופשה בארץ או להציב מגבלות אחרות על מעשיו בעת החופשה?
לא נראה כי למעסיק יש זכות להתנות מתן חופשה בפיקוח על מעשיו של העובד בעת החופשה כל עוד אינו יוצא לחו"ל. זכותו של המעסיק לטעון כי אינו מאשר חופשות בתקופה מיוחדת זו.
 
האם ניתן לבטל לעובדים חופשה שאושרה?
במקומות עבודה, שבהם נעדרים עובדים רבים בשל מחלה או בידוד או מסיבות אחרות, המעסיק יכול  לצפות להסכמת העובדים לביטול חופשות שאושרו מראש. סביר להניח שצעד כזה יתקבל בהסכמה אצל רוב העובדים. התשובה לשאלה זו אינה חד משמעית,  שכן לעובד יש הסכמה של המעסיק למועד החופשה, הוא עשה הכנות לחופשתו,  ולעיתים אף הוציא הוצאות הכרוכות בחופשה המתוכננת. מוצע לנסות להגיע לפשרה ולהסכמה עם העובד במצב כזה.

האם ניתן להוציא עובד לחופשה כפויה ללא תשלום (חל"ת)?
במצב של חופשה ללא תשלום מושעות החובות והזכויות של 2 הצדדים ליחסי העבודה,  והעובד אינו זכאי לשכר עבודה. המצב המשפטי הרגיל אינו מאפשר לכפות על עובד חופשה ללא תשלום ללא הסכמתו.
עם זאת, המצב המיוחד, שנוצר עקב משבר הקורונה, כמו גם סגירת העסקים בחלק מהענפים,  מאלץ עסקים רבים להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום, רצוי תוך קבלת הסכמת העובדים לכך.


עובד, שאינו מסכים ליציאה לחל"ת, יכול להתפטר ולטעון שהתפטר בדין מפוטר. בית הדין לעבודה מכריע במקרים אלו בכל מקרה לגופו. גם מעסיק יכול לפטר עובד, שלא מסכים לצאת לחל"ת, במסגרת מגבלות הפיטורים וניהול הליך פיטורים תקין, כולל שימוע.
מומלץ להבהיר לעובדים שאותם רוצים להוציא לחל"ת את הסיבות ואת העובדה, שהמדינה מבטיחה דמי אבטלה ל-30 יום לעובדים שהוצאו לחל"ת כפי שמפורט בשאלה הבאה.

האם זכאי עובד שהוצא לחל"ת ביוזמת המעסיק לדמי אבטלה?
כאשר החל"ת הינו ביוזמת המעסיק, עובד אשר היה זכאי לדמי אבטלה אילו פוטר יהיה זכאי לדמי אבטלה בגין החל"ת, בתנאי שהיא ל-30 יום למעלה.
תנאי ראשון הינו כאמור זכאות לדמי אבטלה אשר נגזרת מתנאי הזכאות הרגילים לכל עובד שפוטר (גיל, תקופת אכשרה וכדומה).
תנאי שני הוא שהחופשה ללא תשלום הינה לתקופה של 30 ימים ומעלה. שני התנאים צריכים להתקיים.
ניתנו שורה של הקלות לעניין קבלת דמי אבטלה ולעניין התייצבות בשירות התעסוקה ומומלץ להתעדכן באתר המוסד לביטוח לאומי.
עובדים שהוצאו לחל"ת נדרשים לדווח על יציאתם לחל"ת ולפעול בהתאם להנחיות באתר המוסד לביטוח לאומי. יצוין כי התייצבות ראשונה ניתן לעשות און-ליין באתר שירות התעסוקה (קישור לאתר).


האם תנאי לקבלת דמי אבטלה בחל"ת הוא פדיון ימי חופשה קיימים?
בשגרה אחד התנאים לניצול הזכות לדמי אבטלה בחל"ת הוא שלעובדים אין יתרת ימי חופשה בלתי מנוצלת. מאחר שעסקים רבים החלו לסבול מקשיים כלכליים, הוצאה הנחייה, לפיה עובדים יהיו זכאים לדמי אבטלה בחל"ת גם אם יש להם יתרת ימי חופשה בלתי מנוצלת.

הוצאה לחל"ת של עובדים במילואים, בהריון, בטיפולי פוריות וכדומה
בכל מקרה , שבו קיימת מגבלה על פגיעה בתנאי עבודה של עובדים ללא היתר יש להקפיד על קבלת היתר כנדרש. למשל, במקרים של עובדות בהיריון, עובדות ועובדים בטיפול פריון ופוריות, עובדים ועובדות בסמוך לאחר שירות מילואים וכדומה.
במקרים כאמור נדרש המעסיק לפנות לגורמים הרלבנטיים (משרד העבודה לגבי נשים בהיריון, ועדת תעסוקה לגבי עובדים במילואים) ולבקש היתר.

הנחיות למעסיקים של עובדים בבידוד בית והנחיות משרד הבריאות עקב נגיף הקורונה – עדכון מה-15 במרץ
מוסדות חינוך:
• כל מוסדות החינוך יפסיקו לפעול, ללא קשר למספר הילדים במסגרת. בכלל זה ייסגרו גם מסגרות החינוך המיוחד, הפנימיות, מעונות היום, המשפחתונים, מחנות הנוער, הקייטנות והצהרונים.
 
כמו כן ייסגרו:
• קניונים (למעט מרכולים ובתי מרקחת, מקומות שמוכרים מזון שלא לצריכה במקום)
• דיסקוטקים, ברים, פאבים ובתי אוכל ובכלל זה בתי אוכל בבתי מלון (למעט הפעלת בתי אוכל שיספקו מזון שלא לצריכה במקום)
• אולמות אירועים
• חדרי כושר ובריכות שחיה, פארקי מים, גן חיות, ספארי, פינות חי
• מקוואות (גברים), בית מרחץ

• בתי קולנוע, תיאטרון ומוסדות תרבות אחרים
• מתקני שעשועים ולונה פארק
• עסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם
• מקומות לעריכת מופעים וירידים
• כלי שיט ציבורי
• רכבל
• אתרי מורשת

• תפילה וטקסים דתיים ייערכו בקבוצות של עד 10 אנשים כל אחת, תוך שמירת מרחק של 2 מטרים בן אדם לאדם ולא יותר מ-2 קבוצות בו זמנית.
• חל איסור ביקורים במסגרות רווחה, סיעוד או בריאות, המשמשים כבתים לחיים עבור תושביהם למעט מלווה אחד לכל היותר, רצוי מלווה קבוע.
 
מקומות עבודה:
• מקומות עבודה ייערכו להמשך העברת עבודה מהבית ללא התקהלויות כלל. לעת הזאת הם יוכלו להמשיך לעבוד כל עוד הם מקפידים על קיום מרחק של שני מטרים לפחות בין העובדים בכל המקומות והמתארים בהם העובדים נמצאים.
• יש להימנע מנסיעה של יותר מ-2 ברכב.
• איסור מוחלט על הגעת חולים למקום העבודה.
• חל איסור על התכנסויות מעל 10 אנשים.
• משרד הבריאות ממליץ להימנע ככל הניתן משימוש בתחבורה ציבורית.