למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

משרד הכלכלה מפרסם להערות הציבור שני תיקונים נוספים לצו יבוא חופשי

משרד הכלכלה מפרסם להערות הציבור שני תיקונים לצו יבוא חופשי, האחד פתוח להערות עד 11.11.2021 והשני עד 17.11.2021

א. טיוטת התיקון הראשונה לצו יבוא חופשי, הפתוחה להערות עד 11.11.2021 כוללת 5 תיקונים שלהלן:

  1. תיקון הגורם המנפיק רישיון יבוא לכדורי ירייה לשימוש צבאי, בפרט המכס 93.06.9010, כך שהרישיון האמור יונפק על ידי היחידה לרישוי ויבוא אמל"ח במשרד הבטחון. הסדר דומה נקבע זה מכבר בצו יבוא אישי, התשע"ט – 2019, וכעת מתבקש לקבוע תיקון דומה בצו יבוא חופשי. יובהר, כי אין מדובר בתוספת רגולציה אלא רק בשינוי של הגורם המנפיק את רשיון היבוא.
  2. ביטול הדרישה לאישור תמרוק לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים), התשל"ג – 1973, עבור דיו לקעקועים המסווג בפרט המכס 33.04. המדובר בתיקון המשקף את המצב החוקי הקיים, שכן דיו לקעקועים אינו מוגדר כתמרוק ואינו נדרש באישור תמרוק.
  3. תיקון בפרט מכס 84.43.3000, במסגרתו הוחלף ת"י 60950 (תקן רשמי) בת"י 62368 (תקן רשמי). המדובר ביישום של שינוי תקן מדצמבר 2020, כאשר דרישות הבטיחות של התקן החדש הינן דומות לתקן הישן.
  4. תקנות הטלגרף האלחוטי (פטור מרישוי), תשפ"א – 2021, פוטרות סוגים שונים של מכשירים אלחוטיים מקבלת אישור יבוא ממשרד התקשורת. מוצע לתקן את צו יבוא חופשי בפרטי המכס 84.71, 85.17, 85.17.6000, 85.17.7000, 85.27, 85.28 ו – 85.43.7090 בכל הנוגע לייבוא מסחרי על מנת לשקף את הפטורים האמורים בהוראות הצו. מדובר בהקלה רגולטורית על ציבור היבואנים המסחריים של מכשירים אלה, אשר יוכלו לייבא את המכשירים ללא צורך בקבלת אישור יבוא ממשרד התקשורת.
  5. צו התקשורת (בזק ושידורים) (פטור מאישור סוג לציוד קצה), התשע"ד – 2014, קובע תנאים שעמידה בהם פוטרת מכשיר מסוג ציוד תקשורת קווי ("ציוד קצה") מהדרישה לקבל ממשרד התקשורת אישור סוג לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. מוצע לתקן את צו יבוא חופשי בפרטי המכס 84.43.3000, 84.71, 84.73.3000, 85.17, 85.25 ו – 85.29.9030 על מנת לשקף את הפטורים האמורים בהוראות הצו. מדובר בהקלה רגולטורית על ציבור היבואנים המסחריים של מכשירים אלה, אשר יוכלו לייבא את המכשירים ללא צורך בקבלת אישור יבוא ממשרד התקשורת.

ב. טיוטת התיקון הראשונה לצו יבוא חופשי, הפתוחה להערות עד 17.11.2021 כוללת תיקון כמפורט להלן:

התיקון משנה את דרישות הרישוי החלות על פריטי לייזר בפרט המכס 90.13.2000 עבור מסמני לייזר שאינם מיועדים לכלי נשק, וכן לפרט המכס 90.15 עבור מד טווח לייזר או מכשיר לבדיקת אופק עם אור נראה, כך שבמקום רשיון יבוא על פי התוספת הראשונה ידרש אישור מנהל יבוא במשרד הכלכלה והתעשייה על פי התוספת השנייה. הדרישה לאישור מכון התקנים על פי התוספת השנייה תישאר על כנה.