למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > חקיקה בנושא תשלום עבור ימי הבידוד - החל מה-1 באוקטובר

03/12/2020

ב- 19 בנובמבר פורסם חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף קורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התש"ף-2020, המסדיר את נושא התשלום לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל חובת בידוד, וקובע הוראות לגבי פיצוי למעסיקים, החל מיום 1 באוקטובר 2020 ועד ליום 31 במרץ 2021.

נקבע בהוראות החוק, כדלקמן:
 

תשלום לעובדים בגין ימי בידוד

עובד יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד בהתקיים כל התנאים הבאים:

  1. הוא נעדר מעבודתו משום שחלה עליו חובת בידוד או משום שהוא שוהה בבידוד בשל חובת בידוד שחלה על ילדו. "ילד" של עובד מוגדר בהוראות החוק כמי שטרם מלאו לו 16 שנים או אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי כאמור בסעיף 1ב לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) התשנ"ג-1993 או ילד או אדם עם מוגבלות כאמור השוהה אצל עובד שהוא הורה במשפחת אומנה.
  2. הוא מסר דיווח על בידוד לפי צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן: "צו בידוד בית") למשרד הבריאות והמציא למעסיקו העתק מהדיווח האמור.
  3. הוא שהה בבידוד לפי צו בידוד בית.

 

עובד לא יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד במקרים הבאים:

  1. עובד שנדרש לשהות בבידוד בשל הגעתו לישראל ממדינה אחרת, אלא אם כן, העובד נסע למדינה אחרת מטעם המעסיק ומתקיימות לגביו ההוראות, דהיינו חלה עליו חובת בידוד, הוא מסר דיווח על הבידוד ושהה בבידוד. 
  2. עובד שחלה בקורונה, ולפיכך זכאי לתשלום דמי מחלה על חשבון ימי מחלתו הצבורים בהתאם להוראות חוק דמי מחלה.
  3. עובד השוהה בבידוד, ועבד אצל מעסיקו בשכר בתקופת הבידוד, לא יהיה זכאי לדמי בידוד מהמעסיק ולא יופחתו לו ימי מחלה בעד פרק הזמן בתקופת הבידוד, שבו עבד.
להמשך קריאה לחצו כאן