למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > הרשות להשקעות מבקשת להסב את תשומת ליבכם - 15 במרץ


כי ככל שנגיף הקורונה משפיעה או ישפיע בין בצורה ישירה ובין בצורה עקיפה, על ביצוע התכנית המאושרת לרבות יעדיה, תנאי הסף ומרכיביה השונים, נבקשכם לתעד ולשמור אסמכתאות לגבי ההשפעות העסקיות שנגרמו לחברתכם (כגון ביטולי הזמנות, אי אספקת חומרי גלם).

זאת ע"מ שבבא העת – בעת בחינת עמידת החברה בתנאי התכנית ויעדיה, תוכל הוועדה המוסמכת לאחר שתקבל החלטה בעניין, להתחשב בהשפעת הנגיף על פעילות התאגיד.
 
הודעה זו מתייחסת לתוכניות לפי ה חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 ,  תכנית להעלאת הפריון בתעשייה (הוראת מנכ"ל 4.44)  ו מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם (הוראת מנכ"ל 4.54) .

אין באמור בהודעה זו או בשאינו אמור בה, כדי להוות הסתמכות על כך שתהיה התחשבות לגבי אי העמידה בתכנית, וכל מקרה ייבחן לגופו.


ד"ר נחום איצקוביץ

מנהל הרשות להשקעות