למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > תשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בחופשה ללא תשלום בהתאם לחוק הביטוח הלאומי - הבהרות

02/09/2021

ביום 1.8.2021 פורסם חוזר מאת המוסד לביטוח לאומי - מנהל ביטוח וגבייה - אגף גבייה ממעסיקים, ובו הבהרות בנושא חובת מעסיק לתשלום דמי ביטוח ודמי בריאות בתקופת חל"ת.

עובד, הנמצא בחופשה ללא תשלום, מבוטח בחודשיים הקלנדריים הראשונים מבוטח בכל ענפי הביטוח לרבות בענף אבטלה ולמעט פגיעה בעבודה ופשיטת רגל, ועל כן, חלה חובת תשלום עבור חודשיים אלה על המעסיק במידה והעובד נמצא בהסכמת המעסיק בחופשה ללא תשלום ובאותו זמן אינו עובד אצל מעסיק אחר ואינו עובד עצמאי, כאשר המעסיק רשאי לנכות מכל סכום המגיע לעובד את דמי הביטוח ששילם (על פי הוראת שעה מעסיק היה פטור מתשלום דמי ביטוח בגין עובד שיצא לחופשה ללא תשלום בתקופת משבר הקורונה מחודש אפריל 2020 ועד ליום 30.6.2021).

חיוב המעסיק הנו בגובה 6.57% משכר המינימום - 5,300 ₪, כאשר בהתאם לתיקון 224 לחוק מתאריך 15.3.2021, אם הכנסתו של העובד נמוכה משכר המינימום החיוב יהיה על בסיס הכנסתו בחודש שקדם לחודש שבו הוצא לחופשה ללא תשלום קרי 6.57% משכרו בחודש שקדם לחודש שבו יצא לחל"ת. למשל, אם עובד יצא לחל"ת ב-15.8.2021, השכר שייבדק מול שכר המינימום יהיה שכר הברוטו לביטוח לאומי בחודש יולי 2021.

אם עובד שיצא לחל"ת עובד כשכיר במקום עבודה אחר ו/או עובד כעצמאי בחודשיים הקלנדריים הראשונים, שבהם שהה בחופשה ללא תשלום - המעסיק לא נדרש לשלם את דמי הביטוח הלאומי כאמור. כמו כן, כאשר עובד יוצא לחל"ת מכמה מקומות עבודה, והוא אינו עובד כשכיר ו/או עובד כעצמאי באותם חודשים שבהם יצא לחל"ת מכל מעסיקיו - חובת התשלום חלה על כל מעסיק בנפרד.

החוזר במלואו, לרבות דגשים ודוגמאות, מקושר כאן.