1

מתן תלוש שכר באמצעים דיגיטליים

מתן תלוש שכר באמצעים דיגיטליים

מעסיק יכול להעביר לעובד – רק בהסכמת העובד - תלוש שכר בדואר אלקטרוני או דרך אתר אינטרנט מאובטחב-26 ביולי פורסמה ברשומות תקנה חדשה בתקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלוש שכר) לפיה מעסיק יוכל למסור תלוש שכר בדואר אלקטרוני או דרך אתר אינטרנט מאובטח. התקנות מפרטות  התניות שונות, וביניהן:

דרושה הסכמת העובד בכתב, בטופס הסכמה מיוחד, שלא לקבל את תלוש השכר בדרך של דפוס.

התלוש יישלח לכתובת דואר אלקטרוני, הנמצאת בשימושו הבלעדי של העובד, או לכתובת דואר אלקטרוני פרטית.בהחלפת כתובת פרטית יהיה על העובד לחתום מחדש על טופס ההסכמה.

מדובר באתר אינטרנט מאובטח, המאפשר גישה למידע השמור בו, לאחר שהעובד זוהה באופן אישי, תוך שימוש באמצעי זיהוי המזהים אותו.

העובד יוכל להיכנס לאתר עם סיסמא אישית ראשונית שיספק המעסיק.

על המעסיק לנקוט אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה אליו או שיבוש בעבודתו, העלולים להביא לגישה לא מורשית למידע.

המעסיק ינקוט טכנולוגיה שמונעת שינויים בתלוש השכר הנמסר בדרכים אלו.

על המעסיק למסור לעובד פרטים על זהות מפעיל מערכת הדואר האלקטרוני, אם המערכת אינה מופעלת על ידו.

מסירת תלוש השכר תיעשה לא יאוחר מהיום הקובע.

על העובד להודיע בכתב תוך 5 ימים על הגעת התלוש לידיו. אם לא יודיע – ימסור לו המעסיק תלוש שכר מודפס בתוך 5 ימים נוספים.

תוקף התקנה מיד עם פרסומה.