למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

20.1.2021

משבר הקורונה יצר קשיים מקומיים ובינ"ל בתהליכי חידוש אישורים רגולטוריים שונים, כולל אישורי יבוא.

מסיבה זו אושרו בחודשים האחרונים הסדרים להארכות אוטומטיות של אישורים רגולטוריים, שהאחרונה שבהם רלוונטית לאישורים שתוקפם פג עד לסוף חודש נובמבר 2020.

לאחרונה, נכנס לתוקף תיקון לחוק אשר ממשיך ומאריך רישיונות אזרחיים ועסקיים שונים, שתוקפם המקורי פג בין התאריכים 1.9.2020 ל- 30.9.2021.

לנוסח החוק לאחר התיקוןלחצו כאן

הטיפ השבועי - בתיה אפשטיין חיסכון בעלויות תרגום
קבוצת חברי הלשכה בפייסבוק
יועצי הלשכה

20.1.2021

איגוד לשכות המסחר, התאחדות התעשיינים והתאחדות חקלאי ישראל הגישו עתירה לבג"צ נגד ראש הממשלה, שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, בדרישה כי יחזירו למעסיקים מיליארד שקל על מימון משכורות כפולות (תוספת של 100% למשכורת בשל עבודה ביום שבתון) וימי חופשה לעובדים ביום הבחירות הקרוב.

בבג"צ מצוין כי עד כה, למרות המשבר הכלכלי הכבד, שילמו המעסיקים מכיסם 6 מיליארד שקל על 4 מערכות בחירות, שהתקיימו בשנתיים, 1.5 מיליארד שקל על כל מערכת בחירות, וכי הם מסרבים כעת לשלם על מערכת בחירות חמישית מיליארד שקל נוספים.

20.1.2021

(1.) זהו שינוי דרמטי במדיניות משרד הכלכלה והממשלה לטווח הארוך, אשר יתרום לצמיחת כל המגזר העסקי ולהעלאת הפריון במשק. מדובר בהישג חשוב ללשכות המסחר.

(2.) הוועדה נפגשה עם בעלי עסקים ממגוון תחומים, במטרה להבין את הקשיים והחסמים עימם הם מתמודדים בהקמה ובניהול עסקים בישראל.

(3.) לשכות המסחר סייעו בהצפת הקשיים בהם מתמודדים העסקים מענפי המסחר והשירותים

הוועדה לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים בישראל הגישה המלצותיה לשר הכלכלה והתעשייה. ממצאי הועדה מציינים שענפי המסחר והשירותים מהווים נתח משמעותי מכלכלת ישראל, אשר עומד על כ - 65% מהיקף הערך המוסף הגולמי במשק הישראלי.

הועדה בחרה להתמקד בענפים הבאים: קמעונאות, סיטונאות, שילוח ובלדרות, שירותי אירוח ואוכל, שירותים מקצועיים ושירותי ניהול ותמיכה. הוועדה התמקדה בשלושה נושאים מרכזיים בגיבוש המלצותיה: א. הגברת תחרות וטיוב רגולציה ב. תחום השקעות בהון פיזי, טכנולוגי ועידוד חדשנות ג. תחום ההון האנושי.

הוועדה מציעה לבחון שינוי במבנה הארגוני של משרד הכלכלה והתעשייה, כך שיאפשר בין היתר את אימוץ מסקנות הדו"ח וישקף בצורה מותאמת יותר את התפלגות ענפי המגזר העסקי אשר נמצאים תחת אחריות המשרד.  

  
להשכרה

משרד בדרך העצמאות 55 חיפה
4 חדרים, 93 מ"ר, קומה רביעית עם מעלית
כניסה מיידית, שכ"ד 2,500 ₪  לחודש.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאתי, בלשכת המסחר, טל' 04-8302105

המוסד לביטוח לאומי פרסם כי מועד דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל עד דצמבר 2020 נדחה שוב ליום 15.2.2021.

יובהר כי הדחיייה אינה מהווה פטור חלקי או מלא מדיווח ותשלום. הדחייה ניתנת כדי לאפשר למשרד האוצר להגיע להחלטה בנושא.

שימו לב! אין דחייה של הדיווח השוטף עבוד חודשים אלה.
11 בינואר 2020 
 

לפניכם השינויים הרלבנטיים לעסקים בתקנות הגבלת פעילות מקומות העבודה בעקבות הסגר, שהחל ב-8 בינואר:

1. ענפים חיוניים - אין שינוי ברשימת הענפים המוחרגים כחיוניים למשק וענפים תומכי המוחרגים הללו, כפי שהופיעו בתוספת השנייה לתקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה, שפורסמה עד היום, ונוספו גם פעילות של עורכי דין, שאינה יכולה להתבצע באופן דיגיטלי, ופעילות של עובדים, הנדרשים לסייע לוועדות הבחירות לכנסת. לרשימת הענפים, כפי שמופיעה בתוספת השנייה לחץ כאן

 2. בינוי ותשתיות- ענפי הבינוי והתשתיות יוכלו לפעול באותם תנאים, שהותר להם לפעול עד היום ( עד 100% ממצבת העובדים בשטחים פתוחים או במבנים, שהותקנו בהם פחות מ-70% ממספר החלונות והדלתות, ועד 70% ממצבת העובדים  במבנים אחרים).

 3. ענפים בטחוניים ותומכיהם- תעשייה ביטחונית ומפעל תומך ביטחון יוכלו לפעול באותם תנאים, שהותר להם לפעול עד היום (עד 60% ממצבת העובדים בו זמנית).

 4. בעלי היתר להעסקה בשעות מנוחה- מפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה יוכלו לפעול בהיקף של מספר העובדים שהותרו בהיתר או 30 אחוז ממצבת העובדים, לפי הגבוה מבניהם (עד כה היה 50%).

 5. אישור העסקת עובדים

כבעבר, אין אישורים ממשלתיים. מומלץ לכל חבר לשכה, המעסיק עובדים, שנדרשים להגיע למקום העבודה, לצייד את עובדיו באישור העסקה מטעמו לכל עובד, בציון שמו ומספר תעודת הזהות שלו, על נייר לוגו של מקום העבודה, ובתאריך עדכני (החל מ-8 בינואר 2021).

 
לעסקים בענפים המוחרגים ותומכי ענפים אלו:

שלחנו אליכם בעבר במהלך משבר הקורונה נוסח מומלץ לאישור כזה, כולל הנחיה להגדרת הענף שאליו אתם משתייכים לפי התקנות, וכאמור לא צפוי לחול שינוי בהגדרות אלו, כל שאתם יכולים לעדכן את האישורים שנתתם בעבר בתאריך עדכני. לנוסח מומלץ לחץ כאן

לעסקים אחרים, שאינם בענפים המוחרגים:

גם לכם מומלץ לצייד את העובדים באישור העסקה בתאריך עדכני. לנוסח מומלץ לחץ כאן


לתקנות הגבלת פעילות מקומות עבודה מה-8 בינואר לחץ כאן

לתקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות מה-8 בינואר לחץ כאן


ׁ

הוצאת עובדים לחל"ת - הנחיות לסגר שלישי

ריכוז הכללים להוצאת עובד לחל"ת (גם לחל"ת חוזר) להמשך קריאה לחצו כאן

ב-24 בדצמבר 2020 פורסם ברשומות תיקון לחוק עבודת נשים (תיקון מס' 62) - לפיו מניין 60 הימים שלאחר חופשת לידה ותקופות מוגנות אחרת מפני פיטורים, לאחר חופשת לידה, לגבי עובד/ת שהוצאו לחל"ת במהלך תקופה זו, יחל רק בתום החל"ת.

תוקף ותחולה של התיקון לחוק – החוק יחול על עובד או עובדת השוהים בחופשה ללא תשלום החל מיום 24 דצמבר 2021 והוא יעמוד בתוקפו עד ליום 30 יוני 2021. 

משרד הכלכלה והתעשייה עדכן כי ההסכם לאזור סחר חופשי ("הסכם סחר ושותפות") בין ישראל לבריטניה נכנס לתוקף ב-1 בינואר 2021. ההסכם נחתם ב-18 בפברואר 2019.

ישראל נערכה מראש להבטחת האינטרסים הישראליים בסחר ובשיתופי הפעולה השונים עם בריטניה על-ידי חתימה על הסכם שיבטיח המשכיות בסחר.

עקב הנסיבות, הוסכם בין הצדדים לשעתק את ההסכם הקיים בין ישראל והאיחוד האירופי להסכם בילטראלי בין ישראל ובריטניה תוך הכנסת שינויים מינימליים המתחייבים מהמעבר. בין היתר, הוסכם כי תנאי הסחר בין הצדדים בטובין ימשיכו לחול באותם תנאים כפי שהם כיום וכי הצדדים יעניקו פטור במסגרת מכסות לאותם הטובין, בהתאמות הנדרשות (הצדדים חתמו על הצהרה לגבי האפשרות לעדכן ולהרחיב את ההסכם בעתיד).

לאור הודעת משרד הבריאות על צמצום כניסת זרים למדינת ישראל עקב נתוני התחלואה,הוחלט כי לפחות עד לאחר הסגר יטופלו רק בקשות לכניסת אנשי עסקים מחו"ל, שיש להן נסיבות יוצאות דופן מבחינת הדחיפות והתועלת הלאומית למשק ולכלכלה. מומלץ לעקוב אחרי הפרסומים בנושא.

 • לחברות, המחזיקות באישורי עליה למטוס מאת רשות האוכלוסין וההגירה, שהונפקו לפני החמרת הסגר הנוכחי – מומלץ לא לקיים את הביקור בעת הזו עד לעדכונים חדשים כאמור ממשרדי הבריאות והכלכלה והתעשייה.
 • לחברות, שהגישו בקשה להכנסת אנשי עסקים זרים לישראל וטרם טופלו - יש להגיש בקשה עדכנית ורלוונטית לאחר פרסום כמפורט לעיל של עדכונים על שיפור במצב התחלואה והקלות בתנועה בתוך ישראל.

- להודעת רשות האוכלוסין וההגירה בדבר כללי כניסת זרים לישראל - נכון ליום 22.12.20 ועד ליום 18.1.2021 - לחצו כאן

- לידיעה המלאה והעדכנית באתר משרד הכלכלה ביחס לנסיעות עסקים- לחצו כאן

- לעדכון לחוזרים מחו"ל באתר פיקוד העורף- לחצו כאן


ההסכם נחתם עוד בינואר 2019 לאחר מספר שנים של משא ומתן, וכולל הפחתות מכסים הן על יצוא ישראלי לאוקראינה והן על יבוא מוצרים לישראל. ההסכם נכנס לתוקף ב-1.1.2021.

לכתבה המלאה


וובינר: הסכם סחר חופשי בין ישראל לאוקראינה, 26.1.21

בואו ללמוד על משמעויות הסכם הסחר החדש עם אוקראינה!

לרגל כניסתו לתוקף של הסכם הסחר החופשי בין ישראל לאוקראינה, הכולל הפחתות מכסים על יצוא ישראלי לאוקראינה וכן על יבוא מוצרים לישראל, חברי הלשכה מוזמנים להירשם לוובינר מיוחד בנושא.

ההסכם יפתח הזדמנויות סחר חדשות נוספות בשוק זה הן ליצואנים והן ליבואנים.

האירוע יתקיים באמצעות זום בתאריך 26 בינואר 2021 בין השעות 14:00-16:00. לידיעה המלאה לחצו כאן

 

מתווה מעודכן מתאריך 1.12.2020

המתווה הקיים מאפשר ללווים להגיש את בקשת הדחייה עד לתאריך 31.12.20, ולדחות את תשלומי ההלוואות לתקופה של בין 6-9 חודשים, בכפוף לתנאי המתווה.
הפיקוח על הבנקים גיבש מתווה נוסף, שאומץ ע"י המערכת הבנקאית, המאפשר ללווים, שדחו את הלוואותיהם בהתאם למתווים קודמים, להמשיך ולדחות את תשלומי המשכנתאות וההלוואות הצרכניות.

לתשומת לבכם! האפשרות להגשת בקשות למענק נפתחה בתאריך 1.12.2020

המענק הינו מענק חד פעמי אשר יינתן בעבור החודשים ספטמבר - אוקטובר 2020. גובה המענק יעמוד על 5,000 שקלים לעובד וייקבע בהתאם לפגיעה של העסק, בשילוב אחוז העובדים שהמשיכו להיות עובדי העסק במהלך התקופה, כלומר בהשוואה למצבת העובדים בחודשים ינואר – פברואר 2020.

פעילות רבה של איגוד לשכות המסחר הביאה לכך, שהורחבו המקצועות הזכאים למענק עבור הכשרת עובדים בתוך מקומות העבודה, עד היום מענקי ההכשרות המקצועיות של משרד העבודה היו עבור הכשרות למקצועות תעשיתיים בעיקר. עבודה ממושכת מול הגורמים המקצועיים במשרד העבודה הביאה להרחבת הזכאות למענק גם למקצועות בתחומי המסחר והשירותים. הוספו מקצועות: כמו אפיה, בישול, קצבות, פירוק, מריטה, מיון, אריזה ושינוע, מחסנאים, ניהול מלאי ורכש, מסחר אלקטרוני, ניהול אתרים ועוד.
מסלול הכשרה בעבודה (OJT (on the job training מיועד למעסיקים המעוניינים לקלוט עובדים חדשים ולהכשירם באופן עצמאי, בעזרת חונך תוך כדי העבודה. המעסיק זכאי למענק של לפחות 10,000 ש"ח לעובד. להשתתפות במימון שכר העובד והחונך בתקופת ההכשרה. המסלול מתאים לכל סוגי העסקים: עסקים קטנים, בינוניים ועסקים גדולים

ב- 19 בנובמבר פורסם חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף קורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התש"ף-2020, המסדיר את נושא התשלום לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל חובת בידוד, וקובע הוראות לגבי פיצוי למעסיקים, החל מיום 1 באוקטובר 2020 ועד ליום 31 במרץ 2021.

נקבע בהוראות החוק, כדלקמן:
 

תשלום לעובדים בגין ימי בידוד

עובד יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד בהתקיים כל התנאים הבאים:

 1. הוא נעדר מעבודתו משום שחלה עליו חובת בידוד או משום שהוא שוהה בבידוד בשל חובת בידוד שחלה על ילדו. "ילד" של עובד מוגדר בהוראות החוק כמי שטרם מלאו לו 16 שנים או אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי כאמור בסעיף 1ב לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) התשנ"ג-1993 או ילד או אדם עם מוגבלות כאמור השוהה אצל עובד שהוא הורה במשפחת אומנה.
 2. הוא מסר דיווח על בידוד לפי צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן: "צו בידוד בית") למשרד הבריאות והמציא למעסיקו העתק מהדיווח האמור.
 3. הוא שהה בבידוד לפי צו בידוד בית.

 

עובד לא יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד במקרים הבאים:

 1. עובד שנדרש לשהות בבידוד בשל הגעתו לישראל ממדינה אחרת, אלא אם כן, העובד נסע למדינה אחרת מטעם המעסיק ומתקיימות לגביו ההוראות, דהיינו חלה עליו חובת בידוד, הוא מסר דיווח על הבידוד ושהה בבידוד. 
 2. עובד שחלה בקורונה, ולפיכך זכאי לתשלום דמי מחלה על חשבון ימי מחלתו הצבורים בהתאם להוראות חוק דמי מחלה.
 3. עובד השוהה בבידוד, ועבד אצל מעסיקו בשכר בתקופת הבידוד, לא יהיה זכאי לדמי בידוד מהמעסיק ולא יופחתו לו ימי מחלה בעד פרק הזמן בתקופת הבידוד, שבו עבד.

נוכח משבר הקורונה הודיע השר לביטחון פנים, ח"כ אמיר אוחנה לשר הפנים, ח"כ אריה מכלוף דרעי, כי הוא נתן הנחיה למשטרת ישראל ולרשות הארצית לכבאות והצלה להאריך רישיונות עסק עד סוף 2021, וכן להימנע מדרישות רגולטיביות נוספות עד סוף 2020. מצ"ב הפניה

באופן מקורי הגיש האוצר הצעה להענקת פחת מואץ על בסיס העדפה סקטוריאלית רק לתעשייה, מלונאות, חקלאות ובנייה. 

לשכות המסחר פעלו באופן נמרץ חודשים רבים כנגד כוונה לאפליה בלתי מוצדקת זו של ענפים אחרים במגזר העסקי כולל מעורבותו של נשיא לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון, דוד קסטל, והתקנות תוקנו כך שגם כלל מגזר המסחר והשירותים יוכל להינות מהטבה זו. מעתה, עסקים יהיו זכאים לפחת מואץ לתקופה של 3 חודשים באופן כללי, ול-9 חודשי פטור לעניין ציוד מסיבי שלא ניתן להשמישו בתוך 3 חודשים.

עסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה לפחות ב- 25% לעומת התקופה המקבילה ב- 2019, יכולים להגיש החל מה-9 בנובמבר ועד ה-15 בפברואר 2021 תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות, זאת במסגרת תוכנית רשת ביטחון כלכלית. סכומי המענק לעומדים בתנאים, הם עד 500,000 ₪.


במיוחד עכשיו ובמיוחד לחברי לשכת המסחר בנק לאומי ולשכת המסחר יוצאים בשיתוף פעולה הכולל הצעות אשראי ייעודיות, הטבות והזדמנות ליהנות מהבנקאות הדיגיטלית והחדשנית בישראל

למידע נוסף השאירו פרטים כאן: https://lp.vp4.me/c81b
בהמשך לקבלת שאלות בנושא, נערכה פניה מטעם לשכות המסחר למשרדי הכלכלה והבריאות, בבקשה להנחיה ברורה במקרה בו בחברה נמצא עובד החולה בקורונה.
ראו להלן תשובה שהתקבלה ממשרד הכלכלה.
כמו כן, לפניכם קישור למסמך מטעם משרד הבריאות, שבו ניתן למצוא תשובות לשאלות רבות בנוגע לעובד שחלה.
האם המעסיק מחוייב להחזיר את העובד למשרתו ולתנאי העסקתו, כפי שהיו ערב הוצאתו לחל"ת?
כאשר מדובר בחל"ת בהסכמה, ניתן להסדיר נושאים אלה מלכתחילה במסגרת ההסכמות ליציאה לחל"ת, ואלה מחייבות הן את המעסיק והן את העובד. כאשר מדובר בהוצאה חד צדדית לחל"ת, כפי שקרה במרבית המקרים בצל משבר הקורונה, ותנאי החל"ת לא סוכמו בין הצדדים, אזי חלה על המעסיק חובה לקיים את הסכם העבודה כפי שהיה ערב היציאה לחל"ת ולקיימו בתום לב. כלומר, המעסיק מחויב להחזיר את העובד לתפקיד ולתנאי העבודה שלו, ערב יציאתו לחל"ת.

שינוי תנאי העסקה - מעסיק שבעקבות המשבר נאלץ לבצע שינויים בתנאי העסקה של העובד באופן הגורע מזכויותיו ומתנאי העסקתו, עקב המשבר, חייב לקבל הסכמה מפורשת של העובד לשינוי, שכן מדובר בהרעה מוחשית בתנאי העסקה. לשם כך, עליו לזמן את העובד, בכתב, לשיחה/לשימוע בדבר שינוי תנאי העסקה. במסגרת הזימון על המעסיק להודיע על כוונתו לשנות את תנאי העסקה, ולציין את פרטי השינוי המיועד, את הנימוקים ואת הזמנת העובד להציג את עמדתו. במסגרת הזימון ניתן לכלול גם חלופה בדבר כוונה לסיים את תנאי העסקה. כמו כן, נוכח הנסיבות ניתן להציע לעובד מספר חלופות לגבי אופן קיום השימוע; בעל פה (בנוכחות הצדדים), בטלפון, בכתב או בשיחת וידאו כגון זום וכדומה.

יובהר כי ללא הליך המאפשר לעובד להציג את טיעוניו לפני ביצוע השינויים בפועל והעמדת העובד בפני עובדה מוגמרת, קיימת לעובד זכות לתבוע פיצוי בגין הפרת הסכם ואף את אכיפתו של תנאי ההסכם שהופר. לכן, חשוב להקפיד ולקיים שימוע, וככל שניתן לבצע את השינוי בהסכמה עם העובד.

ככל שהעובד והמעסיק יגיעו להסכמות בדבר השינויים, אין משמעויות משפטיות למעט הפחתה בחישוב זכויותיו הכלכליות של העובד לתקופת ההפחתה. עם זאת, חשוב לקבל את ההסכמה בכתב באופן שיכלול את פרטי השינויים, משכם וכד'. בנסיבות מסוימות ההסכמה יכול שתהיה גם בהתנהגות, אולם על מנת למנוע מחלוקות ופרשנויות מיותרות לגבי מצב הדברים, רצוי לקבל את ההסכמה בכתב.

התנגדות העובד לשינוי - ככל שהצדדים לא יגיעו להסכמות לאחר השימוע, העובד רשאי:
 • לטעון להרעה בתנאי העסקתו או להפרת חוזה, המאפשרת לו להתפטר כדין מפוטר וכן לקבל פיצוי, בגין הפרת ההסכם.
 • אם העובד אינו מתפטר ועומד על התנגדותו לשינויים, הברירה שנותרת בפני המעסיק, היא לנקוט בהליך פיטורים. שאם לא כן, המעסיק מסתכן בכך שהעובד יהיה זכאי לתבוע בנוסף, גם אכיפה של התנאי שהופר.
  חשוב להדגיש כי כאשר השינוי המדובר נוגע להפחתת משרה/הפחתה בשכר של נשים בהריון, בטיפולי פוריות או לאחר לידה, המעסיק מחוייב להגיש בקשה להיתר מהממונה על עבודת נשים, גם אם העובדת מסכימה לשינויים. כמו כן, אסור לבצע כל שינוי כל עוד לא ניתן ההיתר.
זכאות לדמי אבטלה – יובהר כי עם שובו של העובד לעבודה, עליו לידע א המוסד לביטוח לאומי בדבר חזרתו לעבודה, להלן קישור לדיווח לביטוח לאומי במידה והעובד מתפטר מעבודתו, עקב הרעה מוחשית בתנאי העסקה, ללא הודעה מוקדמת, הוא יהיה זכאי להמשיך ולקבל דמי אבטלה עד לתום תקופת זכאותו לדמי אבטלה ערב יציאתו לחל"ת. במידה ויקבל הודעה מוקדמת, זכאותו לדמי אבטלה תיקטע לתקופה שעבורה קיבל תשלום בגין הודעה מוקדמת, ועליו יהיה לפנות בשנית לביטוח לאומי (ביצוע רישום מחדש) ולדרוש דמי אבטלה עקב התפטרות בגין הרעה מוחשית בתנאי העסקה. יובהר כי במקרה זה העובד יהיה זכאי ליתרת דמי האבטלה שנותרו לו, מתוך תקופת הזכאות המקסימלית(לפי הטבלה להלן) שעמדה לזכותו ערב קבלת דמי האבטלה בעקבות יציאתו לחל"ת.