למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > שלילה חלקית של פיצויי פיטורים בשל דיווח כוזב

28/03/2022

סע"ש 40627-04/19, מצברי תעשייה לישראל בע"מ נגד קובי אלון, 12 בינואר 2022
 
העובדות 
התובעת, מצברי תעשייה לישראל, העסיקה את הנתבע, קובי אלון, כמתקין מצברים. לשם ביצוע תפקידו העמידה התובעת לרשות הנתבע רכב עבודה, שעמו הגיע התובע לעבודה באופן עצמאי, החתים כרטיס נוכחות, קיבל סידור עבודה ויצא ביחד עם עובדים נוספים ברכב להתקנות מצברים. ברכבו של העובד הותקנה מערכת איתוראן, שמטרתה המרכזית הייתה איכון ואיתור הרכב במקרה של גניבה אולם, בדיקה מדגמית, שערכה התובעת לדו"חות המערכת האמורה, העלתה כי הנתבע נהג לדווח על שעות רבות כשעות עבודה, ואילו בפועל שהה העובד בביתו או באזור מגוריו. משכך פוטר התובע מעבודתו עקב עבירת משמעת. 
התובעת פנתה לבית הדין לקבלת פסק דין הצהרתי לפיו בנסיבות המתוארות לא קמה חבות בתשלום הפיצויים, וכי על הנתבע להשיב לה את הסכומים ששולמו לו ביתר לאחר שהוא גזל שעות עבודה. הנתבע טען מנגד, כי מילא אחר הנחיות מנהלו הישיר ביחד עם יתר עובדי ההתקנה, שלפיהן לאחר ביצוע ההתקנות הם חופשיים לעשות כרצונם, והדבר ייחשב להם כשעות עבודה. 
 
פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה 
בית הדין קבע כי לפי סעיף 1  לחוק פיצויי פיטורים  עובד שעבד למעלה משנה ופוטר, זכאי לקבל ממעסיקו פיצויי פיטורים. שלילה או הפחתה של פיצויי פיטורים מעובד שפוטר יכול ותבוא רק מכוח סעיף 16 או 17 לחוק. סעיף 17 עניינו בפיטורים ללא פיצויים מכוח פסק דין, ולפיו בית הדין יונחה בעת קביעה שפיטוריו של עובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים, על פי הכללים שבהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים. 
בית הדין פונה להסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה, הוא תקנון העבודה, שנחתם בין התאחדות התעשיינים לבין ההסתדרות הכללית, ולפיו בשל עבירות כגון הפרת משמעת חמורה וגניבה ישנו מדרג עונשים, הנע בין הפסקת עבודה זמנית או ממושכת ללא תשלום, דרך פיטורים ללא הודעה מוקדמת ו/או שלילה חלקית של פיצויי פיטורים ועד פיטורים ללא הודעה מוקדמת וללא פיצויי פיטורים. 
בנסיבות המקרה מדובר בעובד, אשר דיווח על שעות עבודה, שעבורן קיבל שכר עבודה בזמן שלא עבד בשעות אלו, כלומר הפר משמעת באופן חמור ומעשיו נחשדים כגניבה, כשהעונש הנע בצד עבירה זו, בין היתר, הנו פיטורים ושלילה חלקית או מלאה של פיצויי הפיטורים. 
בית הדין פוסק, על פי הראיות שהובאו בפניו, כי הנתבע לא הוכיח את טענתו בדבר הוראה, שקיבל ממנהלו, להחתים את כרטיס הנוכחות בשעה מסוימת גם אם סיים את עבודתו קודם לכן. כמו כן, לא הצליח העובד להוכיח כי יתר העובדים נהגו כמותו בכל הנוגע להחתמת כרטיס הנוכחות וכי ניתנה הוראה גורפת מצד המנהל בכל הנוגע להחתמת כרטיס הנוכחות. 
בית הדין התרשם, שהנתבע ניצל את העובדה, שאין אחריו מעקב צמוד וניתן בו אמון מלא, ולפיכך יצא באופן שיטתי, כטענת התובעת, עם רכב העבודה לאזור מגוריו על מנת לעסוק בעניינים אישיים ורק לאחר מכן החתים את כרטיס העבודה, למרות שסיים התקנה כמה שעות קודם לכן. 
בית הדין קבע, כי התנהלות התובע היא בגדר עבירה חמורה ומעילה באמון מעסיקתו. התנהגות זו מחלחלת לשורש מערכת יחסי אמון, הנרקמת בין עובד לבין מנהלו הישיר ו/או מעסיקתו. על אחת כמה וכמה כאשר הדבר נעשה לאורך זמן כעניין של שיטה, המלווה בדיווחים כוזבים. לתופעה זו נלווית חומרה מיוחדת. מצופה מכל עובד שינהג בתום לב עם מעסיקו, כשתנאי בסיסי להתנהלות נאותה של עובד, היא לעמוד בפועל לרשותו של המעסיק במסגרת שעות העבודה המדווחות על ידו, שהרי המעסיק אינו חייב בתשלום שכר בגין שעות כה רבות בהן העובד עוסק בענייניו הפרטיים. 
בנוגע לפיצויי הפיטורים נפסק, כי התכלית שבשלילת פיצויי הפיטורים שתי פנים לה: להעניש את העובד בגין עבירת משמעת חמורה, שביצע ולהוות מסר מרתיע לכלל העובדים מפני ביצוע מעשים דומים, על בית הדין , בבואו לשלול באופן מלא או חלקי פיצויי פיטורים,  לשקול את השיקולים הבאים:  
 השיקולים לחומרה - חומרת המעשים בגינם פוטר העובד; הנזק שנגרם למעסיק או שעלול להיגרם לו עקב כך, היקפו והשלכותיו; משך הזמן ומספר הפעמים שביצע העובד את מעשיו החמורים; תקופת עבודתו של העובד, מעמדו ותפקידו ומידת האמון הנובעת ממנו; השפעת התנהגותו של העובד והמעשים בגינם פוטר, על עובדים אחרים ועל יחסי העבודה במקום העבודה והיקף ההרתעה בנסיבות המקרה. 
השיקולים לקולא - אופן ביצוע העבודה במהלך תקופת עבודתו של העובד ותרומתו למעסיק; משך תקופת העבודה ועוצמת הפגיעה הצפויה לעובד משלילת הפיצויים; נסיבותיו האישיות של העובד לרבות גילו, מצבו המשפחתי, מצבו הבריאותי ויכולת ההשתכרות העתידית שלו. 
לאחר שקילת טענות הצדדים ושקלול כלל הנסיבות הגיע בית הדין למסקנה, כי יש לשלול מהנתבע 20% מפיצויי הפיטורים המגיעים לו, כך שהוא זכאי ל-80% מפיצויי הפיטורים המגיעים לו על פי דין.