למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > הבהרות בנושא חובת מעסיק לתשלום דמי ביטוח ודמי בריאות בתקופת חל"ת

02/06/2021

באמצע חודש אפריל פורסם חוזר של המוסד לביטוח לאומי - מנהל ביטוח וגבייה - אגף גבייה ממעסיקים, ובו הבהרות והנחיות לעניין תשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בחופשה ללא תשלום בהתאם לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ"א-2021.

תקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971, קובעת, כי מעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בעד תקופה שלא תעלה על שני חודשים קלנדרים רצופים, בעת שעובד נמצא בהסכמת המעסיק בחופשה ללא תשלום (המעסיק רשאי לנכות מכל סכום המגיע לעובד את דמי הביטוח ששילם כאמור), כאשר גם אם העובד קיבל גמלת אבטלה בתקופת החל"ת ונוכו ממנה דמי ביטוח בהתאם לחוק, לא יהיה המעסיק פטור מחובת תשלום דמי הביטוח כאמור.

ב- 15 במרץ פורסמה הוראת שעה המקנה פטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק, שעובדו היה בחל"ת בתקופת משבר הקורונה. אם המעסיק דיווח/דיווח ושילם עבור העובדים בחל"ת בתקופת הקורונה, למרות הנחיות המוסד לביטוח לאומי בדבר דחיית מועד דיווח ותשלום עבור העובדים בחל"ת, המוסד לביטוח לאומי יבטל את דוחות החל"ת שנקלטו במערכת. המעסיק רשאי יהיה לפנות למוסד לביטוח לאומי אם ברצונו לקבל את הזיכוי בחזרה. כל עוד לא תתקבל בקשה מהמעסיק - יתרת הזכות תירשם בתיק וניתן לקזזה מתשלומים עתידיים.  

מובהר, כי במידה והמעסיק ניכה מהעובד את דמי הביטוח כאמור אזי עליו להשיב לעובד את דמי הביטוח שנוכו באמצעות תיקון בתלוש השכר.

החוזר במלואו, כולל דגשים ודוגמאות לדיווח ותשלום, מקושר כאן.

ב- 23 במאי פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה, שלפיה בעקבות התיקון בחוק מעסיקים יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת גם עבור החודשים מאי ויוני 2021 וזאת בנוסף לפטור שהיה בתקופת משבר הקורונה בחודשים אפריל 2020 עד אפריל 2021.

ההודעה במלואה נמצאת כאן.