למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > חיוב המעסיקה בפועל בתשלום זכויותיו של עובד ניקיון

09/01/2022

סע"ש 36201-05/18, GEBREAB MANA MULUBERHAN נגד ניקיון אחד מעל כולם בע"מ, 18 בפברואר 2021

העובדות

התובע, נתין אריתראה המבקש מקלט בישראל, הוצב על ידי הנתבעת, חברת שירותי ניקיון, אצל המעסיקה המנהלת מרכולים, במשך 16 חודשים, מיום 1 בנובמבר 2016 ועד ליום 28 בפברואר 2018.

תביעת התובע הנה לתשלום זכויות סוציאליות שונות, הנובעות מתקופת עבודתו וסיומה. מאחר שמדובר במתכונת העסקה משולשת ומורכבת, רבות המחלוקות בין הצדדים, והן נוגעות למרבית ההיבטים הקשורים בעבודת התובע כגון: התפקיד המדויק שמילא, זהות מעסיקתו, צו ההרחבה החל על הצדדים, גובה השכר ומידת נכונות הרישומים בתלושי השכר, נסיבות סיום יחסי העבודה, גובה ההפרשות הסוציאליות, שלהן זכאי התובע, ושאלת זכאותו לפיצויים.

פסק הדין של בית הדין האזורי

זהות המעסיקה

נפסק בעבר כי כאשר מועלית טענה להיותה של המפעילה

 מזמינת השירות, מעסיקתו של העובד, יש לבחון תחילה את שאלת זיהוי המעסיקה בהתאם למבחנים המסורתיים, שעיקרם בבחינת המהות של השאלה מול מי מקיים העובד מערכת יחסי עבודה אותנטית ולגיטימית (מפסק הדין: אוניברסיטת בן גוריון נגד פרופ' פלפל, ע"ע (ארצי) 33542-11/12).

בנוסף, כאשר מדובר בתבניות העסקה מורכבות, אז בעת יישום המבחנים המסורתיים, יש להתחשב במאפייני תבנית ההעסקה בכל מקרה ספציפי. כלומר, האם מדובר במיקור חוץ של כוח אדם - שבו מספק קבלן משנה כוח אדם, הפועל בעסקה של המפעילה – או במיקור חוץ של פונקציות – שבו מעבירה המפעילה את האחריות לביצוע תפקידים מסוימים לקבלן משנה, העובד בעצמו או מעסיק עובדים משלו, ואמור לספק למפעילה מוצר או שירות מוגמר, בהתאם להנחיותיה (מפסק הדין: פלונים נגד מיקוד שמירה אבטחה שירותים וכוח אדם בע"מ (ע"ע (ארצי) 23645-04/19).

בית הדין פוסק, כי התובע הועסק באמצעות מיקור חוץ אותנטי. הנתבעת היא שקיבלה אותו לעבודה ולא המעסיקה בפועל, וכן היא זו שסיכמה עמו את תנאי עבודתו ואת גובה שכרו, ומסרה לו את שכרו בפועל.

תחולת צו ההרחבה בענף הניקיון

בין הצדדים נוצרה מחלוקת בעניין תחולתו של צו ההרחבה בענף הניקיון. לגרסת התובע, בשים לב להיותו עובד ניקיון ולשירותים שנתנה הנתבעת למעסיקה בפועל, חל על העסקתו צו ההרחבה בענף הניקיון, בעוד שלטענת הנתבעת, רוב עיסוקה הוא בכוח אדם, ולכן אין תחולה לצו האמור.

בית הדין קבע כי המקרה הנדון הוא מקרה מיוחד, שבו לנתבעת שני עיסוקים, ולכן, לא ברור עוד, שתחולתו של צו ההרחבה צריכה להיקבע רק על פי עיקר עיסוקה של הנתבעת, ולא על פי ההתקשרות שבין הנתבעת לבין מזמינת השירות ושבמסגרתה הועסק העובד. זאת, בפרט כאשר אותה התקשרות ועבודה "מכוסות" במסגרת החוק להגברת האכיפה.

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה נועד להבטיח את יישומם של חוקי העבודה ואת הגשמת תכליתו של משפט העבודה, בכלל ובתבניות העסקה מורכבות בפרט. החוק מסייע לעובדים מוחלשים במיוחד בתחום השמירה והאבטחה, הניקיון וההסעדה. בהיבט האזרחי נקבעו בחוק תנאים, שכאשר הם מתקיימים, ניתן לחייב את המפעילה - מזמינת השירות - באחריות אישית וישירה לתשלום זכויות עובדים, אם קבלנית השירות הפרה את חובתה לשלמם. זאת, על אף היעדרם של יחסי עובד-מעסיקה ישירים בין העובד המועסק לבין מזמינת השירות.

בית הדין פסק כי בנסיבות המקרה הנתבעת היא בעלת עסק למתן שירותי ניקיון ואף מחזיקה ברישיון של קבלנית שירות, וככזו גם התקשרה עם המעסיקה, שהעסיקה בפועל את התובע בשירותי ניקיון. כמו כן, אף אם יש ספק בנוגע לתחולת הוראות החוק להגברת האכיפה, הרי מכיוון שלנתבעת עסק נוסף, שעניינו אספקת כוח אדם, הרי שלא ניתן לאפשר למעסיקה לעצום עיניה באשר לזכויות העובד.

החוק להגברת האכיפה קובע, כי חובת המעסיק שהוא קבלן כלפי עובדו תחול גם על מזמין השירות בעד פרק הזמן, שבו הועסק במתן השירות אצלו, זאת, בהתקיים התנאים המצטברים הנקובים בחוק:

  1. קיומם של ארבעה עובדים לפחות שנותנים את השירות אצל מזמין השירות
  2. מתן השירות משך ששה חודשים לפחות באופן קבוע ורציף
  3. מסירת הודעה על כך שלא מקוימת כלפי העובד חובה כלשהי ואי תיקון ההפרה על ידי הקבלן בתוך 30 ימים מיום מסירת ההודעה.

עוד קובע החוק חובה על מזמין שירות לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות העניין כדי למנוע פגיעה בזכויות עובדים של הקבלן המועסקים אצלו.

מסקנתו של בית הדין בנסיבות המקרה הנה כי מתקיימים התנאים הקבועים בחוק להגברת האכיפה, כי השירות ניתן באמצעות ארבעה עובדים לפחות גם כאשר מדובר בהעסקתם במספר אתרים של המזמינה, וככלל, העובד לא יכול ולא צריך לתת למזמין השירות הודעה בכתב על הפרה של תנאים עסקיים בינו לבין הקבלן. לפיכך, המעסיקה- מזמינת השירות- לא קיימה חובותיה כחוק, והיא אחראית יחד עם הנתבעת לתשלום זכויותיו של התובע.