למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

תקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה - סיכום

תקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה - סיכום

יום התחילה של התיקון האחרון לתקנות אלה הוא 25.9.2020 בשעה 14:00 והן תקפות עד ליום 10.10.2020.

תמצית תקנות הגבלת פעילות במקום העבודה:

(1)  הגבלת התקהלות במקום העבודה - אסור לקיים או להשתתף בהתקהלות שמספר האנשים בה עולה על המספר המירבי המותר לפי תקנה 4 (א) לתקנות הגבלת פעילות, אלא אם כן הדבר נדרש לצרכי עבודה, ובהתאם לתקנות אלו.

(2)  מעסיק - (אין יותר הגדרה של מי שמעסיק מעל 10 עובדים, לכן התקנות חלות על כלל המעסיקים) לא יאפשר הגעה של עובדים במקום העבודה אלא אם כן מתקיים אחד מאלה, לפי השיעור הקבוע לצידו, אם קבוע, ובהתקיים שלושת התנאים בסעיף הבא - סעיף 3 להלן:

 • מקום עבודה שתחום פעילותו מפורט בתוספת השנייה ובלבד שהעובדים הכרחיים לשם אספקת המוצר או השירות.
 • מפעל למתן שירותים קיומיים כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז- 1967.
 • מפעל בעל היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה, שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה - מספר העובדים שהותרו בהיתר, או  30 אחוזים ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם.
 • מקום עבודה שעוסקים בו בעבודות בינוי ("עבודות בינוי" - לרבות פיתוח, בינוי ותחזוקה של שטחים ציבוריים ושל תשתיות הנוגעות למבנה ולשטחים ציבוריים) או תשתית (פעילות פיתוח, תחזוקה ובינוי של תשתיות תחבורה, אנרגיה, תקשורת, מים וביוב) – בתנאים המנויים בתקנה. 
 • משרד ממשלתי, רשות מקומית, מועצה דתית ומוסד להשכלה גבוהה – בתנאים המנויים בתקנה.
 • תעשייה ביטחונית ומפעל תומך ביטחון*  – 60 אחוזיםממצבת העובדים (ראו פירוט בסוף סעיף זה)
 • חברה שעומדת בתנאים 1 ו– 2 להגדרה "מפעל טכנולוגי מועדף"  לפי חוק לעידוד השקעות הון לשם תחזוקה ותפעול של מערכות החברה.
 • כל עובד של מקום עבודה שהותרה פעילותו לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות) וכן תקנות הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך
 • כל מעסיק, אם כניסת עובד נדרשת לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון ליקוי הנדרשים בדחיפות לשם שמירה על שלמות מקום העבודה, שמירה על  המקום, ביצוע משלוחים, תשלומי שכר או כל עובד אחר שהגעתו הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, וכן הגעה למקום העבודה לשם לקיחת ציוד או ביצוע עבודות לצורך מתן שירות חיוני אצל לקוח, לרבות קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית.

 
* מפעל תומך ביטחון - מקום עבודה שאינו תעשייה ביטחונית, המספק שירותים או מוצרים הדרושים לצורך המשך הפעילות התקינה של כל אחד מאלה:

 • משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון;
 • הוועדה לאנרגיה אטומית;
 • המטה לביטחון לאומי;
 • צה"ל;
 • המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;
 • שב"כ;
 • משטרת ישראל;
 • שירות בתי הסוהר;
 • הרשות הארצית לכבאות ולהצלה;
 • הרשות להגנת עדים;

תעשייה ביטחונית – כל אחד מאלה:

 • אלתא מערכות בע"מ;
 • תעשייה אווירית בע"מ;
 • רפא"ל- מערכות לחימה מתקדמות בע"מ;
 • התקני מצב מוצק (המ"מ) בע"מ;
 • אלביט מערכות בע"מ;
 • תומר חברה ממשלתית;
 • חברת בת כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 של חברה המנויה בפסקאות (1) עד (6)וחברת קשורה כהגדרתה באותו חוק לחברה המנויה בפסקאות האמורות.


(3)  מעסיק רשאי לאפשר הגעת עובדים למקום העבודה בהתקיים תנאים אלה:

 • הוא מינה ממונה על ענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת 9 הכללים המנויים בסעיף 4 להלן.
 • הוא יידע את העובדים במקום לגבי הכללים האמורים באמצעות הצבת שלט במקום העבודה במקום בולט לעין.
 • המנכ"ל והממונה על ענייני קורונה חתמו על הצהרה בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה. חובת הגשת ההצהרה לא תחול במידה ונחתמה בעבר מכח תקנות שעת החירום.


 (4) מעסיק במקום עבודה יעשה ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כללים אלה:

 • שמירת מרחק ככל האפשר של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם.
 • לכל עובד יוקצה ככל האפשר ציוד אישי קבוע, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי. אם לא ניתן להקצות – יש לבצע חיטוי קפדני לפני כל העברה מעובד לעובד.
 • אם מועסקים בד"כ במשמרות – המעסיק ישבץ ככל האפשר את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
 • יוסדר ביצוע מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לעובדים הנכנסים למקום. לא תותר כניסה לעובד עם חום גוף של מעל 38 מעלות.
 • בעבודה משרדית יחולו הוראות אלה:
  (א)  עובד ישב ככל האפשר בעמדה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע.
  (ב) בכל חדר יישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם, זולת אם ישנה מחיצה למניעת העברת רסס. במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי או מערכת גילוי אש ועשן – תותקן המחיצה מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר. הוראה זו לא תחול על מפעל למתן שירותים קיומיים (כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום) שאינו חברה ממשלתית או תאגיד, על גופים ומסגרות רווחה, ועל מקום עבודה המפורט בתוספת השנייה.
  (ג ) מעסיק רשאי לאפשר קיום פגישות מקצועיות, החל מיום 18.9.2020 בשעה 14:00 ועד ליום 5.10.2020 ניתן לקיים פגישות מקצועיות של לא יותר מ- 10 אנשים, לרבות בהשתתפות מי שאינם עובדיו, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

 - המעסיק או הממונה קורונה מטעמו קבעו כי קיימים טעמים שבשלהם לא ניתן לקיים את הפגישה באמצעי דיגיטלי חלופי.
- במהלך הישיבה יישמר מרחק של 2 מטר לפחות בין אדם לאדם או שישנה מחיצה למניעת העברת רסס.
-  במסגרת ישיבה לא יוגש אוכל למשתתפים.

 • אכילה או שתייה תתבצע ככל האפשר בחדרו הקבוע של העובד.
 • מעסיק יקבע לגבי עובדים שעל פי שיקול דעתו יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה, מתכונת עבודה אשר תאפשר להם לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה, והכל בכפוף לצורכי העבודה וליכולת המעסיק.
 • אם מצויה מעלית במקום העבודה – יתלה המעסיק שלט ובו יצוין מספר הנוסעים המותר, שלא יעלה על מחצית מהמספר המירבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית (למעט אנשים הגרים באותו מקום).
 • המעסיק ינחה את עובדיו על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.

(5)  מעסיק יידע את עובדיו בדבר החובה לעטות מסיכה כאמור בצו בריאות העם.

(6) אם ראש שירותי בריאות הציבור או רופא מחוזי קבעו כי אחד העובדים נדבק בקורונה במקום העבודה – הוא רשאי להורות בהודעה בכתב (בשים לב בין היתר להשלכות סגירת המקום) על סגירת מקום העבודה, כולו או חלקו, לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עם סיום החקירה האפידמיולוגית, ובלבד שסגירה כאמור לא תעלה על 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש השירות עד 120 שעות. ניתן להגיש השגות על ההחלטה – בהתאם להוראות התקנה. 

תקנה זו לא תחול על משרד ממשלתי, מפעל למתן שירותים קיומיים (כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום) שאינו חברה ממשלתית או תאגיד, על גופים ומסגרות רווחה, ועל מקומות עבודה בענפים המוחרגים, המפורטים בתוספת השנייה לתקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה 


אין באמור בתקנות אלה כדי לגרוע מהאמור בתקנות הגבלת פעילות, ובכלל זה ההוראות שנוגעות לקבלת קהל (כולל התיקונים לתקנות אלו. לתיקון האחרון לתקנות אלו לחץ כאן)