למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

איסור על דרישת מידע לגבי עברו הפלילי של מועמד לעבודה

08/08/2022

ב-12 ביולי 2022 נכנס לתוקף חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, תשע"ט-2019, המחליף את חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981.

חוק זה  קובע מחדש מהן נקודות האיזון הראויות בין הצורך לקיים מאגר על רישום פלילי ולעשות שימוש במידע, הכלול בו, בעת קבלת החלטות, לבין תקנת השבים – הצורך לאפשר לאנשים בעלי רישומים פליליים, ובינהם גם כאלה, שלא הורשעו מעולם, לשוב למוטב ולהשתלב מחדש בחברה, בלי שכתם הרישום הפלילי ילווה אותם כל חייהם.

החוק החדש מגביל מהותית מעסיקים רבים לגבי קבלת החלטה בעניין עובדים או מועמדים לעבודה. החוק מרחיב את איסור קבלת המידע מהמרשם הפלילי ואוסר גם על דרישת מידע פלילי, לרבות בדרך של תצהיר, הצהרה או שאלון בכתב. החוק קובע כי הסכמת עובד או מועמד לעבודה למסירת המידע, אינה מקנה למעסיק זכאות לקבלו.

הרחבת האיסור כוללת איסור על מעסיקים להכניס לשיקוליהם כנזכר למעלה מידע פלילי על עובד או מועמד לעבודה, גם אם הגיע לידיהם בעקיפין שלא באמצעות העובד/המועמד, כמו למשל באמצעות מידע המצוי באינטרנט (תקשורת, פסקי דין) וכדומה.

העונש למעסיק על דרישת תצהיר יושווה לעונש הקבוע לגבי דרישת מידע פלילי שלא כדין לשם קבלה החלטה ויעמוד על שנתיים מאסר.

החוק מחריג גופים ובעלי תפקידים שהמידע הפלילי נדרש להם לשם הגנה על אינטרס ציבורי חיוני, וקובע הנחיות ונהלים בהתאם.

למידע נוסף לגבי החוק ולנוסח החוק לחצו על הקישור:

https://www.gov.il/he/Departments/General/reform_principles