למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > נכנסו לתוקף תקנות הגבלת פעילות שיווקית לצרכנים

12/01/2023

תיקון 61 לחוק הגנת הצרכן, יצר את סעיף 16ב, הקובע הקמתו של מאגר להגבלת פניות שיווקיות וניהולו ע"י הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן.

בהמשך לתיקון זה, הותקנו תקנות המסדירות את הקמת המאגר, שבו יוכלו צרכנים שאינם מעוניינים בקבלת פניות שיווקיות, לעדכן את מספר הטלפון שלהם כך שעוסקים יהיו מנועים מלפנות אליהם בפניות שיווקיות..

התקנות שנכנסו לתוקף ב-1 בינואר 2023, חלות על פניות שיווקיות המבוצעות ע"י עסק לצרכן, בנוגע לשירות או מוצר לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי- 

"פנייה שיווקית – פנייה של עוסק לצרכן באמצעות שיחה למספר הטלפון שלו במטרה להתקשר בעסקה, בין תוך כדי הפנייה ובין במועד מאוחר יותר,
ובכלל זה הצעה לקבל נכס או שירות ללא תמורה, בהנחה או תוך מתן הטבה"
"שיחה - לרבות שיחה בתקשורת אלקטרונית"

לעניין פניות שיווקיות המבוצעות בין עסק לעסק, הביעה הרשות להגנת הצרכן את עמדתה כלהלן:
"אם לדוגמא, עוסק כהגדרתו בחוק פונה לעוסק אחר באמצעות מספר טלפון המפורסם כמספר טלפון של עוסק, על מנת להציע לו שירות עסקי באופן מובהק, כך שאין האמור בפנייה של עוסק לצרכן כהגדרתו בחוק ואין האמור בפנייה בנוגע לעסקה כהגדרתה בחוק, אזי פנייה זו אינה פנייה שיווקית בהתאם לסעיף 16ב לחוק ולפיכך מותרת".

 עפ"י הקבוע בתקנות, על עוסקים הנוהגים לבצע פניות שיווקיות לצרכנים, ליצור התממשקות עם המאגר של הרשות להגנת הצרכן, לשם בדיקת מספרי הטלפון אליהם מעוניינים העוסקים להתקשר, על מנת לוודא אילו מהמספרים אינם מעודכנים במאגר ועל כן, ניתן להתקשר אליהם.
לצורך כך יש לבצע התחברות דרך "הזדהות לאומית", הנהוגה במשרדי ממשלה רבים לשם זיהוי ואבטחת העסקים.
להלן קישור לפרטים והנחיות כפי שמעודכנים באתר הרשות להגנת הצרכן.

לנדרשים לסיוע או לנתקלים בבעיות בתהליך ההתממשקות, ראו להלן קישור לטופס פניה בבקשה לקבלת סיוע טכני.

לאור עיכוב בהעלאת המערכת וקשיים של עוסקים בהתממשקות למאגר, הודיעה הרשות על דחיית אכיפה של 3 שבועות עד ל-22 בינואר 2023.