למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

אי תשלום עבור יום הבחירות לעובד שאינו אזרח ישראלי

לאחרונה, פורסם תיקון לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט - 1969, הקובע הוראות לעניין תשלום שכר ביום הבחירות לעובד שאינו אזרח ישראלי.

חוק הבחירות לכנסת, קובע בסעיף 136 לעניין תשלום עבור יום הבחירות כך:

"עובד שעבד אצל מעסיק לפחות 14 יום רצופים סמוך ליום הבחירות, וכן עובד שעבד בעבודות יזומות אצל אחד המוסדות הציבוריים לפחות 14 יום מתוך החודשיים שלפני יום הבחירות, ישלם לו המעסיק את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות אילולא שבת".

התיקון לחוק קובע, כי על אף האמור בסעיף 136 הנ"ל, עובד, שאינו אזרח ישראלי, המועסק בענף הסיעוד על ידי יחיד, בענף המלונאות, בענף ההסעדה, בענף הבניין, בענף החקלאות או בענף התעשייה, שנעדר מעבודתו ביום הבחירות לא יהיה זכאי לתשלום שכר עבור יום השבתון ביום הבחירות לכנסת. עובד, כאמור, שעבד ביום הבחירות לא יהיה זכאי לשכר נוסף על שכרו הרגיל, אלא אם כן, נקבע אחרת בהסכם קיבוצי, צו הרחבה או הסכם אישי.

עוד נקבע בתיקון לחוק, כי "עובד שנעדר מעבודתו ביום הבחירות זכאי לתשלום לפי שכרו הרגיל בעד היעדרותו, אם הוא זכאי לתשלום לפי חוקי עבודה, חוזה עבודה, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או הסדר קיבוצי, ובלבד שההיעדרות היא בשל אחת הנסיבות האלה: (א) מחלה; (ב) חופשה שנתית; (ג) ימי חג; (ד) מנוחת פיצוי חלף מנוחה שבועית; (ה) אבל; (ו) היעדרות מותרת לפי סעיף 7 לחוק עבודת נשים."