למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

שינויים בדיני ההגבלים העסקיים

שינויים בדיני ההגבלים העסקיים

בדיני ההגבלים העסקיים נעשו לאחרונה כמה שינויים משמעותיים וצפויים שינויים נוספים.

מובאת כאן התייחסות לשלושה נושאים:

1. ביטול הפטור להסדרי בלעדיות הדדית

עסקים רבים נוהגים לחתום על הסכמי בלעדיות הדדית עם ספקים או עם יצרנים (כמו,למשל, הספק יספק את המוצר או השירות למפיץ בלבד והמפיץ מתחייב לרכוש את אותו מוצר או השירות רק מאותו ספק).  

החל  מ-17 באוגוסט 2015, ייכנס לתוקף  תיקון לחוק ההגבלים העסקיים (תיקון שאושר כבר בנובמבר 2014), המבטל את הפטור האוטומטי שניתן להסכמי בלעדיות הדדית בתחום ההפצה והשיווק. המשמעות היא כי הבלעדיות מותרת רק אם מתקיימים תנאים מסוימים בהתאם לחוק ההגבלים.

המחוקק  נתן למגזר העסקי תקופת היערכות ליישום התיקון לחוק, כך שעד ליום 17 באוגוסט 2015 יש להשלים את ההיערכות הנדרשת. פעילות זו עלולה לקחת זמן ולכן רצוי להתחיל להיערך כבר עתה.

2. הצעה לתיקון חוק ההגבלים העסקיים להגבלת התחרות ביבוא (התיקון מתייחס להגברת התחרות מיבוא מקביל)

על פי תזכיר החוק שהפיצה הרשות להגבלים עסקיים (שטרם אושר), התנהגותו של יבואן רשמי תיבחן על ידי הרשות בכלים הדומים לאלה בהם נבחן מונופול. החשיפה של כל יבואן, לרבות חשיפתו לדין פלילי, בעקבות תיקון זה - מתעצמת. לנוסח תיקון החוק בהקשר זה לחץ כאן.

3. הצעה לתיקון חוק ההגבלים העסקיים בהקשר של הכרזה על מונופולין על פי כוח שוק

על פי ההסבר בתזכיר - מוצע לתקן את חוק ההגבלים העסקיים, באופן המרחיב את תחולת דיני המונופולין בחוק כך שיחולו גם על עסק שיש לו כוח שוק, ושהממונה על הגבלים עסקיים קבע כי הוא בעל מונופולין, אף אם אותו אדם אינו מחזיק בריכוז של למעלה ממחצית מכלל אספקת נכסים או שירותים או מרכישתם.

לעיון בנוסח תזכיר החוק בהקשר זה – לחץ כאן