למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > חובות בעל מפעל המפעיל כלי רכב ונהגים – נוהל 02/20 נוסח סופי

01/07/2021

נוהל זה מבאר ומפרט את הדרישות וההוראות הרלוונטיות לחובות בעל מפעל בהיבטי תקינות הרכבים הקבועות תחת חלק י' לתקנות התעבורה, התשכ"א – ( 1961) להלן: "תקנות התעבורה)" המפעיל כלי רכב ונהגים. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מפרסם את הנוסח הסופי של הנוהל בנושא זה.
הנוהל רלוונטי לכל בית עסק אשר מחויב בקבלת שירותי קצין בטיחות בתעבורה.

נוהל חובות בעל מפעל - נוסח סופי