למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים
28 בינואר 2021

לחברי הלשכה, העוסקים בייבוא - הגשת מועמדות לוועדות מקצועיות ולוועדות היתרים במסלול תו תקן

ישיבת מינהלת תו תקן במכון התקנים הקרובה תעסוק בריענון הרכבי הוועדות המקצועיות וועדות ההיתרים במסלול תו תקן.

נזכיר כי תפקידה של ועדת ההיתרים הינו:
א. להחליט על מתן היתר ועל ביטולו לצמיתות או לתקופה.
ב. להחליט על תו מתווי התקן ואופן סימון תו התקן: גודלו של התו, מיקום הסימון (גבי המוצרים, על אריזותיהם וכדומה) ושיטת הסימון (הדפסה, יציקה, תוויות ועוד).
ג. לקבוע את ההסדרים, המהות והמידה של פיקוח המכון על טיבו וייצורו של המוצר.
ותפקידה של הועדה המקצועית הינו:
א. לבדוק את התקנים החלים על המוצר ולהחליט אם הם ראויים למתן היתר וכוללים דרישות טיב או דרישות בטיחות במידה המאפשרת הענקת תו תקן, או תו בטיחות.
ב. להמליץ בפני ועדת ההיתרים על מתן היתר למוצר וכן על סוג התו שיוענק (תו תקן או תו בטיחות).
ג. להמליץ בפני ועדת ההיתרים על ביטול היתר למוצר, לצמיתות או לתקופה.
ד. להמליץ בפני ועדת ההיתרים על תו מתווי התקן ועל אופן סימון תו התקן למוצר, על ממדיו, על האופן והמקום בו יסומן תו התקן על המוצר, על אריזתו או על תוויתו.
 
כעת, באפשרותכם להציע מועמדותכם למקומות פנויים לנציגי לשכות המסחר בוועדות המקצועיות הפעילות בתחומים הבאים:
 • אנרגיה
 • אספלט ומחצבות
 • בטון מובא
 • הידרוליקה
 • בנייה
 • חומרי בניין
 • חשמל ואלקטרוניקה
 • כימיה
 • לוחות חשמל
 • מכניקה
 • מעליות
 • מתקני משחקים
 • עץ, חלונות ומערכות מיגון
 • רכב

לרשימת התקנים בהן עוסקות הועדות מקצועיות לחצו כאן

לעיון בפירוט נרחב אודות הגדרתן, סמכויותיהן ותפקידן של הועדות המקצועיות וועדות ההיתרים- לחצו כאן

שימו לב, על הגשת מועמדות המועמד לוועדה המקצועית לכלול את המסמכים הבאים:
1. קורות חיים עם פירוט הניסיון הרלוונטי שלו בתחום עיסוקה של הוועדה המקצועית.
2. התייחסות המועמד, בחתימתו, לניגוד עניינים אפשרי.
למסמך למילוי ע"י מי שמעוניין להגיש מועמדות, המתייחס לנושאים אלו, לחץ כאן.


לתשומת ליבכם:
- לא יוכלו להתמנות שני אנשים (או יותר) מאותו מקום עבודה.
- לא יוכלו להתמנות יותר משני אנשים העוסקים בתחום פעילות זהה (אותו ענף) או מאותו סקטור (לדוגמה: יצרנים / יבואנים).
על המועמדים להגיש את קורות חייהם + גילוי נאות בדבר ניגוד עניינים אפשרי עד לתאריך 10.2.2021 לידי אביאל קורן, מנהל שירותי הלשכה, בכתובת המייל: aviel@haifachamber.org.il

יועצי הלשכה
קבוצת חברי הלשכה בפייסבוק
חשיבות אופטימיזציה - יובל הררי
הזדמנות עסקית - דן אנד ברדסטריט

פסיקה לגבי ההתנגשות בין התקנת מערכת מעקב ברכבים צמודים לבין הגנת הפרטיות בעבודה

לסק 2994-06/19, הסתדרות העובדים הכללית – איגוד רכזי התחבורה והנהגים נגד מדינת ישראל, 8 באוקטובר 2020

 

העובדות

המדינה, באמצעות מנהל הרכב הממשלתי, מנהלת צי רכב, המונה כ-5,000 כלי רכב. ברכבי  הצי הותקנה מערכת לצורך בקרה שוטפת, לרבות הצגת נתונים אינפורמטיביים, כגון: יומן נסיעה, היקף נסיעה, מספר ק"מ שנצברו ועוד.

לטענת המבקשים, ההסתדרות כארגון היציג של עובדי המדינה והנהגים, השימוש בכרטיס החכם, שהותקן ברכבים מביא למעקב בלתי מידתי ובלתי פוסק, שיש בו פגיעה קשה בפרטיות העובדים, פרטיות בני משפחתם וכן בתנאי עבודתם.   

 

פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה

בית הדין קובע כי בעידן העכשווי הטכנולוגיה הנה חלק אינהרנטי מעולם העבודה. מעסיקים רבים עושים שימוש בטכנולוגיות מידע  שונות כדי להתחקות אחר ביצועי העובדים במקום עבודתם. מצד אחד , יש למעסיקים  אינטרס במעקב ורשות מסוימת מכוח זכות הקניין וזכות היתר הניהולית שלהם בהפעלת אמצעים כאלה, אך מצד שני, לא ניתן להתעלם מהאינטרסים של העובדים, שלא להיות חשופים למעקב, אינטרסים הנובעים מהזכות לפרטיות.

 

זכות המעסיק הנה זכות על המפעל, אבל לא על העובדים. "בעליו של מפעל אינו בעליו של העובדים במפעל. לא העובדים ולא כוח העבודה שלהם, הם קניינו של המעביד. לכל היותר ניתן לראות בכוח העבודה של העובד קניינו של העובד אותו הוא משכיר למעביד" (מפסק הדין: ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י נגד התעשייה האווירית לישראל בע"מ, דיון נד/1-4).

 

הסמכות הניהולית של המעסיק לנהל את עסקו כראות עיניו כוללת את הזכות "לפעול להשאת הרווחים בעסקו, לפעול לייעול העסק, לקבוע את האופן שבו יתנהל העסק, לרבות עריכת שינויים בשיטות העבודה ובנוהלי העבודה... הפררוגטיבה הניהולית כוללת גם את הזכות לקבוע את כללי המשמעת בעבודה, סדרי העבודה, מסגרת שעות העבודה, אופן רישומן, להנהיג כללי בקרה ומעקב אחר מהימנות הרישום וכיוצ"ב..." (ר' פסק הדין: הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח' נגד עיריית קלנסווה).

 

עם זאת, זכות היתר-הניהולית של המעסיק אינה זכות מוחלטת, והיא כפופה לחובות המעסיק לנהוג בתום לב, בסבירות ובמידתיות למול זכויות העובד, כפי שאלה הוכרו בדין במהלך השנים. התנגשות זו בין זכויות המעסיק וזכויות העובד נדרשת להיות מיושבת באמצעות איזון הולם ביניהן. הוא הדין, גם כאשר מדובר בזכות לפרטיות: " ההגנה על פרטיות העובד במידע ובהתקשרות כוללת חופש ביטוי בהתקשרות, סודיות בהתקשרות ואנונימיות. בהתאם, אף חל העיקרון לפיו לא ייחשף המעסיק למידע אישי של העובד שאינו קשור לצרכי העבודה וקמה ההגנה על זכותו של העובד לפרטיות..." (ר' פסק הדין: טלי איסקוב ענבר נגד הממונה על חוק עבודת נשים ופאנאיה בע"מ ואח').

 

בית הדין הארצי קבע את המבחנים לקיומם של מקרים חריגים, שבהם מותר למעסיק לעקוב אחר פעילות פרטית של העובד, שעיקריהם:

 1. קיומה של מדיניות ברורה ומאוזנת, הנהוגה במקום העבודה בכל הנוגע לשימוש בטכנולוגית המעקב לרבות המותר והאסור.
 2. עיקרון הלגיטימיות, לפיו השימוש בטכנולוגית המעקב מוגבל למטרות החיוניות לעבודה כחלק מעיקרון הלגיטימיות.
 3. עיקרון צמידות המטרה,לפיו השימוש במידע מוגבל למטרה הראשונית שלשמה נאסף.
 4. עיקרון המידתיות, לפיו המעסיק בחן טכנולוגיות חלופיות שפגיעתן פחותה בפרטיות העובדים, וכן, במובן הצר, כי התועלת שבהגשמת מטרת המעקב עולה על הנזק עקב הפגיעה בזכויות העובד.
 5. עיקרון השקיפות, שלפיו המעסיק הביא לידיעת העובדים בפירוט, בבירור ובבהירות את כללי המדיניות הנוהגת והמחייבת במקום העבודה בכל הנוגע לשימוש בטכנולוגיות המידע המותקנות.
 6. הסכמת העובד לפעולות המעקב, הכוללת הן הסכמת העובד מראש, מרצון ומדעת למדיניות הנוהגת אצל המעסיק בנוגע לפעולות אלה, והן הסכמת העובד ספציפית בגין כל פעולת מעקב נפרדת. 

 

בית הדין פוסק, בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה כאמור, כי מהבחינה המהותית עומדת למדינה הזכות להתקין ולהפעיל את מערכת האיכון ברכבי המדינה ובכך לאסוף מידע על התנהלו הנהגים הן מבחינת השימוש ברכב והן מבחינת בטיחות נהיגתם, שכן שתי התכליות, שהציגה המדינה כבסיס לרצונה להטמיע את מערכת האיכון - הכלכלית והבטיחותית – הן, ככלל, תכליות ראויות וחיוניות במסגרת פעילות צי הרכב כחלק מעיסוקיה של המדינה.

יחד עם זאת, מוסיף בית הדין, כי יהיה על המדינה להתאים ולשנות את הנוהל שחיברה, כך שאם היא מעוניינת לעקוב אחר פעילות העובדים ברכביה, עליה להציג בפני העובדים את הכללים הברורים בדבר המותר והאסור בכל הנוגע לשימוש שלהם ברכבים לצרכים פרטיים, וכן, למלא אחר חובת ההיוועצות עם המבקשים.

ההשתלמות תתקיים ב- 9 וב- 16 בפברואר בין השעות 09:30 - 12:30

נושאים עיקריים בהשתלמות:
   
חישוב מדויק של עלויות ההובלה הימית וההובלה האווירית.
  
חיסכון בעלויות השילוח הבינלאומי (ים ואוויר).
  
לדעת ולהבין את הצעת המחיר של המשלח הבינלאומי על כל סעיפיה.                     

בדיקת חיובי המשלוח הבינלאומי והתאמתם להצעת המחיר.
 
שיקולים בבחירת סוג ההובלה המתאימה. 
 
יום העיון מיועד ל:
* מנהלים ועובדים במחלקות הייבוא והייצוא בארגונים השונים.
* יזמים העוסקים בייבוא ויצוא. 
* אנשי מחלקות כספים העוסקים  בבדיקת החשבונות של חברות השילוח / סוכני המכס / סוכני אוניה.

ניתן להירשם כאן: https://lp.vp4.me/cwae או בפניה ישירה לרכזת ההדרכה סמדר צרפתי בטל' 04-8302106 או במייל: smadar@haifachamber.org.il 


לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון קיימה ב-20 בדצמבר, השתלמות אונליין בשיתוף בכירי מינהל המכס בירושלים, בנושא "מעמד יצואן מאושר".

מטה מינהל המכס הגדיר, על בסיס הסכמי הסחר, את התנאים והדרישות שעל היצואן לקיים כדי לקבל מעמד של "יצואן מאושר". אחת הדרישות הינה כי היצואן או אחד מנציגיו יעברו השתלמות בהסכמי סחר רלוונטיים בטרם הגשת המועמדות. בכך עסקה ההשתלמות שהתקיימה אתמול.  

בתחילת המפגש נשאו דברים מנכ"ל לשכת המסחר רו"ח שמוליק וטנשטיין והגב' שרה ביטון, מנהלת מחלקת יצוא וכללי מקור במינהל המכס, רשות המיסים. מר אריק דהן, מרכז מכס יצוא וכללי מקור במינהל המכס סקר את הסכמי הסחר של ישראל והוראות הנוהל המסדירות את מעמד היצואן המאושר על פי הסכמי הסחר הפאן אירופאיים – ים תיכוניים. מר ירון כהן, ממונה בכיר בנושא חוקיות היצוא במינהל המכס, הרצה על תהליך היצוא ממדינת ישראל. את ההשתלמות הנחה מר איציק כבביה, מנכ"ל תמורה ייעוץ לוגיסטי בע"מ, יועץ הלשכה בנושאי הסחר הבינלאומי, תהליכי יצוא יבוא וסחר בינלאומי, ניהול כללי מקור ושיפור תהליכים בשרשרת האספקה.

לשכת המסחר רואה חשיבות רבה לקידום הידע המקצועי של העסקים בחיפה והצפון בנושאי יצוא, יבוא וסחר בינלאומי ולהרחבת שיתוף הפעולה עם הנהלת המכס. 

עקב הביקוש הרב להשתתפות בהשתלמות, לשכת המסחר תקיים בקרוב עוד השתלמויות בנושאי יצוא שונים.  

פיתוח קשרים עם נציגים בכירים של אוזבקיסטן בביקור של שגרירת המדינה בישראל בלשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון

"בעוד כשנה נציין שלושים שנה לכינון היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לאוזבקיסטן, שהחלו זמן לא רב אחרי פירוק ברית המועצות. למרות השנים הרבות מאז, היקף הסחר בין המדינות הנו נמוך למדי, ואנו חושבים כי יש פוטנציאל לפתח אותו, לאור ההתקדמות המשמעותית של כלכלת אוזבקיסטן בשנים האחרונות, במגוון של מדדים בינלאומיים. כמו כן, ישראלים רבים מתעניינים בהשקעות באוזבקיסטן וחלקם אף משקיעים בסוגים שונים של השקעות".

כך אמרה שגרירת אוזבקיסטן בישראל, פיירוזה מחמודובה, שנכנסה לתפקידה לפני מספר חודשים ונפגשה בלשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון עם נשיא הלשכה, דוד קסטל ועם צוות עובדי הלשכה. בפגישה השתתף גם הקונסול המסחרי של אוזבקיסטן, סלאחאדין הוג'ה ארביחוג'ייב.

נשיא הלשכה דוד קסטל קידם בברכה את היוזמה לפיתוח קשרי הסחר וההשקעות בין ישראל לאוזבקיסטן. לאורחי הלשכה הוצגה פעילות הלשכה ושירותי הלשכה, עם דגש על הפעילות לפיתוח קשרי סחר בינלאומיים.

במהלך הפגישה עלו להשתתפות בה דרך ה-ZOOM  גם נציגים בכירים מהמדינה: מר אלמורטוב – סגן מנהל הסוכנות להשקעות באוזבקיסטן ומר בבקולוב – מנהל המחלקה הבינלאומית בלשכת המסחר של אוזבקיסטן. הם הציגו את ההתקדמות הרבה בכלכלת אוזבקיסטן ובפעילות הסחר וההשקעות הבינלאומית במדינה.

אוזבקיסטן עלתה בדירוג של מדד קלות עשיית עסקים של הבנק העולמי ממקום 166 בשנת 2012 למקום 69 בשנת 2020. כמו כן, פועלות כיום במדינה כ-100 יוזמות עסקיות בשותפות עם גורמים ישראליים בתחומים מגוונים של ייצור מזון, מסחר, תיירות, שירותי ניהול ועוד.

בסיום הפגישה סיכם נשיא הלשכה כי דלתה של הלשכה פתוחה ליוזמות עסקיות לקידום הקשרים בין העסקים באוזבקיסטן לבין העסקים בחיפה ובצפון וכי יימשך הקשר בין לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון לבין שגרירות המדינה ולשכת המסחר של אוזבקיסטן.

המתעניינים בקשרי סחר והשקעות עם אוזבקיסטן, מוזמנים לפנות לרונית שגב, מידענית עסקית ואחראית שירותי יעוץ וקשרי חו"ל בלשכת המסחר, בטל' 04-8302113, במייל: ronit@haifachamber.org.il 


בצילום: נשיא הלשכה, דוד קסטל ושגרירת אוזבקיסטן בישראל, פיירוזה מחמודובה


פותחים את השער לסחר חופשי דרך איחוד האמירויות: המשלחת העסקית הרשמית הראשונה של ישראל יצאה לדובאי

משלחת עסקית רשמית ראשונה של ראשי הארגונים העסקיים בישראל יצאה השבוע (8.11.20) לדובאי בהשתתפות נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין; נשיא לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון, דוד קסטל; נשיא התאחדות התעשיינים ויו"ר נשיאות המעסיקים והעסקים, ד"ר רון תומר; יו"ר מכון היצוא, אדיב ברוך, המייצג את פיתוח קשרי הסחר מטעם מדינת ישראל; ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום אבו וילן.


הארגונים העסקיים מעריכים כי היקף הסחר בין המדינות יכול להגיע כבר בעתיד הקרוב למיליארדי דולרים מדי שנה ואף מעבר לכך, כשעיקר היצוא הישראלי לאמירויות צפוי להתמקד בטכנולוגיה הישראלית המתקדמת בתחומים כגון סייבר, ציוד רפואי, טכנולוגיה חקלאית, אנרגיה סולארית, התפלת מים, פרמצבטיקה ועוד.

לדברי נשיא איגוד לשכות המסחר עו"ד אוריאל לין: "הסכמי השלום עם איחוד האמירויות הינם בשורת שלום אמיתית שהשפעתה תעמיק ותתרחב. בצד הממד המדיני, חשוב מאוד גם הצד הכלכלי. הפוטנציאל הוא גדול ומרשים, ובהחלט יתרום לשדרוג אמיתי של כלכלת ישראל בראייה רחבה. לנו יש הרבה מה להציע להם, ולהם יש אינטרסים בפיתוחים המתקדמים של ישראל, כמו התפלת מים; ניהול יעיל של מערכות מים והשבחת מים; פיתוחה של אנרגיה סולרית המחליפה את השימוש בנפט גולמי ומוצריו; חקלאות מדבר מפותחת ועוד. בנוסף, בארצות המפרץ קיים ביקוש גדול למזון, כימיקלים, מוצרי פלסטיק, ציוד רפואי, שירותים רפואיים ובטחון פנים; כמו גם בשירותי תוכנה מחקר ופיתוח שלישראל יכולות מוכחות המוערכות בכלל העולם. כמובן שתהיה גם תנופת פעילות בכיוון הנגדי של יצוא מהאיחוד האמירויות אל ישראל במוצרי נפט, שירותי תיירות ועוד. גם בתחום ההשקעות ההדדיות המרחב פתוח - לאמירויות קרן השקעה של 1.3 מיליארד דולר, ויש להם עניין בהשקעה בטכנולוגיות המפותחות בישראל. נקווה מאוד שאפשרויות כלכליות אלה, מעבר להסכמי השלום, יולידו גם יחסי ידידות של אמת בין האוכלוסיות של שני העמים."

מטרת המשלחת להניח תשתית לפיתוח מואץ של שיתוף הפעולה בין המגזרים העסקיים של שתי המדינות ועם המוסדות המובילים בתחומי התעשייה, הסחר וההשקעות בדובאי. כמו כן, לקדם את פעילות סחר חופשי אל מדינות המפרץ, מזרח אפריקה ודרום אסיה באמצעות אזורי הסחר הייחודיים של איחוד האמירויות.


המשלחת יצאה לדובאי בהזמנת לשכת המסחר והתעשייה של דובאי, בראשות חאמד בואמים (H.E. Hamad Buamim), נשיא ומנכ"ל הלשכה, המשמש גם בתפקיד יו"ר ארגון ה WCF – World Chamber Federation.


במהלך ביקורם בדובאי, חברי המשלחת יפגשו עם ראשי המשק המקבילים באיחוד ויכירו את מרכזי הסחר המרכזיים בדובאי שיעמדו כעת לראשונה גם לרשות אנשי עסקים הישראלים, כגון אזורי הסחר החופשי של דובאי, מתחם אקספו 2020, נמל ג'בל עלי מהנמלים הגדולים בעולם, חברת DP WORLD ומרכז התערוכות והירידים של דובאי WTC.

לפרטים נוספים על פיתוח קשרי סחר באיחוד האמירויות הנכם מוזמנים לפנות לרונית שגב בלשכה, במייל ronit@haifachamber.org.il או בטל' 04-8302113.

קישור לאתר צו יבוא חופשי החדש
קישור למצגת המלאה של אנואר חילף, הממונה על חוקיות היבוא במשרד הכלכלה והתעשייה לחצו כאן

בהמשך להחלטות הממשלה בנושא יבוא לרבות החלטת ממשלה 2318, העלה משרד הכלכלה לאוויר אתר, בשלב זה כגרסת הרצה, המרכז את המידע בתחום היבוא (חוקיות היבוא). האתר החדש הוא חלק ממהלך כולל, שמטרתו להפחית את הנטל הרגולטורי, להנגיש רגולציה בצורה פשוטה ולשפר קשר עם המגזר העסקי. האתר מתבסס על המידע המעודכן בצו יבוא חופשי ומחובר לכל מקורות המידע הממשלתיים. באמצעות האתר ניתן למצוא את כל הדרישות הכי עדכניות בצו, במקום אחד, במינימום מאמץ ובזמן אמת.

האתר החדש מאפשר:

 • לערוך חיפוש בתוספת הראשונה והשנייה בצו על פי מספר פרט מכס או תיאור הטובין או על פי גורם מטפל (לקישור לאפשרות לסנן לפי גורמים מטפלים-לחצו כאן)
  • לראות את היסטוריית הפריט
  • לקבל מידע על הקלות ופטורים בתהליך היבוא פר פריט
  • להתעדכן בחדשות אחרונות בנוגע לצו יבוא חופשי
  • להוריד גירסה עדכנית של צו יבוא חופשי ולהדפיס אותה

שימו לב כי האתר מבוסס על המידע שמנגישים רגולטורים. אצל חלק מהרגולטורים חסרים דפי מידע שניתן להפנות אליהם לרבות נהלים בעניין מסלולי פטור.

מאחר שהמערכת נמצאת כעת בהליך הרצה חשוב להעיר הערות ולספק משובים. ניתן לשלוח הערות לכתובת המייל הבאה: import@economy.gov.il או ישירות לאנואר חילף: anwar.hilf@economy.gov.il

 

27 ינואר 2021

נשיא לשכת המסחר דוד קסטל והמנכ"ל רו"ח שמוליק וטנשטיין קיימו אתמול מפגש פרידה מרגש מסמנכ"ל המחוזות הפורש של משרד הכלכלה והתעשיה. 

ללשכת המסחר הכרות רבת שנים  עם ריאד איברהים, הן בתפקידו הקודם כממונה על מחוז חיפה והצפון במשרד הכלכלה והן בתפקידו האחרון כסמנכ"ל מחוזות המשרד. נשיא הלשכה דוד קסטל, הודה למר איברהים על ההבנה שגילה לצרכי המגזר העסקי בצפון ועל שיתוף הפעולה המקיף והמסור עם לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון.

דוד קסטל העניק לריאד איברהים את מגן הלשכה.

בתמונה מימין לשמאל: דוד קסטל, ריאד איברהים ורו"ח שמוליק וטנשטיין


11 בינואר 2020 
 

לפניכם השינויים הרלבנטיים לעסקים בתקנות הגבלת פעילות מקומות העבודה בעקבות הסגר, שהחל ב-8 בינואר:

1. ענפים חיוניים - אין שינוי ברשימת הענפים המוחרגים כחיוניים למשק וענפים תומכי המוחרגים הללו, כפי שהופיעו בתוספת השנייה לתקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה, שפורסמה עד היום, ונוספו גם פעילות של עורכי דין, שאינה יכולה להתבצע באופן דיגיטלי, ופעילות של עובדים, הנדרשים לסייע לוועדות הבחירות לכנסת. לרשימת הענפים, כפי שמופיעה בתוספת השנייה לחץ כאן

 2. בינוי ותשתיות- ענפי הבינוי והתשתיות יוכלו לפעול באותם תנאים, שהותר להם לפעול עד היום ( עד 100% ממצבת העובדים בשטחים פתוחים או במבנים, שהותקנו בהם פחות מ-70% ממספר החלונות והדלתות, ועד 70% ממצבת העובדים  במבנים אחרים).

 3. ענפים בטחוניים ותומכיהם- תעשייה ביטחונית ומפעל תומך ביטחון יוכלו לפעול באותם תנאים, שהותר להם לפעול עד היום (עד 60% ממצבת העובדים בו זמנית).

 4. בעלי היתר להעסקה בשעות מנוחה- מפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה יוכלו לפעול בהיקף של מספר העובדים שהותרו בהיתר או 30 אחוז ממצבת העובדים, לפי הגבוה מבניהם (עד כה היה 50%).

 5. אישור העסקת עובדים

כבעבר, אין אישורים ממשלתיים. מומלץ לכל חבר לשכה, המעסיק עובדים, שנדרשים להגיע למקום העבודה, לצייד את עובדיו באישור העסקה מטעמו לכל עובד, בציון שמו ומספר תעודת הזהות שלו, על נייר לוגו של מקום העבודה, ובתאריך עדכני (החל מ-8 בינואר 2021).

 
לעסקים בענפים המוחרגים ותומכי ענפים אלו:

שלחנו אליכם בעבר במהלך משבר הקורונה נוסח מומלץ לאישור כזה, כולל הנחיה להגדרת הענף שאליו אתם משתייכים לפי התקנות, וכאמור לא צפוי לחול שינוי בהגדרות אלו, כל שאתם יכולים לעדכן את האישורים שנתתם בעבר בתאריך עדכני. לנוסח מומלץ לחץ כאן

לעסקים אחרים, שאינם בענפים המוחרגים:

גם לכם מומלץ לצייד את העובדים באישור העסקה בתאריך עדכני. לנוסח מומלץ לחץ כאן


לתקנות הגבלת פעילות מקומות עבודה מה-8 בינואר לחץ כאן

לתקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות מה-8 בינואר לחץ כאן


ׁ

ב-24 בדצמבר 2020 פורסם ברשומות תיקון לחוק עבודת נשים (תיקון מס' 62) - לפיו מניין 60 הימים שלאחר חופשת לידה ותקופות מוגנות אחרת מפני פיטורים, לאחר חופשת לידה, לגבי עובד/ת שהוצאו לחל"ת במהלך תקופה זו, יחל רק בתום החל"ת.

תוקף ותחולה של התיקון לחוק – החוק יחול על עובד או עובדת השוהים בחופשה ללא תשלום החל מיום 24 דצמבר 2021 והוא יעמוד בתוקפו עד ליום 30 יוני 2021. 

יום התחילה של תקנות אלה הוא היום, ה-27 בדצמבר 2020, בשעה 17:00, והן תקפות עד ליום 9 בינואר 2020.

ראשית, חשוב לתת את הדעת לשתי הגדרות חשובות בחוק:
מצבת עובדים - כל העובדים המועסקים במקום עבודה.
מקום עבודה - מקום שמחזיק מעסיק, ובו מועסקים עובדיו, וכן כל מקום שנעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד, והכל בין שמקום העבודה כאמור כולל מבנה אחד ובין שהוא כולל כמה מבנים.

אתמול, ב- 21 בדצמבר, התקיים יום עיון ראשון מבין שני ימי עיון אונליין של לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון לסוף שנת הכספים 2020 ולהיערכות לשנת 2021, בהשתתפות מרצים מומחים בתחומם בנושאי פיננסים, ביטוח ומיסוי. ימי העיון נערכים בחסות בנק לאומי ויום העיון השני, שיתקיים ב-23 בדצמבר יתמקד בהיערכות לשנת 2021.

בעקבות משבר הקורונה, אושרו בחודשים האחרונים שורה של הסדרים להארכות אוטומטיות של אישורים רגולטוריים, וההארכה האחרונה נוגעת לאישורים שתוקפם פג עד לסוף חודש נובמבר 2020.

בהמשך לפעילות לשכות המסחר, פורסם על ידי משרד רוה"מ תזכיר חוק, להערות הציבור, שנועד לאפשר הארכות אוטומטיות של מגוון רחב של אישורים רגולטוריים כולל אישורי יבוא, הצפויים להסתיים עד 3 חודשים לאחר תום האכרזה על המצב המיוחד במשק.

בתזכיר המוצע ניתנים פתרונות דיפרנציאליים כך שאישורים רגולטוריים שניתנים במקור לתקופה ממושכת יותר יקבלו הארכת תוקף משמעותית יותר.

לעיון בתזכיר החוק לחץ כאן 

הערות לתזכיר ניתן לשלוח למייל: aviel@haifachamber.org.il 

מה כדאי לך לדעת לצורך שיפור ההיערכות העסקית שלך לסוף שנת 2020 ולקראת 2021?

למשל, על ביטוח העסק – מה חשוב לתת דגש, או עסקים בצל הקורונה? אולי מהם החידושים בתחום הפנסיוני? סוגיות מיסוי? ניהול סיכונים בתקופת הקורונה?

ומה קורה בתחום הנדל"ן? הדגשים בשינוי וביטול חוזים בימי קורונה?

הטרנספורמציה שעובר עולם השיווק B2B כתוצאה ממשבר הקורונה? סקירה של שוק המענקים?

כל זאת ועוד ב- 2 ימי עיון מרוכזים וחשובים שיסייעו לכם להיערך באופן הטוב ביותר לסוף השנה ולשנת העסקים הבאה.

ימי העיון יתקיימו ב-ZOOM  ב- 21.12 וב- 23.12 בין השעות 15:00 – 17:30.

השתתפות בימי העיון ללא עלות וברישום מראש. עדיפות ברישום לחברי הלשכה.

ניתן להירשם לכל אחד מהימים או לשניהם יחד.

לקבלת סדר היום ולהרשמה לחצו כאן: https://lp.vp4.me/cpsx

או בפניה ישירה לאורלי מסניק בלשכה, בטל' 04-8302115, בדוא"ל: orly@haifachamber.org.il

כדי להיערך ליום שאחרי פרישת בריטניה (הממלכה המאוחדת) מהאיחוד האירופי ולשמירה על האינטרסים הישראליים בסחר ובשיתופי הפעולה השונים. ביום ד', 16.12.2020 יקיים מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה וובינר מקצועי ליצואנים ויבואנים ישראליים בהשתתפות הנספח הכלכלי בלונדון, נציגי מינהל סחר חוץ ומינהל המכס. בוובינר ידונו במשמעויות יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי ובשינויים ובהתאמות בתהליכי היצוא והיבוא לבריטניה.

בשל התפשטות נגיף הקורונה, מפרסם משרד הכלכלה ב-7.12.2020 עדכון בדבר הבאת מומחים זרים לצרכים עסקיים

אישור כניסת המומחה הזר יינתן רק במקרים, שבהם המומחיות דרושה להמשך תפקוד תקין ורציפות עסקית. על מנת להביא את המומחה הזר יש לעמוד בהנחיות משרד הבריאות ולקבל היתר מרשות האוכלוסין.

כמו כן, אישור הגעת  המומחה תלויה בסטטוס המדינה, שממנה מגיע המומחה ובתקופת הזמן, שבה ישהה בארץ ובהתאם לכך, יהיה צורך לפנות למשרד הכלכלה והתעשייה לצורך קבלת המלצה להיתר מרשות האוכלוסין או המלצה לקבלת אישור עלייה למטוס.

נוכח משבר הקורונה הודיע השר לביטחון פנים, ח"כ אמיר אוחנה לשר הפנים, ח"כ אריה מכלוף דרעי, כי הוא נתן הנחיה למשטרת ישראל ולרשות הארצית לכבאות והצלה להאריך רישיונות עסק עד סוף 2021, וכן להימנע מדרישות רגולטיביות נוספות עד סוף 2020. מצ"ב הפניה

ביום 11 נובמבר 2020 התפרסם ברשומות תיקון לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)(תיקון 8) התשפ"א – 2020  בנושא קיצור תקופת ימי הבידוד ל- 12 ימים, אשר יכנס לתוקפו החל מיום 12.11.20 ועד ליום 31.12.20. 

לעיקרי הצו לחצו למטה

נוספה הגדרה ל "חנות רחוב" – חנות, לרבות דוכן, שכניסת הלקוחות אליה נעשית ישירות מהרחוב או חנות הנמצאת המתחם קניות פתוח שאינו קניון (למעט החנויות המוגדרות בתקנה 7 (1) או (3) כלומר מקום שעיקר עיסוקו מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי הגיינה, מקום שעיקר עיסוקו מכירת מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית, מכבסה, מכירת מוצרי תקשורת ומחשבים, או מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים).

ובהתאם נקבע כי אסור להפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, ובכלל זה מקום בילוי, מסחר, תרבות, תיירות או פנאי, בתי אוכל, בריכות שחייה, מכון כושר, סטודיו, לרבות בית מלון, אכסניה, פנסיון או יחידת אירוח, למעט המפורט להלן:

 • מקום שעיקר עיסוקו מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי הגיינה.
 • חנות רחוב - למעט חנות כאמור הפועלת בקניון, בשוק קמעונאי או ביריד;. 
 • בית אוכל בדרך של מכירה לצריכה מחוץ לבית האוכל, ובכלל זה איסוף עצמי (TAKE AWAY).
 • מקום שעיקר עיסוקו מכירת מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית, מכבסה, מכירת מוצרי תקשורת ומחשבים, או מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים.
 • קבלת קהל במקום המפורט בתוספת השנייה לתקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה, לשם מתן שירות חיוני לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק, או מתן שירותי חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או טלפוני.
 • מסגרות רוווחה ושירותים סוציאליים בהתאם לתנאים המנויים בתקנה 7(5).
 • מקום המשמש לאימון ספורט, לרבות בריכות שחייה בהתאם לתנאים המנויים בתקנה 7(6).
 • בית מלון, פנסיון, אכסניה ויחידת אירוח, בהתאם לתנאים המנויים בתקנה 7(7) ו 7(7א).
 • קבלת קהל במקום עבודה ציבורי (משרד ממשלתי לרבות יחידת סמך ורשות מקומית) בהתאם לתנאים המנויים בתקנה 7(8).
 • שמורת טבע וגן לאומי או שטח פתוח באתר עתיקות כהגדרתן בחוק. 
 • בריכה טיפולית לצורך טיפול במים בהתאם לתנאים המנויים בתקנה 7 (10 ).
 • מקום למתן טיפול שאינו רפואי בגוף האדם, ובכלל זה מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה.
 • מקום למתן טיפול רפואה משלימה.
מקום להקרנת סרט קולנוע שהצפייה בו נעשית מתוך רכב פרטי

עסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה לפחות ב- 25% לעומת התקופה המקבילה ב- 2019, יכולים להגיש החל מה-9 בנובמבר ועד ה-15 בפברואר 2021 תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות, זאת במסגרת תוכנית רשת ביטחון כלכלית. סכומי המענק לעומדים בתנאים, הם עד 500,000 ₪.

ביום 30.9.2020 נחתם מתווה מוסכם בין משרד האוצר, ההסתדרות ונשיאות המעסיקים והעסקים בישראל לגבי אופן התשלום בעבור ימי הבידוד. המתווה קובע כי ימי הבידוד ירדו ממכסת ימי המחלה של העובד. התשלום עבור הימים יהיה, כקבוע בחוק. העובד יישא בעלות היומיים הראשונים והמדינה והמעסיקים יחלקו את העלות של יתרת הימים, כך שסך העלות תתחלק בין העובד, למדינה ולמעסיק. על מנת להשלים את הליך חקיקת ההסכמות, הצדדים פנו לבג"צ בבקשה להאריך את ההסדר הקיים.

להלן הסעיפים המוסכמים:  

 1. ניצול ימי מחלה לעובדים בבידוד- תשלום בעבור ימי המחלה יהיה 0% מערך יום מחלה על היום הראשון; 50% מערך יום מחלה על היום השני;
  50% מערך יום מחלה על היום השלישי; 100% החל מהיום הרביעי לבידוד - המדינה והמעסיקים יחלקו את עלות הבידוד הנותרת שווה בשווה;
   
 2. עובדים שאין ברשותם מכסת ימי מחלה - העובדים יקבלו תשלום עבור ימי הבידוד, בהתאם לחלוקה הבאה:
  0% מהשכר על היום הראשון; 50% מהשכר על היום השני; 50% מהשכר על היום השלישי; 70% החל מהיום הרביעי והלאה - תשלום זה ימומן במלואו על-ידי המדינה;
   
 3. נסיעות פרטיות לחו"ל- עובדים לא יקבלו תשלום בגין ימי הבידוד - חלה חובת רישום בדבר הבידוד באתר משרד הבריאות. המעסיק יפעל כדי לסייע לעובד בהגשת הדיווח.

על מנת להשלים את הליך חקיקת ההסכמות, הצדדים פנו לבג"צ בבקשה להאריך את ההסדר הקיים ב-28 ימים. המתווה יכנס לתוקף כאשר ההחזר יתבצע רטרואקטיבית מה- 1.10.2020 - המועד בו קבע בית המשפט כי יש להסדיר את נושא חלוקת נטל התשלום.

לתשומת לב: מאחר שתוקף המתווה מותנה בתיקון חקיקה, אין לדעת בוודאות שהמתווה כפי שהוא נחתם יעבור גם בחוק. בימים אלו נדון הנושא בוועדת העבודה של הכנסת.

משבר הקורונה פגע קשה בענף התעופה ובאפשרות לקיים נסיעות עסקים מסוגים שונים. אנו מבינים את חשיבות הנושא, נמצאים בקשר עם הגורמים הרלוונטיים ולהלן מספר עדכונים:

 • למנוע חיפוש מדינות ירוקות / אדומות - לחצו כאן

מתווה חדש לכניסת אנשי/נשות עסקים ממדינות אדומות לישראל:

נוהל זה מיועד עבור אנשי/נשות עסקים מחו"ל, שאינם אזרחי ישראל, המעוניינים להגיע לישראל ממדינות אדומות לזמן קצר (עד 4 ימים לכל היותר) על-מנת לקיים ביקור עסקי.

לכתבה המלאה לחץ כאן 

שינויים עיקריים:

 • שם התקנות שונה ל"תקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות"
 • נמחקה תקנה 2 – הגבלת היציאה למרחב הציבורי בוטלה
 • שינוי תקנה 7 – נוספו 2 סוגי מקומות המותרים לפעול – בתי אוכל לצריכת המזון שלא בבית האוכל ושמורות טבע וגנים לאומיים

תקנות אלה תקפות עד ליום 31.10.2020

במטרה לעודד את הפעילות הכלכלית של העסקים בחיפה ובצפון, ולאור הסרת מגבלות רבות על הפעילות העסקית, הגענו עבורכם להסדר מיוחד למצטרפים חדשים למנוי על שירותי יפעת מכרזים. למידע נוסף ניתן ללחוץ על התמונה או בלינק המצורף כאן: https://ifatgroup.inwise.net/igud_tenderts 

חברים המעוניינים בכך יוכלו לקבל שירות של בדיקת התאמת העסק למכרז ללא עלות, ע"י חברת יפעת רדאר, העוסקת בליווי עסקים להגשה למכרזים, וכן שירות מלא של ליווי החברה להגשת מכרז ראשון על בסיס הצלחה -  ללא תשלום כלל אם לא יזכו במכרז,  ורק אם יזכו במכרז ישלמו לחברת יפעת רדאר סכום שייקבע מראש.


מתווה מעודכן מתאריך 1.10.2020

ביום 13.7.2020 הודיע הפיקוח על הבנקים על הרחבת המתווה המקיף לדחיית תשלומי הלוואות להתמודדות עם הקשיים, שאיתם משקי הבית והעסקים נאלצים להתמודד מדי יום ביומו. החלטת ממשלת ישראל להטיל סגר נוסף במטרה להתמודד עם מגפת הקורונה, מובילה להשלכות שונות על לקוחות המערכת הבנקאית. על מנת לסייע ללקוחות להתמודד עם השלכות הסגר הכוללות, בין היתר, ירידה בהכנסות, פגיעה בתעסוקה וקושי בהחזר הלוואות, הודיע הפיקוח על הבנקים על הרחבה נוספת של המתווה, שאומץ ע"י המערכת הבנקאית ונכנס לתוקפו החל מה-1.10.20.

המתווה המורחב מטרתו לסייע ללקוחות אשר דחו את התשלומים בעבר ונדרשים לסיוע נוסף כדי לצלוח את התקופה הקשה, אך עליהם מוטלת גם האחריות להיערך לעמידה בתשלומיהם בהמשך. בנוסף, הוא נועד לסייע לציבור שהצליח עד כה לעמוד בהתחייבויותיו ולא דחה תשלומים, לדעת שיש באפשרותו לעשות כעת שימוש במתווה זה ולהקל על תזרים המזומנים במידת הצורך. לכתבה המלאה

בהמשך לפעילות לשכות המסחר, אושר לאחרונה בוועדת החוקה של הכנסת צו של ראש הממשלה להארכה אוטומטית של מגוון אישורים ובין היתר בהקשר של רישוי עסקים ואישורי יבוא.
*ביום 30.9.2020 פורסם הצו ברשומות*

שימו לב - הצו פורסם ברשומות לחצו כאן

לפי הצו שאושר מתוקף חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים), להלן ההארכות שאמורות לחול אוטומטית על מגוון רחב של אישורים:

 • אישורים שיפקעו בספטמבר יוארכו אוטומטית ב-3 חודשים נוספים.
 • אישורים שיפקעו באוקטובר או נובמבר יוארכו אוטומטית ב-10 שבועות נוספים.
 • אישורים שפקעו ביולי ואוגוסט והוארכו לפי החוק שאושר ביוני 2020 בעשרה שבועות יוארכו בשבועיים נוספים (כך "שישלימו" הארכה של שלושה חודשים).
 • במהלך הדיון נמסר מהייעוץ המשפטי של משרד רוה"מ שהוביל את אישור הצו שאישורים שהוארכו בעבר לפי התקש"ח או החוק ושתוקפם מסתיים בין ספטמבר לנובמבר לא יקבלו ארכה נוספת.

יש מספר מוגבל של חריגים לכלל זה שמפורטים בנוסח החוק.

יצויין כי שר הכלכלה ביקש להחריג לפי התוספת השלישית לחוק שני סוגי אישורים נוספים עליהם ההארכה האוטומטית לא תחול - לחצו כאן לפרסום ברשומות (קובץ תקנות 8780 )

 1. רישיונות יבוא בפטור ממכס בהתאם לסעיף 2(ד) לצו יבוא חופשי, תשע"ד – 2014.
 2. רשיונות יבוא מסחרי ואישי ליבוא כלי איירסופט, חלקי חילוף לאיירסופט וכדורים לאיירסופט, וכן רישיונות יבוא לזיקוקים (טובין המסווגים בפרטי המכס המפורטים להלן: 36.04, 93.04.0020, 93.05.9900 ו– 93.06.901000/2 לעניין כדורי איירסופט).

הצו, המאפשר את ההארכות האוטומטיות, נכנס לתוקפו עם פרסומו ברשומות, כאמור, ביום 30.9.2020.

קישור להסבר ביחס לצו זה לחצו כאן 

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים פרסם בשבוע שעבר הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות.

ההודעה מתירה להעסיק עובדים עד 14 שעות ביממה עד 8 פעמים בחודש ובלבד שבשבוע עבודה העובד לא יועסק מעל ל- 67 שעות (כולל שעות נוספות) ושמכסת השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות. ובכפוף לכך שתינתן הפסקה של 1/4 שעה לפחות בין השעות ה-12 ל-14 ביום עבודה וזאת בנוסף לזכות להפסקה שקיימת לעובד לפי כל דין.
תוקף ההיתר  - ההיתר יהיה בתוקף מיום פרסומו ה-4.10.2020 עד ליום 31.10.2020

תחולת ההיתר על מעסיק המעסיק מעל 20 עובדים: 

מעסיק המעסיק מעל 20 עובדים יהיה רשאי להעסיק עובדים בהתאם להיתר, בכפוף לכך שמתקיים אצלו אחד מהתנאים הבאים:

 • ביום שבו החל להעסיק עובדים לפי תנאי ההיתר, 20% לפחות ממצבת העובדים נעדרו מהעבודה בנסיבות שאינן תלויות במעסיק, וכן בתנאי שלא ניתן לבצע את העבודה על ידי העובדים הקיימים בתפוקה זהה. וזאת ללא עבודה בשעות נוספות לפי היתר זה.
 • במקום עבודה שבו מועסקים עובדים במשמרות או בקפסולות ולפחות 20% מהעובדים באותה משמרת או הקפסולה נעדרו, בנסיבת שאינן תלויות במעסיק ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה אלא ע"י עובדי אותה משמרת או קפסולה.

לעיונכם מצורפת ההודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות. הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות

ברצוננו לעדכנכם כי נקבעו כללים לגבי המשך קבלת הנחות בתעריפי הארנונה לעסקים עקב משבר הקורונה:

כדי להיות זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 95%, על העסק להיות זכאי למענק הוצאות קבועות, ובנוסף נדרש כי תהיה פגיעה בהכנסות העסק בשיעורים הבאים:

א. לעסקים שמחזור הפעילות שלהם הנו עד 200 מיליון ₪ בשנת 2019 – 
 
כדי לקבל את ההנחה הנ"ל עבור חודשי יוני-אוגוסט 2020 נדרשת ירידה של לפחות 60% במחזור הפעילות של העסק בחודשים מאי-יוני 2020 לעומת מאי-יוני 2019.
 


כדי לקבל את ההנחה הנ"ל עבור חודשי ספטמבר-אוקטובר  2020 נדרשת ירידה של לפחות 60% במחזור הפעילות של העסק בחודשים יולי-אוגוסט 2020 לעומת יולי אוגוסט 2019.

ברצוננו לעדכן כי אין עדיין החלטה סופית או שינוי חקיקה בעניין.

נודע לנו כי מתגבש הסדר חדש לתשלום לעובדים שנעדרו מעבודתם או לא התאפשר להם לבצע את עבודתם, בשל שהייה בבידוד.

ההסדר המתגבש, אשר בכוונת המדינה לקדם כתיקון חקיקה ייחודי לנסיבות משבר הקורונה, הנו על רקע פסיקת בג״צ בעתירה שהוגשה לו בנושא. בג"צ קבע, כי תעודת המחלה הגורפת לעובדים השוהים בבידוד,  אשר פורסמה ע״י משרד הבריאות עם פרוץ המגיפה - אינה חוקית, ניתנה בחוסר סמכות, ולכן אין לחייב באמצעותה את המעסיקים בתשלום ימי בידוד.

 כפי שפרסמנו, בשל הנסיבות המיוחדות ולצורך הסדרת הנושא, החליט בג״צ לבטל את תעודת המחלה הגורפת החל מיום 1 באוקטובר 2020.

אלו עיקרי ההסכמות, המתגבשות בהסדר, בנוגע לעובד השוהה בבידוד, לרבות עובד הנעדר בשל הימצאות ילדו בבידוד. ייתכנו שינויים:

אעובד שצבורים לזכותו ימי מחלה - העובד יהא זכאי לזקוף את ימי היעדרותו, בשל הימצאותו בבידוד, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, כמספר ימי היעדרותו כאמור, ויחולו לעניין זכותו לדמי מחלה הוראות סעיף 2 לחוק דמי 2 מחלה, התשל"ו-1991 (עבור יום המחלה הראשון אין תשלום, עבור הימים השני והשלישי ישולמו מחצית ימי המחלה והחל מהיום הרביעי ישולם תשלום מלא) . מעסיק במגזר הפרטי, אשר יחויב בתשלום כאמור, יקבל שיפוי מאוצר המדינה בשיעור של 50%.

 בהוראות מיטיבות - עובד לא יהיה זכאי לתשלום מיטיב בהשוואה להוראות חוק דמי מחלה בשל היעדרות עקב בידוד, אלא אם הדבר יצוין באופן מפורש לעניין ימי בידוד בהסכם העבודה.

 ג. עובד שלא צבורים לזכותו ימי מחלה – עבור כל יום בידוד, שלגביו לא עמדו לזכות העובד ימי מחלה צבורים כחוק, יהיה העובד זכאי לתשלום דמי מחלה ממעסיקו לפי הוראות סעיף 2 לחוק דמי מחלה, אולם החל מהיום הרביעי יזכה העובד לתשלום בשיעור %70 בלבד ממעסיקו. עבור כלל התשלום לעובד לפי סעיף זה, יקבל המעסיק שיפוי מלא מאוצר המדינה.

 ד. עובד הנעדר בשל הימצאות ילדו בבידוד - יחולו הוראות חוק דמי מחלה היעדרות בשל מחלת ילד, (התשנ"ג-1990 ) אולם ללא המגבלה בדבר מספר ימי המחלה שעובד רשאי לנצל בשנה בשל מחלת ילד.

ה. עובד המצוי בבידוד בשל שהייתו במדינה אחרת – עובד שנדרש לשהות בבידוד בשל נסיעה לחו"ל לא יהיה זכאי לכל תשלום לפי הסדר זה, אלא אם נסע בשליחות המעסיק.

 ו. אפשרות לעבודה מהבית - כל עוד ניתן לבצע את העבודה מהבית, והמעסיק והעובד מעוניינים בכך, זמן העבודה מהבית לא ייחשב כתקופת בידוד לפי ההסדר האמור, ולא יבוא על חשבון ימי מחלה.

 ז. בידוד שהחל לפני ה-1 באוקטובר  – השיפוי למעסיקים מתוכנן לחול החל מיום 1 באוקטובר 2020.לגבי בידוד שהחל לפני ה-1 באוקטובר ונמשך לאחריו, יחול השיפוי בגין היעדרות בימים שלאחר תחילת ההסדר בלבד.

כאמור, מדובר במתווה להסדר, שאינו סופי וייתכנו בו שינויים.
היום התפרסם קובץ התקנות 8786 ובו תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון,) התשפ"א- 2020. הקובץ לעיון המעוניינים בסוף הודעה זו. המידע באתר פיקוד העורף, התעדכן לפי המגבלות החדשות, ולפניכם ההגבלות על מקומות עבודה בזמן הסגר בקישור לאתר:
 https://www.oref.org.il/12522-he/Pakar.aspx

ההגבלות יחולו המחל מה-25 בספטמבר 2020 בשעה 14:00 ועד ה-9 באוקטובר 2020 בשעה 14:00, וייתכן כי יוארכו, בהתאם למצב התחלואה.
 
לתשומת לבכם, המידע באתר פיקוד העורף, בנושא " הגבלות על פעילות מקומות עבודה", סעיף 8: "מקומות עבודה שנקבעו בתקנות כנותני שירות חיוני - יוכלו לאפשר הגעה למקום העבודה  רק של עובדים הכרחיים לשם אספקת המוצר או השירות.
 
קבלת קהל תהיה רק לשם מתן שירות חיוני לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק או מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או טלפוני. להלן רשימת הענפים שנקבעו כנותני שירות חיוני:
 https://www.oref.org.il/SIP_STORAGE/FILES/9/6509.pdf
 
ברשימה זו כלולים ענפי תחבורה לרבות מרכזי שירות (מוסכים) וענפי תחבורה אחרים הנזקקים לחלפים, צמיגים ושירותים נוספים, כך שע"פ הבהרות קודמות שקיבלו לשכות המסחר  ממשרד התחבורה ענפים אלו כלולים בסעיף "כללי – שירותי תמיכה" והם  חלק משרשרת האספקה של משק הרכב, שיכולה לפעול בכפוף להנחיות.

 אישור שיוך עוסק לענפים המוחרגים בהתאם לתקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה
 
 ע"פ המידע שבידינו – אין צורך באישורי מעבר לעובדים ולספקים, הנדרשים להגיע למקומות העבודה
 
עם זאת, הלשכה תספק, ללא צורך בפנייה מצדכם,  אישור שיוך עוסק לענפים המוחרגים בהתאם לתקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה (אף שאין בו הכרח). הדבר ייעשה מיד אחרי יום כיפור, במהלך יום שלישי, ה-29 בספטמבר עד לשעות הצהריים. אנו נשלח אישורים כאלו לכל מי שנמצא בענפים המוחרגים כחיוניים או תומך בענפים אלו ולכל מי שאליו שלחנו אישור כזה בסגר הקודם בחודש מרץ.
ברשימה זו כלולים ענפי תחבורה לרבות מרכזי שירות (מוסכים) וענפי תחבורה אחרים הנזקקים לחלפים, צמיגים ושירותים נוספים, כך שע"פ הבהרות קודמות שקיבלו לשכות המסחר  ממשרד התחבורה ענפים אלו כלולים בסעיף "כללי – שירותי תמיכה" והם  חלק משרשרת האספקה של משק הרכב, שיכולה לפעול בכפוף להנחיות.
 
 
לעיון בקובץ התקנות 8786 שפורסם היום לחץ כאן 
 
לעיון בתקנות הבסיס בנושא הגבלת פעילות במקומות עבודה לחץ כאן 
 
 
מי שמעוניין לפנות אלינו בנושאים דחופים, הנוגעים לסגר, יכול לפנות למייל aviel@haifachamber.org.il
 
הפניות ייענו בהתאם לרמת דחיפותן.
 
להבהרה –צוות מקצועי של לשכות המסחר בוחן באופן שוטף את ההנחיות ואת משמעותן. ככל שיידרש נוציא עדכונים נוספים והבהרות נוספות.

בהמשך להחלטת הממשלה הלילה על הידוק הסגר קיבלנו פניות רבות ובקשות להבהרה מחברי הלשכה.
 
נכון לעכשיו, הדיונים נמשכים וטרם הוחלט עדיין אלו תחומי פעילות יוחרגו מהסגר ובאיזה היקף. ההחלטה שהתפרסמה מבהירה כי מדובר הפעם על סגר מהודק יותר מהסגר הקודם.
לכן, ככל הנראה, חלק מהענפים שהיו מותרים בפעילות  בסגר הקודם לא יורשו לפעול בסגר הנוכחי, אך לדאבוננו אין לנו עדין תשובות מדויקות מאחר שכאמור לא התפרסמו הנחיות ספציפיות בסוגיות הללו.
 
ברורה לנו חשיבות המידע המעודכן בעניין והנכם מתבקשים להתאזר בסבלנות. אנחנו מעריכים כי לקראת שעות אחה"צ המוקדמות נוכל לקבל ולהעביר לכם מידע מעודכן בעניין. המידע יתפרסם גם באתר הלשכה.
 
בכל מקרה, לפי הודעת הממשלה הנחיות הסגר ייכנסו לתוקף מחר יום שישי, ה- 25 בספטמבר החל משעה 14:00.
 
להודעת הממשלה לחץ כאן:

 
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_joint_statement240920

לשכות המסחר פעלו בשבועות האחרונים כדי לשנות כוונה של שר האוצר, ישראל כץ, להתקין תקנות פחת מואץ בענפי התעשייה, החקלאות, הבנייה והמלונאות בלבד. נטען כי התקנות המוצעות הן על בסיס אפלייתי סקטוריאלי, שאבד עליו הכלח, וכי לא ייתכן שיתעלמו מתרומתו המכרעת של מגזר המסחר והשירותים לכלכלה. נשיא הלשכה, דוד קסטל, אמר: "מדוע שיבואן, הרוכש מלגזה או משאית להפצת סחורה, או נותן שירותים, הרוכש ציוד מחשבים ותקשורת, או מעסיק, הרוכש ציוד עבור עבודת עובדים מהבית, לא ייהנו גם הם ממאה אחוז פחת מואץ?".
בשבוע שעבר התפרסם כי שר האוצר החליט להרחיב את הפחת המואץ לכלל ענפי המשק, כולל ענפי המסחר והשירותים. החלטה זו מגיעה בהמשך להערות הציבור שהתקבלו, בקשות שהעלתה ועדת הכספים והמלצת גורמי המקצוע במשרד האוצר וברשות המסים.

בהמשך לפעילות לשכות המסחר, אושר ב-14 בספטמבר בועדת החוקה של הכנסת צו של ראש הממשלה להארכה אוטומטית של מגוון אישורים ובין היתר בהקשר של רישוי עסקים ואישורי יבוא.

שימו לב- הצו שמאפשר את ההארכות האוטומטיות עדיין לא בתוקף! הוא יכנס לתוקף ברגע שיפורסם ברשומות, ונעדכן ביחס לכך בידיעה זו.

 
לפי הצו שאושר מתוקף חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים), להלן ההארכות שאמורות לחול אוטומטית על מגוון רחב של אישורים:

 • אישורים שיפקעו בספטמבר יוארכו אוטומטית ב-3 חודשים נוספים.
 • אישורים שיפקעו באוקטובר או נובמבר יוארכו אוטומטית ב-10 שבועות נוספים.
 • אישורים שפקעו ביולי ואוגוסט והוארכו לפי החוק שאושר ביוני 2020 בעשרה שבועות יוארכו בשבועיים נוספים (כך "שישלימו" הארכה של שלושה חודשים(.
 • במהלך הדיון נמסר מהייעוץ המשפטי של משרד רוה"מ שהוביל את אישור הצו שאישורים שהוארכו בעבר לפי התקש"ח או החוק ושתוקפם מסתיים בין ספטמבר לנובמבר לא יקבלו ארכה נוספת.

יש מספר מוגבל של חריגים לכלל זה שמפורטים בנוסח החוק.
יצויין כי שר הכלכלה ביקש להחריג לפי התוספת השלישית לחוק שני סוגי אישורים נוספים עליהם ככל הנראה ההארכה האוטומטית לא תחול (בכפוף לאישור בועדת החוקה ולפרסום ברשומות( –

 1. רישיונות יבוא בפטור ממכס בהתאם לסעיף 2(ד) לצו יבוא חופשי, תשע"ד – 2014.
 2. רשיונות יבוא ליבוא כלי איירסופט, חלקי חילוף לאיירסופט וכדורים לאיירסופט, וכן רשיונות יבוא לזיקוקים.

כאמור, הצו שמאפשר את ההארכות האוטומטיות יכנס לתוקפו ברגע שיפורסם ברשומות, ונעדכן ביחס לכך בידיעה זו.
 

לאחרונה, פורסמה על ידי שר האוצר טיוטת הצעה להענקת "פחת מואץ" לעסקים בתחומי התעשייה, החקלאות, הבנייה והמלונאות, כדי לסייע לעסקים להתמודד עם ההשלכות הכלכליות של משבר הקורונה.
אנו מברכים על כוונתו של שר האוצר לעודד את ההשקעות ואת הצריכה במשק, אולם אין סיבה כי התקנות בעניין יופעלו על בסיס אפלייתי סקטוריאלי. התקנות מתעלמות לחלוטין ממגזר המסחר והשירותים, למרות תרומתו המכרעת למשק ולכלכלה, ומתעלמות מהפגיעה הקשה בו כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה.
מגזר המסחר והשירותים מהווה כיום 69% מהתוצר העסקי של מדינת ישראל, והוא גם בית היוצר של מקומות העבודה בישראל – כ-70% מכלל המועסקים במגזר העסקי כולו מועסקים בענפי המסחר והשירותים!
גישה מפלה זו מבוססת על השקפת עולם כלכלית מיושנת, לפיה יש להעדיף סקטורים מסוימים במשק על פני אחרים. ממשלת ישראל שינתה גישתה בנושא זה, עוד בתכנית הפיצויים לעסקים לאחר מלחמת לבנון השנייה.
נשיא הלשכה, דוד קסטל, פנה בעניין לנשיא איגוד לשכות המסחר, אוריאל לין, בבקשה לא להרפות ממאבקו בעניין זה: "מדוע שיבואן, הרוכש מלגזה או משאית להפצת סחורה, או נותן שירותים, שרוכש מחשבים וציוד תקשורת או כל מעסיק, הרוכש ציוד, כדי לאפשר לעובדיו עבודה מהבית, לא ייהנה גם הוא ממאה אחוז פחת מואץ?".
טיוטת התקנות הנ"ל טרם אושרה.
בשבוע האחרון פורסמו תקנות נוספות בנושא הגבלת פעילות עקב נגיף הקורונה, הידועות בשם תכנית הרמזור. בתקנות נקבעה חלוקה של היישובים/השכונות בערים במדינה לאזורים לפי דרגת החומרה של התפרצות הקורונה בהם. יישובים עם דרגת ההתפרצות הגבוהה ביותר נקבעו כ"אזור אדום", ולאחריו "אזור כתום", "אזור צהוב" ו"אזור ירוק".
תקנות אלו נוספות על התקנות הקודמות, הנוגעות להגבלת פעילות ולהגבלת פעילות במקומות העבודה.

 

למצגת של פיקוד העורף על תכנית הרמזור לחץ כאן 

לאתר הממשלתי, שבו ניתן לבדוק שייכות עדכנית של כל יישוב לאזור – לחץ כאן

לעדכונים נוספים רלבנטיים לפעילות העסקים ולתקנות המלאותלחץ כאן

ביום 11.8.2020 פורסמו תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף 2020 - ותקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), התש"ף 2020.

מטרת התקנות החדשות היא לייצר אחידות בכללי התפוסה וההתקהלות שנקבעו עבור מקומות שונים ולהגביר את הבהירות ביחס לכללים החלים על הציבור. יובהר כי התיקונים יחולו גם על מקומות עבודה שקודם לכן הוחרגו מתחולתן, למעט בנוגע לשתי חובות כמפורט להלן.

להלן תמצית התקנות לאחר אישורן בכנסת ביום 18.8.20 :

לתשומת לב! התקנות קובעות מגבלות על הפעלת מקומות עבודה שעיקרן החלת חובת מינוי ממונה קורונה ועמידה בכללי "התו הסגול" על מקומות עבודה שמעסיקים מעל 10 עובדים כמפורט להלן.

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה מסייעת למעסיקים לקלוט עובדים נוספים לשוק העבודה. התכנית עודכנה בהתאם לצו השעה ולשינויים בשוק העבודה, במטרה לתת מענה למשבר הכלכלי שנוצר כתוצאה מנגיף הקורונה והיא כוללת הקלות משמעותיות במסלולים השונים וכן מסלול מהיר, שיאפשר מתן סיוע במינימום בירוקרטיה.

הכנסת אישרה (28.7.2020) את התכנית הכלכלית של ראש הממשלה ושר האוצר "רשת ביטחון כלכלית 2020-2021". התכנית כוללת, בין היתר, את הרחבת הזכאות לדמי אבטלה, מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה, המשך סיוע לעצמאים ולעסקים, המשך תשלום כפל קצבאות ופטור ממס על משיכת הכספים מקרן השתלמות.

ביום 29.7.2020 אישרה מליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) התש"ף, 2020. במסגרתו אושרו מספר תכניות כלכליות לסייע למשק להתמודד עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה. החוק כולל, בין השאר, הקלות שונות בזכאות לדמי אבטלה, מענקים לבני 67 ומעלה ולבעלי שליטה.

ההקלות תקפות מ-1.8.2020 עד ל-30.6.2021 או עד 30 יום לאחר ששיעור האבטלה במשק יירד מתחת ל-7.5%, לפי המוקדם מביניהן.

עדכון בתנאי הקרן בערבות המדינה מה-16 ביולי 2020
(1.) סכום הלוואה מקסימלי יהיה 24% במקום 16% - למידע מלא על הקרן סיוע לעסקים - לחצו כאן.
(2.) שונתה המגבלה כי לקוחות שקיבלו הלוואה במסלול הכללי בקרן קורונה, לא יוכלו לקבל הלוואה משלימה במסלול העסקים בסיכון -
· עסקים, שקיבלו הלוואה במסלול הכללי בשיעור של עד 5% ממחזור ההכנסות שלהם - יוכלו להגיש בקשה נוספת במסלול העסקים בסיכון עד 24% מהמחזור, או במסלול הכללי.
· עסקים שקיבלו הלוואה במסלול הכללי בשיעור של מעל 5% ממחזור ההכנסות שלהם - לא יוכלו להגיש בקשה נוספת במסלול העסקים בסיכון, אלא רק במסלול הכללי עד 24% מהמחזור.
(3.) עסק שבקשתו להלוואה במסלול העסקים בסיכון נדחתה – יכול להגיש באופן מידי בקשה חדשה באתר האוצר למסלול הכללי (נדרשת סגירת הבקשה הראשונה במערכת).
(4.) עסק יכול לקבל הלוואות קרן קורונה ב- 2 בנקים שונים. עד כה נדרש היה להעתיק את ההלוואה המקורית מהבנק השני, כעת ניתן להעמיד את ההלוואה המשלימה מבלי להעתיק את ההלוואה המקורית ובלבד שלא עובר את שיעור הזכאות המרבי 24%.
 
משרד האוצר הודיע על עדכון במסלול המיוחד להתמודדות עם נגיף הקורונה עבור עסקים קטנים ובינוניים.
במסגרת המסלול ניתן לקבל הלוואות בנקאיות להון חוזר בתנאים הבאים:
· זמני טיפול קצרים - עד 7 ימי עסקים ע"י הבנק.
· מחירי ריבית נמוכים - תשלום מלא של הריבית בשנה הראשונה ע"י המדינה, החל מהשנה השנייה ואילך ריבית פריים + 1.5
· דרישת בטוחות מופחתת - 5% מסכום ההלוואה.
· פריסה ל-5 שנים.
· תקופת גרייס מוגדלת לעד 12 חודשים.
· הגשת הבקשה הינה ללא עלות.
· ההלוואה ניתנת ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה
· פישוט התהליכים - הטפסים למילוי קוצרו ויוגשו ישירות לבנקים.
 
סכום ההלוואה המקסימלי הוא עד 16% מהמחזור השנתי האחרון לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח ועד לסכום של 20 מיליון ש"ח.
להגשת בקשה לחצו על הקישור הבא: קרן הלוואות בערבות המדינה

 

עדכון מה- 15 ביולי 2020:
רשות המיסים הודיעה היום כי הגשת בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות תתאפשר עד ליום ה- 15 בספטמבר 2020 (במקום עד ה-10 באוגוסט 2020).
מענק זה מאפשר לעוסקים עם מחזור פעילות של עד 20 מיליון ש"ח, שמחזור הפעילות שלהם נפגע בשל נגיף הקורונה, להגיש בקשה למענק ייחודי, שמטרתו להשתתף בהוצאות הקבועות שלא נחסכו, על אף הירידה בהיקף הפעילות של העסק. ועדת הכספים אישרה אתמול את הארכת המועד להגשת בקשות למענק סיוע לעצמאיים ובעלי שליטה עד ה-7 באוגוסט 2020 (במקום ה-12 ביולי 2020).

 

שר הכלכלה והתעשייה, עמיר פרץ : "רכש מקומי ׳כחול-לבן׳, מהווה כלי מרכזי לצמיחת הכלכלה ויצירת מקומית עבודה. רכש כחול לבן במכרזים ציבוריים ורכש גומלין הינם כלים מרכזיים ליציאה מהמשבר, ולמעשה, מדובר במיליארדי שקלים שצריכים להגיע לתעשייה המקומית בהזמנות עבודה וכך ליצור מקומות עבודה תוך שיפור רמת העובד והגדלת הפיריון"

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר ישראל כ״ץ הציגו (9.7.2020) את תוכנית "רשת ביטחון כלכלית 2020-2021" - חבילת צעדים שמטרתה להעניק ודאות וביטחון כלכלי למשך שנה לשכירים, עצמאיים ועסקים בתקופת הקורונה.

התוכנית תקפה עד חודש יוני 2021 - ותכלול מתן דמי אבטלה לשכירים, מענק סיוע סוציאלי לעצמאים בגובה של עד 15,000 שקל כל חודשיים, מענק סיוע לעסקים, לעסקים חדשים ועוד.
לעקרונות התוכנית לחצו למטה על הקישור

(הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים), התש"ף-2020

אנו שמחים לעדכן שבהמשך לפעילות הלשכה, מליאת הכנסת אישרה ביום ב', 29.6.2020 בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים), התש"ף-2020. 
 
כזכור, תקנות שעת חירום האריכו תוקף של אישורי יבוא שתוקפם פג בין ה 10.3 ל 10.5 בחודשיים. הצעת החוק קובעת הוראת שעה שתכליתה הארכה רוחבית של תוקף אישורים רגולטוריים שעתידים לפקוע בתקופה הקרובה ודחיית מועדים בהליך להטלת עיצום כספי. החוק שאושר מאריך ב-3 חודשים אישורים רגולטוריים שמועד תום התוקף שלהם חל בין ה- 10.3.2020-30.6.2020 וב-10 שבועות אישורי יבוא שמועד תום התוקף שלהם חלק בחודשים יולי ואוגוסט. יש חריגים לכלל זה שמפורטים בנוסח החוק ושדומים לאלו שהיו בתקנות שעת החירום.
כמו כן, החוק מאפשר לראש הממשלה, להאריך בצו, באישור הממשלה וועדת הקורונה את תוקף האישורים גם ב- 3 חודשים נוספים. 
מוזמנים לעיין בחוק בקישור הבא

לפניכם סיכום המגבלות והתנאים החלים על הפעלתם של העסקים בישראל, נכון ליום 7.7.2020.
ביום 7.7.2020 פורסם צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות) (שינוי התוספת לחוק) (מס' 2), התש"ף-2020 שמטיל איסורים ומגבלות בענפי תרבות ופנאי שיכנסו לתוקף ביום 7.7.2020 בעניינים הבאים:

 • אולמות אירועים, ברים, מועדונים, חדרי כושר ובריכות שחיה ציבוריות ייסגרו.
 • פעילות המסעדות - תותר ישיבה של מקסימום 20 סועדים בתוך מסעדה ועוד 30 סועדים בחוץ.
 • מופעי התרבות יופסקו (בתי קולנוע, תאטראות, מוסדות תרבות אחרים או מקומות לאריחת מופעים). 
 • פעילות מועדונים וברים בשטח המלון תופסק.
הגבלת התקהלות - על פי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה), תש"ף – 2020 התקהלות מותרת בשטח פתוח ובמבנה הוגבלה ל-20 אנשים במקום 50 אנשים. כלומר, מותרת שהיה של עד 20 אנשים באזור הפתוח לקהל (בשטח פתוח או במבנה) אלא אם כן, שטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם וביחס של יותר מאדם אחד לכל 7 מ"ר. (חנויות ועסקים בענפי המסחר, מקומות פתוחים לציבור שמותר להפעיל, קניונים ושווקים קמעונאים) כפי שיפורט בהמשך הסבר זה.
המגבלות והתנאים הקודמים ממשיכים להיות בתוף, והם  מתייחסים הן להעסקת עובדים והן לקבלת קהל ולצורך כך קיימים שני טופסי הצהרה: "תו סגול לקבלת קהל" עבור פתיחת חנויות ומסחר וקבלת קהל, אשר יישלח לרשות המקומית והעתק יישלח לבית העסק, ו"תו הסגול להעסקת עובדים" אשר נועד להעסקת עובדים במספר העולה על המגבלה של 30%. טופס זה יישמר אצל בעל העסק בלבד (לאחר שליחת הטופס השולח יקבל העתק במייל). ייתכן שיהיה עליכם למלא את שניהם.
לתשומת הלב! במסגרת התיקון של תקנות שעת חירום, הגבלת מספר עובדים, מיום 4.6.2020 הוכנסו מספר שינויים שמתייחסים ל"תו הסגול" להעסקת עובדים. העיקרי שבהם הוא ביטול הדרישה ממעסיק לבצע רישום של מספר הלקוחות והספקים, השוהים במקום העבודה וכן של מספר התשאולים בנוגע למדידת חום ומס' האנשים, שלא הותרה כניסתם בעקבות תשאול או מדידת החום. כלומר, מעסיק שאימץ את התו הסגול לא יידרש לבצע רישום כאמור. כמו כן, בנוגע לעבודה משרדית נקבע כי עובד ישב ככל האפשר בעמדה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע, ואם לא ניתן לספק עמדה כזו – העמדה והציוד האישי יעברו חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.
לכתבה המלאה

ביום 7.7.2020 פורסם תיקון לחוק הביטוח הלאומי (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון מס 216)(הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף 2020-לפיו הוארכה תקופת הזכאות לקבלת דמי אבטלה והוארכו ההקלות לקבלת דמי אבטלה בהתאם להודעת הביטוח הלאומי כדלקמן:
 
הארכת תשלום דמי האבטלה עד ל- 16.8 למי שנגמרו ימי הזכאות:
לגבי מי שנגמרו לו ימי האבטלה מ- 1.3.20 ואילך, וכן מי שנגמרו לו ימי האבטלה לפני 1.3.20 והפסיק לעבוד מ-1.3 עד 16.8 - תקופת הזכאות לדמי אבטלה תוארך עד ל-16.8.20.
לתשומת לב! המשך התשלום יהיה אוטומטי למי ששנת האבטלה שלו עדיין בתוקף, וגם למי שהסתיימה שנת האבטלה מ-1.3.20 ואילך.
כלומר, מובטלים שקיבלו דמי אבטלה בזמן המשבר, ושנת האבטלה שלהם הסתיימה לאחרונה, לא יצטרכו להגיש תביעה חדשה. הביטוח הלאומי נערך לחדש את התשלום באופן אוטומטי, אם טרם היתה חזרה לעבודה.
 
תשלום דמי אבטלה למי שסיים את ימי הזכאות שלו בחודשים ינואר ופברואר 2020:
לגבי מי שנגמרו לו ימי האבטלה בחודשים; ינואר או בפברואר 2020 ולא חזר לעבודה - יקבל דמי אבטלה החל מ- 1.7.20 עד 16.8.20.
לקבלת דמי האבטלה יש להתייצב אונליין באתר שירות התעסוקה.
לתשומת הלב! התשלום יהיה באופן אוטומטי למי שהתייצב בשירות התעסוקה, ואין צורך להגיש תביעה.
 
קיצור תקופת האכשרה לדמי אבטלה למי שפוטר עד 16.8:
מי שפוטר או שמעסיקו הוציא אותו לחל"ת מ- 1.3.20 עד 16.8.20, ויש לו לפחות 6 חודשי עבודה ב-18 החודשים האחרונים, יוכל להיות זכאי לדמי אבטלה. במקרה זה הזכאות היא למחצית ממספר הימים המרבי לימי האבטלה לעומת מי שצבר 12 חודשי עבודה (לפי הטבלה להלן).
לתשומת לב! ביטוח לאומי יבדוק שוב את התביעות שנדחו בשל אי צבירת תקופת אכשרה למי שהפסיקו לעבוד מ- 1 במאי 2020, ויעדכן את הזכאים.
 
מספר הימים המרבי לקבלת דמי אבטלה:
מספר הימים המרבי שניתן לקבל עבורם דמי אבטלה, נקבע בהתאם לגיל ומספר התלויים בך (בן זוג תלוי, בת זוג תלויה, ילד).
 

3  תלויים ויותר

עד 2 תלויים​

קבוצת גיל

 69 ימים

​ 25 ימים

עד 25​

 69 ימים

 34 ימים

 25 עד 28​

​ 69 ימים

​ 50 ימים

28  עד 35​

 87 ימים

 69 ימים

​ 35 עד 45

​ 87 ימים

​ 87 ימים

 45 ומעלה​

 

 

אנו שמחים לעדכן שבהמשך לפעילות לשכות המסחר החליטה ועדת הקורונה של הכנסת לאשר לקריאה שנייה ושלישית חקיקה ממשלתית, המאריכה באופן אוטומטי מגוון רחב מאד של אישורים רגולטוריים, כולל אישורי יבוא.

כזכור תקנות שעת חירום, האריכו תוקף של אישורי יבוא שתוקפם פג בין ה - 10.3 ל 10.5 בחודשיים. אושר לקריאה שנייה ושלישית חוק שמאריך ב-3 חודשים אישורים רגולטוריים שמועד תום התוקף שלהם חל בין ה- 10.3.2020-30.6.2020 וב-10 שבועות אישורי יבוא שמועד תום התוקף שלהם חלק בחודשים יולי ואוגוסט. יש חריגים לכלל זה שמפורטים בנוסח החוק ושדומים לאלו שהיו בתקנות שעת החירום.
כמו כן, החוק מאפשר לראש הממשלה, להאריך בצו, באישור הממשלה וועדת הקורונה את תוקף האישורים גם ב- 3 חודשים נוספים.
 
נוציא עדכון לגבי ההתפתחויות הללו בהמשך ומובן שרק הנוסח שיפורסם ברשומות הוא המחייב.
ב-23 ביוני 2020 פורסם עדכון לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף – 2020. תקנות אלו מטילות מגבלות על מספר העובדים המרבי שרשאי לשהות בו זמנית במקום עבודה, הן במקומות העבודה הציבוריים והן במגזר העסקי. התקנות מתייחסות לעסקים שפעילותם מותרת ואין היא מכשירה פעילות של עסקים שפעילותם נאסרה בצורה מלאה או חלקית מכוח תקנות שעת חירום.
תקנות אלו עודכנו פעמים רבות. המידע שלהלן מתייחס לנוסח העדכני של התקנות.

כהמשך למתווה החזרת עובדים למשק ביום 16.6.2020 פורסם ברשומות חוק מענק לעידוד התעסוקה המעניק תמריץ כספי למעסיקים שיעסיקו עובדים (כפי שיפורט להלן) במהלך החודשים אפריל עד אוקטובר 2020, או עובדים הזכאים למענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה או לדמי אבטלה או להבטחת הכנסה בגין חודש מאי 2020.
מענק החזרת העובדים ישולם ב- 4 פעימות; עד סך של 7500 ₪ (1875 ₪ לחודש) עבור כל עובד שהוחזר לעבודה החל מה-1 ביוני ועד סך של 3500 ₪ (875 ₪ לחודש) עבור כל עובד שהוחזר לעבודה בחודש מאי.
 
המועד הראשון להגשת בקשה למענק - בהתאם לחוק, ניתן להגיש בקשה לקבלת המענק, 30 ימים לאחר פרסום החוק, כלומר החל מיום 16.7.2020.
הערה: מבדיקה מול שירות התעסוקה, הטפסים הרלוונטיים יפורסמו בימים הקרובים. 
קישור לחוק מענק לעידוד תעסוקה כפי שפורסם ביום 16.6.2020

23.6.2020

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום פה אחד את בקשת שר האוצר, ישראל כ"ץ ורשות המסים לתקן את תקנה 3 לתקנות מע"מ, כך שיקבע כי מענק הסיוע לעסקים בשל השתתפות בהוצאות קבועות, לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו של העוסק הזכאי למענק ולכן לא יחול לגביו מע"מ.

החלטת הממשלה מס' 5015 קבעה את המענק לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה. סעיף 12(א) לחוק מע"מ קובע כי תרומה, תמיכה או סיוע אחר שיקבל עוסק ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו. יחד עם זאת, נקבע כי הוראה זו לא תחול על סוגי תקבולים שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת. 
לפיכך, פנה שר האוצר לוועדת הכספים עם הצעה לתקן את תקנה 3 לתקנות מע"מ ולקבוע כי המענק לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו של העוסק ולא יחול לגביו מע"מ. התיקון המוצע הוא בהוראת שעה מ-12.5.2020 ועד ל- 31.12.2021.
כזכור, בשבוע שעבר הודיעה רשות המסים כי עוסקים שכבר הוציאו חשבונית בגין קבלת המענק, יהיו רשאים לפעול לפי סעיף 23א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) ולהוציא הודעת זיכוי ולדווח בדוח התקופתי בהתאם.

עדכון מועד הגשת בקשות למענק הפעימה השנייה ע"י שכירים בעלי שליטה בחברות
לאור מורכבות מנגנון המענק לשכירים בעלי שליטה בחברות, נדרשת היערכות נוספת לתשלום המענק. לכן מועד פתיחת המערכת להגשת בקשות למענק הפעימה השנייה עד לסכום של 10,500 ₪, ע"י שכירים בעלי שליטה, נדחה, והיא  תיפתח ב-21.5.2020 בשעות הערב (במקום ב-18.5.2020).  
החברות עצמן יכולות, החל מה-12 במאי, להגיש בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות – הפעימה השלישית, עד לסכום של 400,000 ₪. 
 

ביום 27.3.2020 פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף – 2020 לפיהן, מי שעבר את גיל 67 ועבודתם הופסקה בשל פיטורים או הוצאתם לחופשה ללא תשלום, ביוזמת המעסיק יהיה זכאי למענק הסתגלות וזאת עד ליום  19.4.2020. ביום 24.4.2020 הוארכה תקופת הזכאות עד ליום 31.5.2020, כך שמי שמלאו לו 67 והוא פוטר או שמעסיקו הוציא אותו לחל"ת מ- 1.3.2020 עד 31.5.2020 לתקופה של 30 יום לפחות, יוכל להיות זכאי למענק הסתגלות, אם הוא עונה על תנאי הזכאות.

שימו לב, לגבי מי שחזר לעבודה יש לעדכן את הביטוח הלאומי בקישור זה

תנאי הזכאות למענק 

 1. בני גיל 67 ומעלה;
 2. תושבי ישראל לעניין חוק הביטוח הלאומי;
 3. עבודה כשכירים בתקופה של שלושה חודשים רצופים לפני החודש שבו הופסקה העבודה, בשל פיטורים או חל"ת;
 4. הפסקת העבודה ביוזמת המעסיק הינה ל-30 יום לפחות בעקבות משבר הקורונה;
 5. לחישוב תקופת החל"ת לחצו כאן

סכום המענק

סכום המענק שישולם הינו בהתאם להכנסה של הזכאי מפנסיה, כאשר קצבת אזרח ותיק לא נלקחת בחשבון לצורך חישוב המענק.

סכום המענק בעד חודש מרץ

מי שהוצא לחל"ת או פוטר החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.3.2020 יהיה זכאי למענק עבור חודש מרץ כדלקמן:

 1. מענק בסך 2,000 ₪ - למי שהכנסתו נמוכה מ-2,000 ₪ או אם אין לו הכנסה .
 2. מענק בסך 1,500 ₪ - למי שהכנסתו בין 2,000 ₪ ל-4,000 ₪.
 3. מענק בסך 1,000 ₪ - למי שהכנסתו בין 4,000 ₪ ל-5,000 ₪ .

מענק עבור חודש אפריל

המענק עבור חודש אפריל ישולם למי שהיה זכאי למענק במרץ ולא חזר לעבודה באפריל, או למי שהוצא לחל"ת למשך 30 יום או פוטר באפריל. המענק ישולם במהלך חודש מאי.

מענק עבור חודש מאי
המענק עבור חודש מאי ישולם למי שהיה זכאי למענק בחודש אפריל ולא חזר לעבודה במאי, או למי שהוצא לחל"ת למשך 30 יום או פוטר במאי.

סכום המענק בעד חודש אפריל ומאי

מי שהיה זכאי למענק בעד חודש מרץ ולא שב לעבודה עד ליום -19.4.2020 או מי שהוצא לחל"ת או פוטר עד ליום 19.4.2020, יהיה זכאי למענק בעד חודש אפריל כדלקמן:

 1. מענק בסך 4,000 ₪ - למי שהכנסתו נמוכה מ-2,000 ₪ או אם אין לו הכנסה
 2. מענק בסך 3,000 ₪ - למי שהכנסתו בין 2,000 ₪ ל-3,000 ₪ .
 3. מענק בסך 2,000 ₪ - למי שהכנסתו בין 3,000 ₪ ל-4,000 ₪.
 4. מענק בסך 1,000 ₪ - למי שהכנסתו בין 4,000 ₪ ל- 5,000 ₪.

אופן הגשת הבקשה למענק

אין צורך להתייצב בשירות התעסוקה, ואין צורך לצרף אישור מעסיק על הפסקת עבודה או אישורי פנסיה . ניתן להגיש בקשה למענק באחת מהדרכים האלה:

נשים מגיל 62 עד גיל 67

לעניין זכאות לדמי אבטלה לנשים מגיל 62 - 67 שפוטרו או שהוצאו לחל"ת וזכאיות לקצבת אזרח ותיק יהיו זכאיות לקצבה הגבוהה מבין השתיים. מומלץ להגיש תביעות לשתי הקצבאות והמוסד לביטוח לאומי יעדכן על הקצבה הגבוהה ביותר.

 

להגשת הבקשה באתר המוסד לביטוח לאומי - לחץ כאן

מצ"ב תקנות שעת חירום - מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה

כזכור ביום 17.3.20 פורסמה ברשומות הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה - התמודדות עם נגיף הקורונה החדש).

ההודעה התירה להעסיק עובדים עד 14 שעות ביממה עד 8 פעמים בחודש ובלבד שבשבוע עבודה העובד לא יועסק מעל ל- 67 שעות (כולל שעות נוספות) ושמכסת השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות. ההיתר ניתן לתקופה של 60 ימים.


לפיכך, החל מיום 17.5.2020 העסקת עובדים בשעות נוספות, במספר העולה על המותר (עד 16 שעות נוספות בשבוע ועד 12 שעות עבודה ביום כולל שעות נוספות) מחייבת קבלת היתר פרטני להעסקה בשעות נוספות ממשרד העבודה באמצעות אגף ההסדרה. את הטפסים והמסמכים הנדרשים להיתר יש להגיש בהתאם למפורט בקישור להגשת בקשה לקבלת היתר העסקה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית

ביום 11.5.2020 פורסם תיקון לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(הוראות מיוחדות לעניין ביטוח לאבטלה), התש"ף – 2020. בהתאם לתיקון הוארכה התקופה בגינה נתנו הקלות בנוגע לזכאות לקבלת דמי אבטלה בעניינים הבאים; קבלת מקדמה, תקופת האכשרה המקוצרת של 6 חודשים והוספת ימי אבטלה למי שנגמרו ימי הזכאות לאבטלה. להלן המצב העדכני בנוגע להקלות לקבלת דמי אבטלה.

תנאים לקבל דמי אבטלה בחופשה ללא תשלום לפי תקנות אלה:

 1. הוצאה לחל"ת ביוזמת המעסיק לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות;
 2. אין זכאות לשכר בתקופת החל"ת

תשלום מקדמה על חשבון דמי אבטלה:
מי שהגיש תביעה לדמי אבטלה מיום 1.3.20 עד ליום 31.5.20 והליכי הרישום בתביעתו לדמי אבטלה טרם הסתיימו, המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם מקדמה עד לסכום של 8,000 ₪ בעד חודש אפריל ומקדמה בסכום שלא יעלה על 8,000 ₪ בעד חודש מאי.
 
תקופת אכשרה של 6 חודשים לצורך קבלת דמי אבטלה:
מי שהפסיק לעבוד, בשל פיטורים או חופשה ללא תשלום עקב משבר הקורונה, בתקופה שמיום 1 במרס עד ליום 30 באפריל 2020 ולא השלים תקופת אכשרה של 12 חודשי עבודה אך צבר 6 חודשי אכשרה, יהיה זכאי למחצית מתקופת הזכאות לדמי אבטלה כדלקמן:

 1. למי שמלאו 45 שנים, או 35 שנים ויש לו 3 תלויים – 87 ימים;
 2. למי שמלאו 35 שנים, או למי שטרם מלאו 35 ויש לו 3 תלויים, - 69 ימים;
 3. בני גיל 25-28 שנים – 34 ימים;
 4. למי שטרם מלאו 25 שנים – 25 ימים;
 5. חייל משוחרר או מתנדב בשירות לאומי, שזכאותם לדמי אבטלה החלה לאחר שנה מתום מועד שירותם, יהיו זכאים ל- דמי אבטלה של 35 ימים ובתנאי שזכאותם לדמי אבטלה היא רצופה והחלה לפני תום השנה ממועד שחרורם.

יובהר כי לצורך מניין תקופת אכשרה ניתן להביא בחשבון חודשים נוספים שאינם חודשי עבודה דווקא.
לתשומת לב! - הקלה זו הוגבלה לתקופה שמיום 1 במרס עד ליום 30 באפריל 2020.

הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה:
מי שמימש את מלוא זכאותו לדמי אבטלה בתקופה שמיום 1 במרס 2020 – עד ליום 31 במאי 2020, או מי שמימש את מלוא זכאותו לדמי אבטלה לפני התקופה כאמור ועבודתו הופסקה במהלך תקופה זו, ימשיך לקבל דמי אבטלה עד ליום 31 מאי 2020.
ההארכה הינה אוטומטית למי שסיים את שנת האבטלה שלו (שנה מהיום בו התייצב לראשונה בשירות התעסוקה) אם הסתיימה שנת האבטלה יש להגיש תביעה חדשה.

מצ"ב קובץ תקנות מלא

 

אתמול פורסם ברשומות תיקון משמעותי לתקנות הגבלת פעילות. לפניכם סקירה על עיקרי השינויים מנקודת המבט של המגזר העסקי.
קישור לתיקון התקנות כפי שפורסם ברשומות
 • בוטלה תקנה 2, כך שהמשמעות היא שכעת ניתן לצאת מהבית לכל מטרה, ואין עוד רשימה סגורה של מטרות.
 • שש ההוראות של אחריות מעסיק מכוח תקנה 3א' לא השתנו, למעט הקלה בעניין המעלית, לפיה במקום עבודה המצוי במבנה של למעלה מ-5 קומות – ייסעו במעלית מקסימום מחצית ממספר הנוסעים המותר, אלא אם מדובר באנשים הגרים באותו מקום (למשל בני משפחה העובדים בעסק וגרים באותו בית). על המעסיק להציב שלט בכניסה למעלית לעניין כמות הנוסעים המותרת.
 • שונתה תקנה 5 (א) לעניין המקומות האסורים לפעילות, כך שכעת ניתן (בכפוף למגבלות שלהלן, בתקנות ובצו בריאות העם) להפעיל גם קניונים, מכון כושר, גן חיות, ספארי, פינת חי, ספרייה, עסק לטיפול לא–רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת, ושווקים.
למעשה, המקומות היחידים שנותרו אסורים הם: דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, פארק מים, בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, מוזיאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, גני שעשועים ומתקני שעשועים, מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, ומקום שיש בו אטרקציה תיירותית.
לעניין בריכת שחייה תותר הפעלת בריכת שחייה לצורך אימון של ספורטאי תחרותי בהתאם להוראות המנהל ותותר הפעלת בריכה טיפולית כהגדרתה להלן לצורך טיפול במים כאמור בה. "בריכה טיפולית"- כהגדרתה בתקנה 21.1.1.1 לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות).
 • נוספה תקנה (3א1) המעגנת 10 חובות של מחזיק של מקום הפתוח לציבור, שפעילותו לא נאסרה, בלי לגרוע מהוראות תקנה 3א' המפרטות אחריות כללית של מעסיק.
כאשר ההגדרה של "לקוח" היא - לרבות מקבל שירות או מבקר במקום הפתוח לציבור, לפי אופי המקום;
"מחזיק" של מקום - לרבות בעלים, מפעיל ומי שחייב ברישיון על פי דין
"מקום הפתוח לציבור" - מקום תחום המנוהל על ידי מחזיק והפתוח לקהל הרחב, לרבות מקום שהכניסה אליו בתשלום, בין שהוא מצוי במבנה ובין בשטח פתוח, ולמעט כל אלה:
(א.) מקום שפעילותו הוסדרה מכוח תקנה 5 (ב) - (בין היתר בית אוכל ומגוון סוגי חנויות).
(ב.) מקום עבודה שעוסקים בו בעבודות בינוי או תשתית, שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור (תקנה 2 (ג) לתקנות הגבלת עובדים).
(ג.) מקום שחלה עליו תקנה 2 (י) לתקנות הגבלת עובדים, קרי, מקום עבודה שתחום פעילותו מפורט בתוספת הראשונה, בתנאים המנויים שם (מדובר בעסקים בענפים המוחרגים, שהוגדרו בתקנות כחיוניים)
(ד.) מעסיק שהחיל על עצמו את כללי התו הסגול מכוח תקנות הגבלת עובדים.
(ה.) גוף המנוי בתקנה 4 (ב) לתקנות הגבלת עובדים (מדובר בגופים ציבוריים, כגון צה"ל, המשטרה, ארגוני בריאות, חינוך ורווחה ועוד).
(ו.) מקום ציבורי שניתן בו שירות בריאות.



א. הסבר על מנגנון הפיצוי לעסקים עד 20 מיליון ₪ - עצמאים ושכירים בעלי שליטה בחברת מעטים

הממשלה אישרה ביום 24.4.2020 את תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים). תקנות אלו מעגנות את הפעימה השנייה במענק הסיוע המורחב לעצמאים ומתווה תכנית לסיוע מורחב לעצמאים ועסקים קטנים בסך של 8 מיליארד שקל.
תכנית הסיוע כוללת מענק השתתפות בהוצאות קבועות, שיוכל להגיע עד לסך של 400,000 שקל לעסק, כתלות במידת הירידה בפעילותו, וכן את הפעימה השנייה במענק הסיוע המורחב לעצמאים, במסגרתו עצמאים יהיו זכאים למענק בגובה 70% מההכנסה החייבת שלהם, ועד 10,500 שקל.

קישור לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים)

משרד האוצר פרסם אתמול הודעה על כך שהקרן להעמדת הלוואות בערבות המדינה לעסקים גדולים יוצאת לדרך.
הקרן תעניק הלוואות באמצעות בנקים וגופים מוסדיים, שיבחרו להצטרף לקרן, לעסקים בעלי מחזור של 200 מיליון שקל ומעלה בענפים שנפגעו ממשבר הקורונה. 

בדומה לקרן ההלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים בינוניים, גם כאן תינתן תקופת חסד של 12 חודשים על ההלוואה.

פריסה – עד 5 שנים ועוד גרייס של  12 חודשים

 • סכום ההלוואה עד 8% מהמחזור השנתי, ולא יותר מ 100 מיליון שח (עבור חברות הייטק יהיה סכום ההלוואה 8% מהמחזור או 8% מסך הוצאות מימון, לפי הגבוה מבין השתיים אך לא יותר מ 100 מיליון ₪).
 • עלות – ההלוואות ניתנו ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה
 • פיקדון – עד 5% בלבד
 • מתן תשובה לבקשת ההלוואה - תוך 7 ימי עסקים

תנאי סף:

 • העסק רשום בישראל כחברה, אגודה שיתופית או עמותה
 • מחזור העסקיים בשנה שקדמה לבקשה עולה על 200 מיליון ₪
 • העסק מעסיק לפחות 100 עובדים בישראל
 • העסק נקלע לקשיים תזרימיים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה
 • לפחות 50% מהנכסים היצרניים או הקניין הרוחני של העסק רשומים בישראל
 • העסק לא קיבל הלוואה בקרן לעסקים קטנים ובינוניים להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה.

להגשת בקשה לקרן באתר משרד האוצר לחצו כאן


הממשלה אישרה ביום 24.4.2020 את תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים). תקנות אלו מעגנות את הפעימה השנייה במענק הסיוע המורחב לעצמאים ומתווה תכנית לסיוע מורחב לעצמאים ועסקים קטנים בסך של 8 מיליארד שקל.
תכנית הסיוע כוללת מענק השתתפות בהוצאות קבועות, שיוכל להגיע עד לסך של 400,000 שקל לעסק, כתלות במידת הירידה בפעילותו, וכן את הפעימה השנייה במענק הסיוע המורחב לעצמאים, במסגרתו עצמאים יהיו זכאים למענק בגובה 70% מההכנסה החייבת שלהם, ועד 10,500 שקל.

קישור לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים)

1.   מתן המענק לעסקים שמחזור עסקיהם בין 18,000 ₪ ל 20 מיליון ₪ בשנה.
2.   ירידת מחזור עסקאות בלמעלה מ 25% בחודשים מרץ אפריל 2020 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 
ישנם מספר תנאי בסיס לבקשת המענק:
1.   העסק הגיש דוח תקופתי לפי סעיפים 67 או 67א לחוק מעמ לתוקפה המדוברת.
2.   הוא ניהל פנקסים לשנת 2019.
3.   פנקסיו לא נמצאו כבלתי קבילים בקביעה שאינה ניתנת לערעור.
הגשת הבקשה תהיה בתוך 90 יום מיום 12.5.2020 
המנגנון מורכב ביותר:

מענק לעסקים שמחזור עסקאותיהם מתחת ל 300,000 ₪:

מחזור עסקאות לשנת 2019    סכום מענק חדש פעמי 
0-100,000 700
100,000-200,000 1875
200,000-300,000 3025
 
 




מענק לעסקים שמחזור עסקאותיהם בין 300,000 ₪ לבין 20 מיליון ₪ בשנה
.

חברה שמחזור עסקאותיה לשנת 2019 מעל 300,000 ₪ ינתן מענק בהתאם להיקף שיעור ירידת מחזור העסקאות וביחס לנוסחת חישוב אשר מגלמת מקדם המשקף את ההוצאות הקבועות בעסק בממוצע.
 
לפי הפירוט הבא:

שיעור ההכפלה    שיעור הירידה במחזור   
0.1 25%-40%
0.2 40%-60%
0.35 60%-80%
0.5 מעל 80%
 






מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות
:



 
הנוסחה לחישוב המענק המגיע לחברה:
התוצאה המתקבלת מהתחשיב למעלה ולא יותר מ 0.3, מוכפלת בשיעור ההכפלה לגבי עוסק שמחזור עסקיו בין 300,000 לבין 1,500,000 שיעור השווה ל 0.3 מסחר סיטונאי ותחנות דלק – לא יותר מ 0.075
שיעור המענק מוגבל לסכום של 400,000 ₪
 
כך לדוגמא:
· עסק שמחזור עסקיו בשנת 2019 1,500,000 ₪ והיה סגור בחודשים מרץ אפריל
תשומות שוטפות – 50%
שכר – 20%
יקבל 37,500 ₪ מענק שהם 15% מהמחזור שהוא הפסיד
· עסק שמחזור עסקיו 1 מיליון ₪ והיה סגור
תשומות – 50%
שכר – 30%
יקבל 25,000 ₪
הנכם מוזמנים לקבל ייעוץ ראשוני מיועצי הלשכה בתחום המימון לגבי זכאותכם הצפויה למענק הממשלתי – לתאום שיחת ייעוץ עם אחד מיועצי הלשכה המומחים בתחום נא פנו במייל לאורלי מסניק רכזת השירות לחבר:
orly@haifachamber.org.il או בטל': 058-4302105
 
הערות:
1.   לא כולל שיפוי ארנונה.
2.   לא ברור האם יכלול את השיפוי האישי של בעל העסק בסכום של 6,000 ₪ או 10,500 ₪.
 

לפניכם קובץ, שהוכן באיגוד לשכות המסחר,  לחישוב סכום המענק לעסקים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה - הקובץ בנוי על נוסחה המבוססת על נתוני ההכנסות וההצאות של העסק כפי שפרסם משרד האוצר. המענק מיועד לעסקים עם מחזור מכירות של מעל 18,000 ש"ח ועד 20,000,000 ש"ח בשנת 2019. בעל העסק יזין את הנתונים בקובץ ועל בסיס אלה תתקבל תוצאה של המענק הצפוי.

לקובץ אקסל לחישוב סכום המענק לעסקים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה לחץ כאן


ב-2 במאי 2020 פורסם תיקון נוסף לתקנות שעת חירום הגבלת מספר העובדים, שנכנס לתוקף ב-3 במאי 2020.

התיקון הזה עוסק ברובו במגזר הציבורי ומשרדים ממשלתיים, ובין היתר, אפשרו גם להם להחיל "תו סגול".
בכל מה שנוגע לעסקים במגזר הפרטי, אלה עיקרי השינויים המרכזיים, (אשר אינם רלוונטיים לעסקים המנויים בתוספת הראשונה, קרי הענפים המוחרגים) :
(1.) הגדירו כלל אחיד וקבוע בנושא של קבלת קהל (עד עכשיו הייתה פריבילגיה עבור אלה שהחילו על עצמם תו סגול) והכלל הוא:
מעסיק יאפשר קבלת קהל במקום העבודה, רק אם לא ניתן לספק את השירות מרחוק באמצעים חלופיים, לרבות באמצעים דיגיטליים, ובלבד שיווסת כניסת הלקוחות למקום העבודה כך שיתקיים אחד מאלה:

 • בכל עת לא ישהו במקום העבודה לקוחות ביחס של יותר משני לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות.
 • בכל עת לא ישהו אנשים באזור מתן השירות ללקוחות, ביחס של יותר מאדם אחד לכל 15 מ"ר.
  זאת כאשר אין בהוראות אלו כדי לגרוע מתנאים מקלים יותר אם נקבעו למעסיק מסוים מכוח תקנות הגבלת פעילות או צו בריאות העם.
  נזכיר כי הוראה זו אינה חלה על הענפים המוחרגים, אלא אם זה מפעל תומך ביטחון או תעשייה בטחונית, לפי האמור בתקנה 2(י).

(2.) הורחבה תקנה 2ב (ב) כך שכל מעסיק שמחיל על עצמו את התו הסגול לא יאפשר כניסה ושהייה של עובד למקום העבודה אם זה יביא להפרת הכללים המפורטים בתוספת השנייה לתקנות (רלבנטית למי שאינם ענפים מוחרגים מהתקנות ובחרו להעסיק למעלה מ-30% מהעובדים בו זמנית)

(3.) בתוספת השנייה (הרלוונטית לעסקים שאינם ענפים מוחרגים בהתאם לתוספת הראשונה ושבחרו להחיל את התו הסגול ולפעול מעבר למגבלת ה– 30%) חלו השינויים הבאים:

 • נוספה חובת מעסיק אשר עובדיו עובדים במשמרות – לשבץ ככל האפשר את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת, וכן החובות בקשר עם עטיית מסיכות מכוח צו בריאות העם.
 • הובהר כי ניתן לקיים פגישה מקצועית של עד 8 אנשים (להבדיל מעובדים) בחדר שגודלו עולה על 20 מ"ר.
 • קביעת מתכונת העסקה לעובדים מהבית: מעסיק יקבע, לגבי עובדים שעל פי שיקול דעתו יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה, מתכונת העסקה אשר תאפשר לעובדים אלה לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה, והכול בכפוף לצורכי העבודה וליכולתו של המעסיק ליישם מתכונת עבודה כאמור.
 • נמחק סעיף 9 המגביל כניסה של עובד שגילו 67 ומעלה.
 •  
 • יובהר כי מגבלות אלו אינן רלוונטיות לעסקים שפעילותם מוסדרת לפי התוספת הראשונה של תקנות אלו - הענפים המוחרגים כאמור לעיל.

(4.) תוקף התקנות הוארך עד ליום 31.5.2020

קישור לתיקון התקנות כפי שפורסם ברשומות

ביום 19.4.2020 התבצע תיקון לתקנות בו תוקנה התוספת השנייה כך שתקנות אלה חלות גם על קנסות הניתנים על ידי הרשויות המקומיות.
ביום 1.5.2020 התבצע תיקון לתקנות בו נקבע כי תחולת התקנות יהיו למשך 34 ימים מיום התחילה ולא 21 ימים. כלומר תקנות אלה יהיו בתוקף עד ה-14.5.2020.
יש לציין כי לאור פניית איגוד לשכות המסחר למשרד המשפטים התקבל אשרור לכך כי התקנות הללו חלות גם על הסבת דוחות חניה ותנועה.

קישור לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים לתשלום קנסות) (תיקון), 1.5.2020

קישור לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים לתשלום קנסות) (תיקון), 19.4.2020

 

ביום 10/4/2020 פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים לתשלום קנסות), התש"ף- 2020

קישור לתקנות דחיית מועדים לתשלום קנסות

חשוב לשים לב למספר דברים:

 1. התקנות חלות רק על הקנסות המנויים בתוספת הראשונה לתקנות ולא חלות על הקנסות המנויים בתוספת השנייה (למשל קנסות מכוח הפרה של תקנות שעת חירום בשל וירוס הקורונה). לכן בשלב ראשון בדקו האם הקנס שעליכם לשלם מנוי בתוספת הראשונה ואינו חלק מהרשימה בתוספת השנייה.
 2. אם התווסף פיגור לקנס – תבוטל התוספת. מי ששילם תוספת פיגור יהא זכאי להחזר.
 3. אם נקבע בגזר דין כי הקנס ישולם לשיעורין ומועד תשלום חלק מהקנס חל בתקופה הקובעת – על המשלם לשלוח הודעה בכתב לרשות שלה יש לשלם את הקנס על רצונו בדחיית המועד.
 4. אם נקבע בחוק מועד להגשת בקשה לביטול קנס או להישפט על עבירה והמועד חל בתקופה הקובעת – מועד זה יידחה עד תום תוקף התקנות.
 5. דחיית מועד ביצוע של מאסר במקום קנס (למעט חייב שהוא אסיר שפוט).
אושר מענק הסתגלות נוסף לחודש מאי לעובדים מעל גיל 67 שפוטרו או שהוצאו לחל"ת לפני חודש מאי
 
הממשלה אישרה את הצעת משרד האוצר להמשך מתן מענק ההסתגלות המיוחד לבני 67 ומעלה שאיבדו את מקום עבודתם בעקבות משבר הקורונה
בהתאם לכך הוחלט על מענק נוסף בחודש מאי של עד 4000 שקלים למפוטרים מחודשים קודמים.
 הממשלה אישרה את תכנית הסיוע המורחבת לעצמאים ועסקים קטנים בסך 8 מיליארד שקל הכוללת.
.1 מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים קטנים בסך של 2.5 מיליארד שקל מענק ייעודי לעסקים קטנים (עד מחזור של 20 מלש"ח), שמחזור המכירות שלהם נפגע משמעותית בחודשים מרץ-אפריל כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה במטרה לסייע בכיסוי ההוצאות הקבועות. המענק יינתן גם לעמותות שמוגדרות כמוסד ציבורי זכאי. המענק ישולם על-ידי רשות המסים החל מחודש מאי.
.2 מענק סיוע ייעודי לעצמאים בסך של 8.2 מיליארד שקל בהמשך לפעימה הראשונה ששולמה בחודש אפריל, יועבר מענק סיוע ייעודי מורחב לעצמאים שמחזור המכירות שלהם יירד בהיקף של %25 לפחות בחודשים מרץ-יוני. הזכאות הורחבה גם לשכירים בעלי שליטה ועצמאים בעלי הכנסה חייבת של עד 1 מיליון שקל בשנה. המענק יעמוד על %70 מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת, ועד לסכום של 10,500 שקל. ניתן יהיה להגיש בקשות למענק דרך רשות המסים החל מהשבוע הראשון של חודש מאי.

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה פרסם ב-16 באפריל דו"ח מקיף על מצב הסחר והכלכלה במדינות העולם הרלבנטיות לסחר עם ישראל. בין עיקרי הדברים:
 
1. סין ממשיכה לדווח על חזרה לשגרת ייצור ומצביעה על היקפי ייצור של למעלה מ-9%.
2. מגבלות על הייצוא - יש לשים לב לדיווחים המגיעים מרומניה ורוסיה ביחס למגבלות על יצוא מזון ומוצריהם ולשיח סביב מגבלות אלה שמתקיים בארה"ב.
3. הרשויות בסין מדווחת על עלייה משמעותית במספר טיסותהמטען, שיצאו ונכנסו לנמלי האויר של סין. כמו כן, דווח על עליה בפעילות ההובלה היבשתית ע"י רכבות משא בחודש מרץ ב-5%.
4. קוריאה הדרומית מבטלת את הסדרי הכניסה החופשיים ללא ויזה באופן זמני מכל המדינות שאסרו על כניסתם של אזרחים קוראנים ובכללן ישראל.
5.  ישנן מדינות שהקשיחו את אכיפת מדיניות הבידוד ובהן הונג קונג וקוריאה הדרומית.
 
לקריאת הדו"ח במלואו לחץ כאן 
ב- 12 באפריל 2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה במקרה של הארכת תקופת החל"ת לעובד שנמצא בחל"ת, אין צורך בדיווח לביטוח לאומי על כך. תקופת החל"ת תוארך באופן אוטומטי. עוד פורסם כי בימים הקרובים תעלה לאתר האינטרנט מערכת, שבה יהיה ניתן לדווח לביטוח לאומי על מועד החזרה לעבודה. בכל מקרה, יש להבהיר כי מבחינת יחסי עבודה עדיין חלה על המעסיק החובה למסור לעובד הודעה על הארכת תקופת החל"ת, אם המעסיק מעוניין בהארכתה.  
 
1 באפריל 2020
 

בהמשך להודעתנו מאתמול על השינויים הצפויים בתקנות הגבלת מספר העובדים במקומות עבודה, פורסם אתמול התיקון לתקנות אלו. 

 תקנות "הגבלת מספר העובדים" נכנסו לתוקף ב-22 במרץ 2020. העדכון הנוכחי יהיה בתוקף עד ה-16 באפריל 2020.

עיקרי המגבלות על המגזר העסקי בתקנות הגבלת מספר העובדים לאחר העדכון - בקישור למטה:

משרד האוצר הודיע על עדכון במסלול המיוחד להתמודדות עם נגיף הקורונה עבור עסקים קטנים ובינוניים.
במסגרת המסלול ניתן לקבל הלוואות בנקאיות להון חוזר בתנאים הבאים:
• 
זמני טיפול קצרים - עד 7 ימי עסקים ע"י הבנק.
• 
מחירי ריבית נמוכים - תשלום מלא של הריבית בשנה הראשונה ע"י המדינה, החל מהשנה השנייה ואילך ריבית פריים + 1.5

• דרישת בטוחות מופחתת - 5% מסכום ההלוואה.
• 
פריסה ל-5 שנים.
• 
תקופת גרייס מוגדלת לעד 12 חודשים.

• הגשת הבקשה הינה ללא עלות.
• פישוט התהליכים - הטפסים למילוי קוצרו ויוגשו ישירות לבנקים.
 
סכום ההלוואה המקסימלי הוא 500,000 ש"ח או 8% מהמחזור השנתי האחרון (הגדול מבינהם) ועד לסכום של 20 מיליון ש"ח.
  
ניתן להגיש בקשה בקישור הבא: קרן הלוואות בערבות המדינה

ח"כ שרן השכל בביקור בלשכת המסחר חיפה: יש להוריד למינימום את הבירוקרטיה, הרגולציה והמיסוי לעסקים"