למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

פורסם עדכון בהנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי-

פורסם עדכון בהנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי-

שימו לב כי התיקון להנחיות מאפשר גם למעבדות פרטיות שהן מעבדות מוכרות לאשר משלוחים בקבוצת תקינה 3 לתקנים שהם מוסמכים אליהם

במסגרת הרפורמה בתקינהאשר נכנסה לתוקף לפני כשנתיים, הועברו סמכויות רבות למינהל תקינה במשרד הכלכלה והתעשייה וביניהם, הוחלף נוהל 401 של מכון התקנים בנהלי הממונה על התקינה ביבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי. נוהל זה נועד להבהיר את הרקע הרגולטורי לפעילות מעבדות הבדיקה בהקשר לביצוע בדיקות התאמה לתקן ולמתן אישור עמידה בדרישות הממונה על התקינה לטובין מיובאים ושחרורם מרשות המכס.

בין השינויים הבולטים בנהלים אלו למול נוהל 401 הישן של מכון התקנים: אחריות המוטלת על היבואן בניהול תיק מוצר תקין, שמירת מסמכים כנדרש והתעדכנות שוטפת מול היצרן בכל שינוי במוצר (אלמנטים חיוניים בפרט בהקשר של חתימה על הצהרה בקבוצת תקינה 2 או 3).

השבוע הודיע הממונה על התקינה על מספר שינויים ועדכונים בפרק 5 "אישור משלוחים" במסגרת נהלי הממונה

שימו לב כי התיקון להנחיות מאפשר גם למעבדות פרטיות שהן מעבדות מוכרות לאשר משלוחים בקבוצת תקינה 3 לתקנים שהם מוסמכים אליהם.

למידע אודות הפתיחה לתחרות, רשימת מעבדות מוכרות והתקנים המכוסים ע"י כל מעבדה- לחצו כאן

  1. במקום האמור בסעיף 3.1.1 יבוא:

ככלל, במידה ויבואן מבקש לקבל אישור כי התקן לא חל על הטובין שבמשלוח, יגיש היבואן בקשה מתאימה למכון התקנים והיא תיבדק אל מול התקן שנקבע ועובד על ידי המכוןבהתאם להוראות סעיפים 6 ו-7 לחוק התקנים.

  1. במקום האמור בסעיף 3.1.2 יבוא:

בכדי לקבוע כי תקן לא חל על מוצר מסוים, על מכון התקנים לבדוק את מסמכי המוצר אל מול הגדרת חלות התקן. במקרה שלא ניתן להסתפק במסמכי המוצר, יכול המכון לבחון גם את המוצר עצמו (בחינה שאינה מצריכה בדיקת מעבדה) ולהכריע בשאלה.

  1. במקום האמור בסעיף 3.1.5 יבוא:

במידה והוגשה בקשה לאישור טובין לפי קבוצה 1 או קבוצה 2 למעבדת בדיקה,  והמעבדה הגיעה למסקנה שהתקן המצוין בצי"ח מול פרט המכס אינו חל על הטובין שעבורו הוגשה הבקשה, תשגר המעבדה למערכת הממונה המלצה למתן אישור תל"ח והאישור יופק באמצעות מערכת הממונה.

  1. במקום האמור בסעיף 3.3.1.1 יבוא:

בקשות לקבלת אישור הממונה לטובין המסווגים בקבוצה זו יוגשו לפי בחירת היבואן לאחת ממעבדות בדיקה שהוכרו ע"י הממונה על התקינה לתקן החל על הטובין נשוא ההצהרה.

  1. במקום האמור בסעיף 3.3.1.3 יבוא:

מעבדת בדיקה תאמת כי ההצהרה מולאה עבור טובין שאכן מסווגים בקבוצה זו , מולאו כל הפרטים הנדרשים וכי כל הפרטים תואמים את פרטי מסמכי המשלוח.

  1. במקום האמור בסעיף 3.3.1.4 יבוא:

בהתקיים כל הנ"ל תשגר מעבדת בדיקה למערכת הממונה את המלצתה למתן אישור עמידה בדרישות הממונה (במסלול ההצהרה)  בצירוף בקשת היבואן והמערכת תפיק את אישור העמידה בדרישות הממונה.

  1. במקום האמור בסעיף 3.3.2.1 יבוא:

בקשות לקבלת אישור הממונה לטובין המסווגים בקבוצה זו יוגשו לפי בחירת היבואן לאחת ממעבדות בדיקה שהוכרו ע"י הממונה על התקינה לתקן נושא ההצהרה ובתנאי שזו המעבדה שבצעה את אישור הדגם עבור היבואן מגיש הבקשה.

  1. במקום האמור בסעיף 3.3.2.2 יבוא:

להצהרות יצורפו מסמכי המשלוח הבאים: שטר מטען, חשבון ספק וכל מסמך שיאפשר למעבדת בדיקה לבחון שיוך הטובין לקבוצה 2, וכן את אישור הדגם שעליו מתבססת הבקשהמעבדת הבדיקה תאמת כי ההצהרה מולאה עבור טובין שאכן מסווגים בקבוצה זו , מולאו כל הפרטים הנדרשים, כל הפרטים תואמים את פרטי מסמכי המשלוח וקיים אישור דגם בתוקף שניתן ליבואן על ידה.

  1. במקום האמור בסעיף 3.3.2.4 יבוא:

בהתקיים כל הנ"ל תשגר מעבדת בדיקה למערכת הממונה את המלצתה למתן אישור עמידה בדרישות הממונה (במסלול ההצהרה) בצירוף בקשת היבואן וכל מסמך רלוונטי אחר והמערכת הממונה תפיק את אישור העמידה בדרישות הממונה.

  1. במקום האמור בסעיף 3.4.4.1 יבוא:

היבואן יעביר למעבדת הבדיקה בקשה לקבלת אישור על עמידה בדרישות הממונה על התקינה.

*ניתן לעיין בשינויים אלו גם באתר משרד הכלכלה (בקישור ניתן למצוא גם קובץ שאלות-תשובות בנושא נהלי הממונה)- לחצו כאן

*קישור לנהלי הממונה על התקינהלחצו כאן