למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

עדכון המתווה לתשלום דמי בידוד ולשיפוי המעסיקים - 26.8.2021

החודש פורסם חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף קורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התשפ"א-2021, שקבע שינויים במתווה תשלום "דמי בידוד".

לפניכם פירוט בנוגע להיעדרויות, המזכות בתשלום דמי בידוד, ולגבי מקרים, שבהם אין חובת תשלום לעובד על המעסיק עבור ימי בידוד:

  1. עובד, שנעדר מעבודתו בלי שחלה עליו חובת בידוד, אולם חלה חובת בידוד על ילדו יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד בגובה 100% ממעסיקו בתנאים הבאים:

א.  ילדו אינו חוזר מחו"ל או חולה.

ב.  הוא דיווח על הבידוד של ילדו ומסר למעסיק העתק מהדיווח.

ג.  הוא מסר למעסיק את טופס ההצהרה שבחוק, לפיו במהלך הימים שבהם נעדר מעבודתו לא היה לילד הורה אחר, שהוא "עובד בבידוד מזכה", "הורה מלווה" או עובד עצמאי, שחדל מלעסוק בעסקו או במשלח ידו בשל בידוד הילד.

אם לא מתקיימים כל התנאים האמורים הרי שהעובד אינו זכאי לדמי בידוד.

  1. עובד, שנעדר מעבודתו וחלה עליו חובת בידוד, יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד בגובה 100% כדלקמן:

א.  הוא אינו חוזר מחו"ל, אינו חולה בקורונה והוא מחוסן.

ב.  הוא אינו חוזר מחו"ל, אינו חולה בקורונה, ואינו מחוסן, מכיוון שיש לגביו מניעה רפואית להתחסן או שאין המלצה של משרד הבריאות להתחסן לגבי הציבור, שהוא נמנה עמו - בהצגת אישור על כך למעסיק מאת רופא.

ג.  הוא אינו חוזר מחו"ל, אינו חולה בקורונה ואינו מחוסן - הוא מחלים והמציא למעסיקו אישור על כך.

ד.  הוא אינו חוזר מחו"ל, אינו חולה בקורונה והוא קיבל מנת חיסון ראשונה, ובמועד תחילת תקופת הבידוד טרם חלפו 30 ימים מהמועד, שבו קיבל את מנת החיסון האמורה או שקיבל שתי מנות חיסון, ובמועד תחילת תקופת הבידוד טרם חלפו שבעה ימים, מהמועד שבו קיבל את מנת החיסון השנייה, ובלבד שהמציא למעסיקו אישור על קבלת מנת חיסון אחת או שתי מנות, לפי העניין.

ה. הוא אינו חוזר מחו"ל, אינו חולה בקורונה, אינו מחוסן והוא קטין.

ו.  הוא חוזר מחו"ל משהייה מטעם המעסיק.

  1. עובד, שנעדר מעבודתו וחלה עליו חובת בידוד, יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד בגובה ,75% אם אינו מחוסן ולא מתקיימים בו התנאים המפורטים לעניין תשלום בגובה 100%.
  2. עובד, שחלה בקורונה, זכאי לתשלום דמי מחלה כחוק, בהתאם לימי המחלה הצבורים, העומדים לזכותו, ועובד, שנעדר בשל ילדו שחלה בקורונה, זכאי לתשלום דמי מחלה בהתאם להוראות חוק דמי מחלה - היעדרות בשל מחלת ילד.

לפי החוק, התשלום הנו בעד ימי העבודה שבהם נעדרו העובדים מעבודתם, ואין חובת תשלום עבור יום ההיעדרות הראשון (העובד רשאי לבחור לקבל תשלום גם עבור יום עבודה זה על חשבון יום חופשה המגיע לו).. במקום עבודה, שבו נהוג הסדר מיטיב לעניין תשלום דמי מחלה, רשאי המעסיק להודיע כי ההסדר המיטיב לא יחול במקרה של היעדרות עקב בידוד.

כמו כן, יש לנכות מקסימום 3 ימים מימי המחלה הצבורים של העובד עבור הימים, ששולמו כימי בידוד, ויש להכניס למינוס עובד, שאין לזכותו ימי מחלה צבורים. ימים אלה ינוכו מימי החופשה הצבורים, אם עומדים  לזכות העובד ימים כאלו במועד סיום יחסי העבודה.

בנוגע לשיפוי המעסיק נקבע, כי מעסיק (שאינו המדינה, גוף מתוקצב, גוף נתמך, קופת חולים, מוסד חינוך שהממשלה משתתפת בתקציבו, מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, וכן מעסיקי מסתננים ששילמו דמי בידוד לעובדיהם) יהיה זכאי לשיפוי מהמדינה עבור תשלום דמי בידוד לפי מתווה זה:

א.  עבור יום עבודה אחד בתקופת הבידוד, שהמעסיק שילם עבורם דמי בידוד לעובדו  -  100%.

ב.  עבור שאר ימי העבודה בתקופת הבידוד, שהמעסיק שילם עבורם דמי בידוד -

(1)    למי שביום 1.8.2020 העסיק לכל היותר 20 עובדים - 75%.

(2)    למי שביום 1.8.2020 העסיק יותר מ-20 עובדים - 50%.

בקשות לשיפוי מעסיקים לגבי תקופות בידוד שהחלו מה-5 באוגוסט 2021 והלאה ניתן יהיה להגיש רק החל מה-15 באוקטובר, בשל החלפת מערכת מחשוב במוסד לביטוח לאומי, ורק ממועד זה ייספרו 90 יום מקסימום להגשת הבקשות. 

תשומת ליבכם לחשיבות של דיווח העובדים למוסד לביטוח לאומי בזמן אמת על כניסתם לבידוד.

למידע בנושא השינויים במתווה התשלום עבור ימי בידוד באתר הביטוח הלאומי: 

https://www.btl.gov.il/about/news/Pages/dmi-bidid-5-8.aspx

 

למידע בנושא מועד הגשת הבקשות לשיפוי עבוד ימי בידוד באתר הביטוח הלאומי: 

https://www.btl.gov.il/Corona/bidudmaasik/Pages/submit.aspx