למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

הגדלת תגמולי המילואים למשרתים במילואים

08/08/2022

בתחילת חודש יולי פורסמו תקנות הביטוח הלאומי (תגמולים למשרתים במילואים)(תיקון), התשפ"ב - 2022, הקובעות שינוי של חישוב התגמול למשרת במילואים, שהייתה עלייה משמעותית בשכרו או בהכנסתו הממוצעת לפי הכלל הבא:


"עובד, שבחודש שבו שירת במילואים או שבאחד מהחודשים לפחות במהלך תקופת רבע השנה הייתה עלייה משמעותית בשכרו, יחושב לו התגמול על פי העלייה המשמעותית בשכרו, ובלבד ששכרו עלה כאמור במשך שלושה חודשים רצופים לפחות מהמועד שבו עלה לראשונה; ... "עליה משמעותית בשכרו" - הכנסתו מעבודה, אילולא שירת במילואים, הייתה גבוהה בשיעור של 20% לפחות לעומת הכנסתו מעבודה בכל אחד מהחודשים בתקופת רבע השנה שקדמו לחודש שבו עלתה הכנסתו מעבודה או לעומת התגמול המזערי (ר' במגזין 1443) כפול שלושים, לפי הגבוה".


עוד נקבע בתקנות כי:

"שיעור התגמול ליום שיחושב לעובד, שהכנסתו מעבודה עלתה כאמור בתקנה זו, יהיה שווה למכפלת סכום הכנסתו מעבודה בחודש שבו שירת במילואים, אילולא שירת במילואים, בשלוש, כשהיא מחולקת בתשעים".

התקנות החדשות החלו  ב-1 באוגוסט 2022, והן יחולו לעניין תגמול בעד שירות מילואים, שהחל מיום 1 בינואר 2022, ותשלומים ראשונים מכוח התקנות האמורות ישולמו בתום ארבעה חודשים מיום התחילה.