למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

עבודה ביום העצמאות, ביום הזיכרון וביום ירושלים

2.5.2022

שעות עבודה בערב יום העצמאות (יום הזיכרון)
 
על פי חוק יום העצמאות, התש"ט – 1949, יום העצמאות הינו "חג מדינה" ו"יהיה יום שבתון".
לפיכך, יהיה יום העבודה בערב יום העצמאות בן 7 שעות, במקומות עבודה, שבהם עובדים שישה ימים בשבוע (שמונה שעות עבודה ליום), וזאת – על פי חוק שעות עבודה ומנוחה.
לגבי מקומות עבודה, שבהם עובדים חמישה ימי עבודה בשבוע, קובע צו ההרחבה, שהוצא מכוחו של ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר עבודה בחמישה ימי עבודה בשבוע, לעניין זה, כי: "בערבי חגי ישראל, החלים ביום שהעובד חייב לעבוד בו, יהיה יום העבודה בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות או יום עבודה בן 7 שעות בתשלום של 8 שעות. במקומות עבודה, שבהם עבדו בערבי חג 6 שעות בתשלום של 8 שעות, ימשיכו העובדים לעבוד 6 שעות בתשלום של 8 שעות". כמו בחגים אחרים, יש לנהוג על פי ההסכם או הנוהג הקיימים במקום העבודה, לגבי עבודה בערבי חג.
 
היעדרות מעבודה ביום הזיכרון עקב השתתפות באזכרה
 
על פי חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג – 1963, קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל או של נפגע פעולות איבה, רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ויראוהו כאילו הוא עבד. כלומר, עובד זה זכאי לתשלום שכר אותו יום מאת מעבידו.
"קרוב משפחה" מוגדר בחוק כ"הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות".
 
תשלום עבור עבודה ביום העצמאות
 
חוק יום העצמאות, התש"ט – 1949 קובע, כאמור, כי יום העצמאות הינו יום חג.
עובד, שיעבוד ביום העצמאות, יהיה זכאי לתשלום של 150% משכרו, על פי הקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה או לשיעור גבוה יותר, אם נקבע כך בהסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסכם אישי או נוהג – הקיימים באותו מקום עבודה.
יש לציין בעניין זה, כי תחילתו של יום העצמאות, שלא כמו שבת או כל חג אחר, היא בחצות הלילה בערב יום העצמאות וסופו בחצות הלילה ביום העצמאות עצמו. לכן, הזכאי לגמול עבודה בימי חג, כאמור, יקבל אותו גמול, אך ורק בגין עבודה בתחום השעות הנקוב לעיל.
עפ"י החוק, במקום עבודה, שאינו כלול ברשימת מקומות העבודה, שפורסם ע"י ראש הממשלה כי יש להפעילם ביום העצמאות, המעסיק אינו רשאי לכפות על עובדיו לעבוד ביום זה. אולם, רשימה כזו לא פורסמה עד כה.
 
היעדרות מהעבודה ביום ירושלים
 
חוק יום ירושלים, התשנ"ח - 1998 קובע כי "יום ירושלים" יוחג מדי שנה כחג המדינה ביום כ"ח באייר. השנה חל יום זה ביום ראשון, כ"ח באייר, ה-29 במאי 2022. עפ"י החוק, ביום ירושלים קיימת בחירה בידי העובד אם לצאת לחופשה או לעבוד, ואם בחר ביום חופשה - יובא היום במניין ימי החופשה שלו. על העובד להודיע למעסיק על בחירתו זו 30 יום מראש.
בתקנות יום ירושלים (עבודות ושירותים שאין להפסיקם), התשנ"ח - 1998 נקבע, כי העבודות והשירותים שאין להפסיקם ביום ירושלים הם אלה המנויים להלן :
  1. העבודה במוסדות החינוך וההוראה (אולם הוראה זו לא תחול על עובדים במוסדות חינוך והוראה, אשר נתונה להם בהסכם קיבוצי הזכות לבחור ביום חופשה ביום ירושלים).
  2. השירותים הבאים במערכות השלטון המקומי: פינוי אשפה, אספקת מים וביוב, שירותי חירום וטרינריים, מוקד חירום עירוני ושירותי כיבוי אש.
  3. העבודה במפעלי תעשייה, שתהליכי הייצור מתנהלים בהם ברציפות.
העבודה במפעלי מזון, שבהם נוהגים לעבוד שלוש משמרות.