למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

איסור העסקת עובדים ללא תו ירוק - הארכת תוקף התקנות

9.1.2022
כזכור, ביום 5 באוקטובר 2021 נכנסו לתוקף תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), התשפ"ב-2021 בעניין איסור העסקת עובדים ללא תו ירוק או בדיקת קורונה שלילית.

ביום 4 בינואר 2022 פורסם תיקון לתקנות במסגרתו הוארך תוקף התקנות עד יום 10 בינואר 2022


להלן עיקרי התקנות:

 1. חל איסור על המעסיק להכניס עובד, המועסק במקום עבודה המפורט ברשימה (בסעיף 3 להלן) למקום עבודתו, אלא אם כן הציג למעסיק אחד מהאישורים הבאים: בצירוף תעודה מזהה;
  (א) אישור "תו ירוק";
  (ב) אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 84 השעות, שקדמו לכניסתו למקום העבודה;
  (ג) לעניין אדם מנוע חיסון – אישור כאמור לעיל זו או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה;
  (ד) תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR ברשות הפלסטינית, שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה מי שנכנס לישראל באשרת כניסה המאפשרת עבודה בישראל.

  "אישור "תו ירוק" – אחד מאלה:
  (א) אישור שמנפיק משרד הבריאות, המעיד שהאדם זכאי לתעודת מחלים או מחוסן;
  (ב) תעודת מחלים או מחוסן;
  (ג) אישור שקיבל אדם מאת המנהל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל;

 2. איסור הכניסה למקום העבודה לא יחול בנוגע לעובד, שאינו בא במגע עם המטופלים, מקבלי השירות או קהל הלקוחות במקום העבודה.

 3. סוגי מעסיקים אשר חלה עליהם החובה:
  (א) מוסדות רפואיים המפורטים בתקנות;
  (ב) מוסדות רווחה המפורטים בתקנות;
  (ג) מקום ציבורי או עסקי המנוי בתקנות הגבלת פעילות, אם הוא פועל בדרך של פתיחתו לציבור.

 4. על המעסיק ליידע את עובדיו על החובה להצגת תו ירוק או אישור על תוצאה שלילית, כאמור לעיל.

 5. עבירה פלילית– מעסיק, שהתיר כניסה של עובד למקום עבודה שלא הציג את אחד מהאישורים המפורטים לעיל דינו קנס בסך 14,400 ש"ח לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

  הוראת הקנס הפלילי לא תחול בנוגע לעובד, שלא בא במגע עם המטופלים, מקבלי השירות או קהל הלקוחות במקום העבודה, והמעסיק קבע לגביו שהוא כזה.

 6. עבירה מנהלית– נקבע כי מעסיק, שהתיר כניסה בניגוד לחוק עובר עבירה מנהלית שלצידה קנס קצוב בסך 5,000 ₪.

 7. נקבע כי הגורם המוסמך להטיל קנס מנהלי הוא כל אחד מאלה:
  (1) שוטר;
  (2) מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין,
  (3) עובד רשות מקומית שהוסמך לפי התנאים המפורטים בתקנות;
  (4) פקח עירוני;

לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות אלה, תהיה לשוטר סמכות להורות לכל אדם לפעול בהתאם לתקנות או להפסיק פעילות בניגוד להן.