למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > נגיף הקורונה - עדכונים:

נגיף הקורונה - הצפת בעיות למשרד הכלכלה והתעשייה והוראות למעסיקים של עובדים בבידוד 

סחר עם סין – פניות למשרד הכלכלה והתעשייה בקשר לנגיף הקורונה

חברי הלשכה, הנמצאים בקשרי מסחר עם סין, יכולים לפנות למשרד הכלכלה והתעשייה בקשר להשפעות נגיף הקורונה, בטופס פנייה, שיצר המשרד לצורך זה..
בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ברחבי סין ומזרח אסיה, במהלך השבועות האחרונים,  משרד הכלכלה והתעשייה פונה לתעשיינים, חברות, עסקים וכל מי שמקיים קשרי מסחר עם סין וזקוק לסיוע להציף סוגיות כאלה ואחרות.
חברות המעוניינות ליצור קשר עם משרד הכלכלה, מוזמנות למלא טופס פנייה דרך הקישור
 
https://survey.gov.il/he/corona
 
ניתן גם לפנות לאביאל קורן בלשכה בטל' 04-8302114 או במייל aviel@haifachamber.org.il
 

הוראות למעסיקים של עובדים בבידוד בית עקב נגיף הקורונה- מעודכן

ב-17 בפברואר 2020 פורסם עדכון לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020, (להלן:צו בידוד בית) , לפיו התווספו יעדים נוספים המחייבים בידוד בית בנוסף לסין, והם; סינגפור, מקאו, תאילנד והונג קונג. בהתאם לצו כל אדם אשר הגיע לישראל לאחר שהיה בסין סינגפור, מקאו, תאילנד והונג קונג, במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו, וכן כל אדם אשר היה במגע הדוק עם חולה בנגיף הקורונה – חייב להימצא בבידוד בית למשך תקופה של 14 ימים ממועד השהייה האחרונה באחד מהיעדים הללו, (למעט אם מדובר בשהיה בשדה התעופה בלבד של סינגפור, מקאו, תאילנד והונג קונג ) או מיום המגע האחרון שלו עם אדם חולה (על פי אישור רפואי).
תוקפו של צו זה, נכון להיום הוא 90 ימים מיום פרסומו.
בנוסף לצו האמור, פורסם ביום 4.2.20 צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020.
הצו כולל הוראות למעסיקים של עובדים הנמצאים בבידוד בית עקב נגיף הקורונה.
 
ההנחיות למעסיקים
הצו מגדיר מהו עובד בבידוד - והוא כולל – את כל מי שמועסק לרבות מתנדב ומי שנותן שירות בחציריו של המעסיק, בין אם מתקיימים יחסי עבודה ובין אם לאו, שעליו לשהות בבידוד לפי צו בידוד בית.
א. איסור כניסה למקום העבודה - חל איסור על מעסיק של עובד בבידוד לדרוש ממנו להגיע למקום העבודה וחלה עליו חובה שלא לאפשר לעובד להכנס למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד גם אם העובד ביקש זאת.
ב. מסירת הודעה למעסיק – חלה חובה על עובד בבידוד למסור למעסיקו הודעה, בהקדם האפשרי, כי עליו לשהות בבידוד ועל משך תקופת הבידוד;
ג. אסור פיטורים – חל איסור על מעסיק של עובד בבידוד, לפטר אותו רק בשל היעדרותו ממקום העבודה בתקופת הבידוד.
 
מי נדרש להיות בבידוד בית
א. כל אדם שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהייה בסין , סינגפור, מקאו, תאילנד והונג קונג במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל;
ב. מי שהיה במגע הדוק (על פי הגדרה בצו) עם חולה (מי שיש לגביו ממצא מעבדתי חיובי לנגיף);
ג. מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה כאמור לעיל ב-14 הימים האחרונים
משך תקופת הבידוד
משך הבידוד הוא לתקופה של 14 ימים ממועד השהייה האחרונה בסין לגבי חוזר, או 14 ימים מיום המגע האחרון עם חולה.
 
תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד
ביום 4.2.20 פרסם משרד הבריאות הודעה בדבר תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) )בידוד בית()הוראת שעה(, התש"ף-2020.
התעודה הגורפת ניתנת לכל עובד שנעדר מעבודתו עקב שהיה בבידוד בהתאם להוראות צו בידוד בית והיא תעמוד בתוקפה ביחס לעובד שביקש זאת ממעסיקו וזאת בהתאם להצהרת העובד, בה יפורטו שם, ת.ז והתקופה בה לא מסוגל העובד להגיע לעבודה עקב הבידוד )נוסח ההצהרה מצורף כנספח למסמך זה(. משך תוקפו של אישור ההיעדרות לרגל המחלה, יהיה תואם את תקופת ההיעדרות המתחייבת ביחס לעובד לפי הוראות הצו.
מובהר במפורש בתעודה הגורפת כי כי עובד ששהה בבידוד בעקבות הוראות צו בריאות העם והצהיר בפני מעסיקו על כך, לא יידרוש ממנו מעסיקו תעודת מחלה נוספת, על פי תקנות דמי מחלה.
 
להלן קישורים למסמכים הרלוונטיים:
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה),תיקון-התש"ף-2020
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף 2020
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020
מודעה מטעם משרד הבריאות
תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית)(הוראת שעה) התש"ף- 2020 (לרבות נוסח הצהרה אישית של עובד).