למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

פיקדון לעובדים זרים

פיקדון לעובדים זרים - תיקון התקנות והחלתן על ענף התעשייה וענף מוסדות סיעוד

ב-6 בינואר 2021 פורסמו תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים) (תיקון), התשפ"א – 2021 לפיהן ההוראות לעניין תשלום פיקדון בעד עובד זר יחולו גם על מעסיקים בענף מוסדות סיעוד ובענף התעשייה (כהגדרתם בתקנות – בתעשייה מדובר על עובדים, שהחלו בעבודתם בשנת 2021 והלאה בלבד) לפי הפירוט:

מעסיק בענף הבניין, בעבודה בטכנולוגיה ייחודית, בענף המלונאות, בענף התעשייה ובענף  מוסדות סיעוד  ישלם בעד כל עובד זר בעל רישיון לעבודה באותו ענף, שהוא מעסיק, פיקדון בסכום מרכיב הפיצויים ומרכיב תגמולי המעסיק שעליו לשלם בעד משרה מלאה לפי צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים החלים עליו.


על אף האמור בצו הרחבה, בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה, תשלום סכום הפיקדון יהיה בעד חודש ההעסקה הראשון של העובד ואילך, כאשר במקרה בו עבד עובד זר רק בחלק מימי החודש, בשל אחד מהטעמים המפורטים בתקנות, ישולם הפיקדון באופן יחסי בהתאם לחישוב המפורט בתקנות.

תחילתן של התקנות לגבי מוסדות סיעוד שהם מעון, מהמועד בו תפורסם הודעה בדבר הסדרת חלוקת היתרים למוסדות האמורים. מעסיקים בענף התעשייה ובענף מוסדות סיעוד יעבירו את כספי הפיקדון בעד התקופה שעד שלושים ימים מיום פרסום התקנות, לחשבון בנק כהגדרתו בתקנות העיקריות  (חשבון בנק ייעודי בבנק מזרחי, המנוהל ע"י רשות האוכלוסין וההגירה), ביום 1 בחודש שלאחר תום 30 ימים מיום פרסום התקנות, כלומר ב-1 במרץ 2021. 

ההפקדה צריכה להיות עבור כל תקופת עבודה של העובד החל מה-1 בינואר 2021.