למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

הארכת תשלום דמי בידוד לעובדים עד ל-28 בפברואר 2022

9.1.2022

כזכור, ב-5 באוגוסט 2021 פורסם ברשומות חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה)(תיקון מס' 6)שהאריך את ההסדר לתשלום דמי בידוד לעובדים ושיפוי מעסיקים. ב-11 בנובמבר 2021 הוראת השעה הוארכה תחילה עד ליום 31 בדצמבר 2021.

ביום30.12.21 פורסם צו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה)(מס' 2) התשפ"ב-2021 שמאריך את תקופת הוראת השעה עד ליום 28 בפברואר 2022. כלומר עובדים שישהו בבידוד עד ליום 28 בפברואר 2022 יהיו זכאים לדמי בידוד.

במסגרת הוראת השעה הוכנסו מספר שינויים ונוספו הגדרות של "בידוד מזכה" לפיה עובד, שמתקיימים בו התנאים בהגדרה, יהיה זכאי ל100% דמי בידוד (למעט היום הראשון) לעומת 75% למי ששוהה בבידוד שאינו מזכה.

נוספה הגדרה של "הורה מלווה" ונקבע כי הורים, שהחסירו ימי עבודה בשל ילד ששהה בבידוד, יהיו זכאים לפיצוי כספי מלא בגובה שכר העבודה, רטרואקטיבי ,מתחילת שנת ;2021 בנוסף, נקבע כי יתאפשר חילוף בין ההורים וימי המחלה ינוכו בהתאם לימי הבידוד של כל אחד בפועל.

הוארכה האפשרות להגיש בקשה להחזר כספי מביטוח לאומי בשל כניסה לבידוד מ 60- יום ל 90- יום.

ימי המחלה שמופחתים בגין הכניסה לבידוד הופחתו מארבעה ימים לשלושה ימים. במסגרת שיפוי מעסיקים החזר הוצאות נלוות הוגבל ל-30% מהשכר ששולם לעובד כדמי בידוד.

מתווה תשלום דמי הבידוד למעסיקים כפי שנקבע באוגוסט 2021