למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

הארכת המתווה לתשלום ימי בידוד וחוק הבידוד

בתחילת חודש פברואר 2022, פורסם חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף קורונה החדש)(הוראת שעה)(תיקון מס' 7), התשפ"א-2021, שבו נקבע, בין היתר, כי בתקופת הוראת השעה,  בין התאריכים 21 בדצמבר 2021 ועד ל-31 בינואר 2022, תהיה זכאות לתשלום דמי בידוד עבור כל ימי העבודה, שבהם נעדר עובד מעבודתו בשל הבידוד. הוראה זו תחול על עובד בתקופת בידוד, שהייתה, כולה או חלקה, בתקופת הוראת השעה. עוד נקבע, כי יום ההיעדרות המשולם, כאמור, לא ינוכה מימי המחלה הצבורים של העובד, והמעסיק יהיה זכאי לשיפוי בעבורו.
ההוראה האמורה הוארכה בשבועיים, כך שעד ל-14 בפברואר 2022 תהיה זכאות לתשלום כאמור עבור היום הראשון בו נעדר עובד בשל בידוד.
 
ב-13 במרץ 2022, פורסם צו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף קורונה החדש)(הוראת שעה)(מס' 4), התשפ"ב-2022, ובו נקבע, כי תקופת הזכאות לתשלום דמי בידוד תוארך עד ליום 31 במאי 2022.  
כזכור, עובד, שנעדר מעבודתו מאחר שחלה עליו או על ילדו חובת בידוד, זכאי לתשלום דמי בידוד ממעסיקו. תשלום הבידוד הנו בעד ימי העבודה, שבהם נעדרו העובדים מעבודתם, כאשר אין תשלום בעבור יום היעדרות אחד (העובד רשאי לבחור לקבל תשלום גם בעד יום עבודה זה על חשבון יום חופשה המגיע לו). בעד שאר ימי העבודה יש זכאות לתשלום של 100% עבור כל יום עבודה, ויש לנכות מקסימום 3 ימים מימי המחלה הצבורים של העובד עבור הימים, ששולמו עבורם דמי בידוד. יש להכניס למינוס עובד, שאין לזכותו ימי מחלה צבורים, וימים אלה ינוכו מימי החופשה הצבורים, במידה ועומדים לזכות העובד ימים כאמור במועד סיום יחסי העבודה.  
עובד, שנעדר מעבודתו מאחר שחלה עליו חובת בידוד, וכן עובד שנעדר מעבודתו בלא שחלה עליו חובת בידוד, אולם חלה חובת בידוד על ילדו, יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד בגובה 100% ממעסיקו. עובד לא מחוסן, שנעדר מעבודתו מאחר שחלה עליו חובת בידוד, יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד בגובה 75%.  
עובד, שהוא מחוסן או מחלים, שנעדר עקב שהייה עם ילדו שחלה בקורונה, שהנו קטין מתחת לגיל 12 או חסר ישע, הנו הורה שחייב בבידוד ועל כן, זכאי לתשלום דמי בידוד ממעסיקו.