למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > פיצויים לעסקי התיירות בצפון

19/04/2023

פיצויים לעסקי תיירות בצפון – הודעת רשות המסים

ביום חמישי ה-6 לאפריל 2023, נורו רקטות לצפון הארץ ונשמעו אזעקות ברחבי הגליל המערבי.
הסלמת המצב באזור הצפון, הביאה לביטולי הזמנות בבתי מלון ובבתי הארחה באזור במהלך סוף השבוע בין התאריכים  06 לאפריל 2023 ועד לתאריך 08 לאפריל  2023 כולל. 
רשות המסים מודיעה כי בהתאם לחוק ולתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973(להלן: "התקנות"), ניזוק מיישוב ספר כהגדרתו בתקנות, שעיסוקו בענף המלונאות ויחידות אירוח, יהא זכאי בכפוף לתנאים המצטברים הבאים לתבוע פיצויים בשל נזק עקיף בגין ביטולי הזמנות, באזור צפון הארץ שבו נשמעו האזעקות, המתייחסים לסוף השבוע בתאריכים 06.04.2023 ועד 08.04.2023 כולל .

 

התנאים לקבלת הפיצוי:

הניזוק הינו עוסק שעיסוקו בענף המלונאות ויחידות אירוח ומקום עסקו בישוב ספר כהגדרתו בתקנות .
העסק נמצא בישוב ספר כהגדרתו בסעיף 35 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961
הישוב בו נמצא העסק מצוי בטווח האזעקות ונפילת הרקטות שאירעו בתאריך 06.04.2023 – 08.04.2023
הנזק נגרם בשל ביטולי הזמנות קיימות, החל מיום 06.04.2023,  של חדרי מלון ו/או חדרי אירוח ו/או בתי מרגוע ו/או פנסיון כתוצאה מקשר סיבתי ישיר למצב הביטחוני ובכפוף להמצאת אסמכתאות להתקיימות תנאי זה.
הפיצויים יינתנו אך ורק בגין ביטולים באזור האמור  המתייחסים לסוף השבוע שחל בתאריכים 06 אפריל 2023 ועד 08 באפריל 2023 (כולל) .
יובהר כי, התנאים שצוינו לעיל הינם תנאים מצטברים וכי על הטוען לנזק, כאמור, לעמוד בכל אחד מתנאים אלו.

 

הגשת בקשה לפיצויים:

הגשת תביעה במסלול האדום תתאפשר החל מיום 18 באפריל 2023. תביעה תוגש תוך 90 יום החל מיום זה.
התביעה תוגש בטופס מקוון באתר רשות המסים ותכלול את מלא הפרטים הדרושים והצרופות ככל שנדרש לצרפן, לשם בחינת עמידתו של המבקש בתנאי הזכאות ולשם תשלום הפיצויים.
ככל שיידרשו מסמכים לצורך בדיקת תנאי הזכאות ותשלום הפיצויים, רשאית רשות המסים לבקשם ומגיש התביעה יהא מחויב להמציאם בתוך זמן סביר.
לכל תביעה יש לצרף את המסמכים הבאים: העתק מההזמנות שבוטלו ואסמכתאות  באשר לסיבת הביטול, אופן חישוב הנזק הנטען הכולל התייחסות להוצאה הנחסכת, דו"ח רווח והפסד לשנת 2022.

 

להודעה הממשלתית:

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/pa180423-1