למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

תקנות הגבלת פעילות ועוד הוראות - מעודכנות ל- 18.10.2020

תקנות הגבלת פעילות ועוד הוראות - מעודכנות ל- 18.10.2020

שינויים עיקריים:

 • שם התקנות שונה ל"תקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות"
 • נמחקה תקנה 2 – הגבלת היציאה למרחב הציבורי בוטלה
 • שינוי תקנה 7 – נוספו 2 סוגי מקומות המותרים לפעול – בתי אוכל לצריכת המזון שלא בבית האוכל ושמורות טבע וגנים לאומיים

תקנות אלה תקפות עד ליום 31.10.2020

לפניכם תמצית התקנות בכל מה שקשור לעסקים :

ראשית חשוב לתת את הדעת להגדרה של "מקום ציבורי או עסקי" - מקום הפתוח לציבור או בית עסק, לרבות מקום הפתוח לציבור או בית עסק המצוי בתוך תחנת תחבורה יבשתית (כהגדרתה בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה – הגבלת פעילות בתחום התחבורה) או בתוך שדה תעופה בינלאומי (כהגדרתו בתקנות סמכויות מיוחדות – הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) ולמעט מקום כאמור שניתן בו שירות רפואי.

(1.)  הגבלת התקהלות – בלי לגרוע מהחובה לשמור ככל האפשר על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם (למעט אנשים הגרים באותו מקום) - לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל תפילה או טקס דתי, שמספר האנשים בה עולה על 10 אנשים במבנה ו- 20 אנשים בשטח פתוח. במידה והמקום כולל גם מבנה וגם שטח פתוח - עד 20 איש. ישנה החרגה לעניין תפילות - בהתאם להוראות בתקנה 4(ב).

(2.) אסור להפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, ובכלל זה מקום בילוי, מסחר, תרבות, תיירות או פנאי, בתי אוכל, בריכות שחייה, מכון כושר, סטודיו, לרבות בית מלון, אכסניה, פנסיון או יחידת אירוח, למעט המפורט להלן:

 • מקום שעיקר עיסוקו מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי הגיינה.
 • בית אוכל בדרך של מכירה לצריכה מחוץ לבית האוכל, ובכלל זה איסוף עצמי (TAKE AWAY).
 • מקום שעיקר עיסוקו מכירת מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית, מכבסה, מכירת מוצרי תקשורת ומחשבים, או מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים.
 • קבלת קהל במקום המפורט בתוספת השנייה לתקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה, לשם מתן שירות חיוני לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק, או מתן שירותי חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או טלפוני.
 • מסגרות רוווחה ושירותים סוציאליים בהתאם לתנאים המנויים בתקנה 7(5).
 • מקום המשמש לאימון ספורט בהתאם לתנאים המנויים בתקנה 7(6).
 • בית מלון, פנסיון, אכסניה ויחידת אירוח, בהתאם לתנאים המנויים בתקנה 7(7).
 • קבלת קהל במקום עבודה ציבורי (משרד ממשלתי לרבות יחידת סמך ורשות מקומית) בהתאם לתנאים המנויים בתקנה 7(8).
 • שמורת טבע וגן לאומי כהגדרתן בחוק. 

(3.)  לגבי עסקים שלא נאסרה פתיחתם לציבור - המחזיק או המפעיל של המקום לא יפעיל את המקום אלא בכפוף להוראות הבאות:

 • המחזיק או המפעיל של המקום יגיש לרשות המקומית לפני הפתיחה, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה לפיה הוא עומד בהוראות שלהלן. ההצהרה תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה (קישור לטופס) או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית. ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה לרשות המקומית, להמשך טיפולה של הרשות, לרבות פיקוח. *חובת הגשת ההצהרה לא תחול על מקום ציבורי או עסקי שהוגשה כבר לגביו הצהרה מכוח תקנות הגבלת פעילות. 
 • המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי מטעמו לביצוע פעולות המפורטות בתקנה זו (ממונה לענייני קורונה). כמו כן, נדרש למסור את שמו של הממונה בטופס ההצהרה. 
 • בדלפק שירות, אם ישנו, תמצא מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות למקבל השירות; במבנה שבו קיימת מערכת ספרינקלרים או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תתוקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר.
 • בטרם כניסה למקום:

(א.) המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים, למעט עובדי המקום, ולעניין קטין - לרבות את האחראי על הקטין, את השאלות הבאות:

- האם אתה משתעל?

- האם חום גופך 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור ב 48 שעות האחרונות?

- האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

לא תותר כניסה למי שלא ענה בשלילה לכל אחת מהשאלות, למעט מי שמשתעל בשל מצב כרוני כמו אסתמה או אלרגיה אחרת.

(ב.)  מדידת חום - על המחזיק או המפעיל של המקום, להסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר. לא תותר כניסה של אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.

 • המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס למקום אדם המחוייב בעטיית מסכה בהתאם לצו בריאות העם, ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסיכה כאמור, אלא אם הוא פטור מכך.
  יש לתלות במקומות בולטים לעין וכן בכניסה לבית העסק שלט לעניין חובת עטית מסיכה.
  אם יש מערכת כריזה – יש להודיע באמצעותה אחת לחצי שעה לפחות על החובה לעטות מסיכה.
 • המחזיק או המפעיל של המקום יפעל ככל האפשר לשמירת מרחק של 2 מטר לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, גם בתורים, וכן יפעל ככל האפשר למניעת הצטופפות של אנשים השוהים במקום מסוים, לרבות בכניסה למקום.
 • יש לסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק של 2 מטר זה מזה, ולהציב במקום בולט לעין שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור.
 • אם מצויה מעלית – כלל אחיד לכולם (ללא הבחנה במספר הקומות בבניין), לפיו מותר מחצית מהמספר המירבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית, אלא אם אנשים הגרים באותו מקום. על המחזיק או המפעיל של המקום לתלות שלט כאמור בכניסה למעלית.
 • המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום, וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות. לעניין זה, "משטחים פנימיים"- משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם.
 • על המחזיק או המפעיל של המקום להציב במקום מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.

(4.) במקום ציבורי או עסקי הפתוח לציבור, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת. בתקנה זו – "התפוסה המרבית המותרת" - כמפורט להלן, לפי העניין, ובלבד ששטח המבנה והשטח הפתוח במקום, לפי העניין, מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם: 

 • מספר האנשים לא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מ"ר משטח המקום או על 10 אנשים במבנה ו 20 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מביניהם. לעניין זה שטח המקום מחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה.
 • במסגרת רווחה - בטיפול קבוצתי עד 15 אנשים במבנה ועד 20 אנשים בשטח פתוח. 

על המחזיק או המפעיל של העסק להציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום.

(5.) אין בהוראות התקנות כדי לאסור שירות משלוחים. בשירות משלוחים למקום מגורים – המשלוח יונח בסמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו, למעט לבקשת אדם עם מוגבלות אשר זקוק לסיוע בהכנסת המשלוח לביתו. 

(6.) סגירת מקום הפתוח לציבור - ראש שירותי בריאות הציבור או רופא מחוזי רשאי להורות למפעיל של המקום, כאמור לסגור את המקום, כולו או חלקו, בהיקף שאינו עולה על הנדרש, אם שהה בו אדם הנושא את נגיף הקורונה, לתקופה שינקוב בהודעה, הדרושה לשם מניעת הדבקה בנגיף בשל שהייה באותו מקום, או לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, ובלבד שסגירתו לשם עריכת חקירה כאמור לא תעלה 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש השירות עד 120 שעות, וזאת בשים לב, בין היתר, להשלכות של סגירת המקום על המפעיל של המקום. ניתן להגיש השגות על ההחלטה – בהתאם להוראות לתקנה 12(ב) לתקנות.

תקנה זו לא תחול לעניין הגעת עובדים למקומות עבודה שהוחרגו בתקנות הגבלת עובדים.

(7.) לעניין נסיעה ברכב פרטי – לא ייסעו יותר מ-2 נוסעים באותו הרכב נוסף על הנהג (אלא אם גרים באותו מקום). ברכב פרטי הכולל יותר מספסל אחורי אחד – ניתן להסיע נוסע אחד נוסף בכל ספסל, ובלבד שיישב בספסל נפרד. יש החרגה למקרה שבו יש צורך חיוני בנסיעה של יותר אנשים.  

(8.) התקנות מעגנות סעיף עונשין מפורט למי שמפר התחייבויות אלו. וחשוב לדעת שישנם מספר גורמים המוסמכים לתת קנס מינהלי, ובכלל זה שוטרים, פקחי רשות מקומיות ועוד. 

תקנות אלה תקפות עד ליום 31.10.2020

קישור לתקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות מיום 18.10.2020